NO211 Bacheloroppgåve/individuell oppgåve i norsk (nordisk) språk

Emnekode: 
NO211
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Rapporteringsprogram: 
Bachelorgradsstudium i språk og litteratur
Undervisningssemester: 
2020 Haust
Eksamenssemester: 
2020 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

75 studiepoeng med fire grunnemne i norsk (nordisk), NO111S, NO112S, NO113S, NO114S, og minst eitt fordjupingsemne i norsk (nordisk), anten NO201 eller NO207, eller tilsvarande etter søknad.

Om emnet

Bacheloroppgåve i språk (NO211) er konsentrert om ei individuell oppgåve på 10 000-12 000 ord (25-30 sider). Studenten skal skrive oppgåva i eit avgrensa språkleg emne, eventuelt med fagdidaktisk vinkling. Val av emne skal godkjennast av ein rettleiar. Oppgåva kan vere del av norsk (nordisk) fordjupingsstudium eller bacheloroppgåve i ein bachelorgrad.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten har inngåande kunnskap om eit avgrensa språkleg emne.

Ferdigheiter

Studenten kan finne fram til og kritisk nytte seg av aktuell teori og sekundærlitteratur.

Generell kompetanse

Studenten har grunnleggande kunnskapar om forskingsmetode.

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Val av tema, problemstilling og avgrensing for oppgåva skal skje i samråd med faglæraren. Arbeidet med pensum inngår i skriveprosessen. Studenten har krav på rettleiing, og rettleiinga kan skje ved oppmøte eller i Canvas.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

1. I starten av semesteret skal studenten gjere avtale med rettleiar om emne og problemstilling for oppgåva.

2. Innan ein fastsett frist skal studenten levere eit utkast til oppgåva på om lag 2000 ord. Utkastet blir kommentert og må vere godkjent før studenten kan gå vidare med oppgåva.

3. Studenten skal legge opp eit pensum på om lag 300 sider. Ein kan normalt ikkje leggje opp tekstar som har vore pensum ved tidlegare høgskule- eller universitetsstudium. Pensumliste skal vere innlevert seinast to veker før munnleg eksamen.

Sensorordning
Maksimumstal: 
20
Emneansvarleg: 
Tor Arne Haugen
Emnet inngår i følgande studieprogram
Bachelorgradsstudium i språk og litteratur
Norsk fordjupingsstudium - nettstudium
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
BacheloroppgåveIndividuell-A-F, der A er best og E er siste ståkarakterStudenten vel fritt målform på oppgåva.Omfang: 10 000-12 000 ord.
Munnleg justerande eksamenIndividuell45minuttA-F, der A er best og E er siste ståkarakter 100Studenten skal gå opp til ein avsluttande munnleg eksamen etter greidd skriftleg eksamen. Munnleg eksamen kjem rett etter sensuren og gir grunnlag for ei justering av karakteren på oppgåva.
Vurderinger:
Vurderingsform:Bacheloroppgåve
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:
Kommentar:Studenten vel fritt målform på oppgåva.
Hjelpemidler:
Omfang:Omfang: 10 000-12 000 ord.
Vurderingsform:Munnleg justerande eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:45
Varighetstype:minutt
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel: 100
Kommentar:Studenten skal gå opp til ein avsluttande munnleg eksamen etter greidd skriftleg eksamen. Munnleg eksamen kjem rett etter sensuren og gir grunnlag for ei justering av karakteren på oppgåva.
Hjelpemidler:
Omfang:
Godkjent av: 
Arne Myklebust