ENG143 Fonetikk og variantar av engelsk

Emnekode: 
ENG143
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Bachelorgradsstudium i språk og litteratur
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Krav til forkunnskapar

Ingen

Om emnet

Emnet gir ei teoretisk innføring i det engelske lydsystemet, samt innsikt i og kunnskap om språkleg variasjon i det engelske språket, samtidig og historisk.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Etter fullført emne har studenten kunnskap om:

- engelske språklydar og korleis dei blir artikulert

- lydsystema til to engelsk standardvariantar, ein britisk og ein amerikansk

- overgripande strukturar i samanhengande engelsk tale

- engelske intonasjonsmønster og deira funksjonar

- dei viktigaste skilnadene mellom britisk og amerikansk uttale

- nokre hovudtrekk i engelsk språkhistorie

- nokre geografiske, sosiale og historiske variantar av engelsk

Ferdigheiter

Etter fullført emne kan studenten:

- identifisere og uttale engelske språklydar

- lese fonemiske transkripsjonar i britisk og amerikansk standard

- skrive fonemiske transkripsjonar i britisk eller amerikansk standard etter eige val

- identifisere og analysere overhengande strukturar i samanhengande engelsk tale

- identifisere og bruke engelske intonasjonsmønster som høver til kommunikasjonssituasjonen

- identifisere og diskutere dei vanlegaste skilnadene mellom britisk og amerikansk tale

- identifisere og korrigere vanlege problem i uttale av engelsk som andrespråk

- identifisere nokre variantar av engelsk

- identifisere geografiske og diakrone lydvariasjonar

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten bruke kunnskapar og ferdigheiter knytt til engelsk fonetikk og variantar av engelsk på ein sjølvstendig måte, og anvende dei på nytt språkmateriale og i nye situasjonar. 

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Undervisinga skjer i form av førelesingar, øvingar, par/gruppearbeid og individuelt arbeid. Det er krav om 75 % frammøte til all timeplanlagt undervisning, jf. § 4-6.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Kvar student må levere inn to – 2 – øvingar/oppgåver i engelsk fonetikk og variantar av engelsk (heilskapleg ordtal er ikkje relevant), som begge må vere levert for at ein kan gå opp til dei endelege eksamenane. Oppgåvene må leverast innan ein frist som vert kunngjort ved semesterstart.

Det er krav om obligatorisk frammøte (minimum 75 %). 

Sensorordning
Maksimumstal: 
50
Emneansvarleg: 
Vibeke Jensen
Gloria Otchere
Emnet inngår i følgande studieprogram
Bachelorgradsstudium i språk og litteratur
Engelsk årsstudium
Engelsk årsstudium, deltid
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Digital eksamenIndividuell6timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter100 %Alle
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:100 %
Kommentar:
Hjelpemidler:Alle
Omfang:
Godkjent av: 
Arne Myklebust