NO112S Språket som kultur

Emnekode: 
NO112S
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Emnenavn på engelsk: 
Language and culture
Emnenavn på bokmål: 
Språket som kultur
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen.

Om emnet

Språket som kultur er eit 15-studiepoengsemne som kan takast som del av årsstudiet i norsk (nordisk) og som del av bachelorprogrammet Språk litteratur.

Emnet er sett saman av tre tyngdepunkt:

  • TP1: Talemål og sosiolingvistikk
  • TP2: Skriftkultur og språkhistorie
  • TP3: Tekstteori og pragmatikk 
Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten har grunnleggjande kunnskap om

  • norsk (nordisk) språk i fortid og notid
  • språkbruk (pragmatikk) og språkleg (sosial, geografisk og individuell) variasjon
  • historiske og sosiale språkendringar
  • samiske språk og nasjonale minoritetsspråk i Noreg
Ferdigheiter

Studenten er i stand til å forstå og analysere språk og tekstar i sosial, kulturell og historisk kontekst

Generell kompetanse

Studenten

  • kan skrive tekstar på korrekt nynorsk og korrekturlese tekstar på nynorsk

  • kan utforme tekstar i samsvar med generelle krav til akademiske tekstar, med klar struktur og korrekt bruk av kjelder
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Undervisninga blir gitt i form av forelesingar og gruppearbeid på samlingar ved Høgskulen i Volda. Det blir tre samlingar i løpet av semesteret, kvar på to dagar, med seks timar undervisning kvar dag, i tillegg til ei oppsummeringssamling på éin dag.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Studenten skal levere individuelle arbeidskrav. Studenten skal levere ei oppgåve av eit nærare fastsett omfang innan ein fastsett frist. Studenten får kommentarar frå faglærar, og skal levere ein ny og forbetra versjon av oppgåva innan ein ny fastsett frist. I den andre versjonen skal studenten kommentere dei endringane som er gjort. Begge innleveringane er obligatoriske og skal skrivast på nynorsk.

Det er krav om 75 % frammøte til all timeplanlagt undervisning, jf. Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §4-6. 

 

Sensorordning
Maksimumstal: 
40
Emneansvarleg: 
Anders Aanes
Emnet inngår i følgande studieprogram
Språk og litteratur - bachelor
PR, kommunikasjon og media - bachelor
Norsk (nordisk) - årsstudium
Norsk (nordisk) - årsstudium (deltid)
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Digital eksamenIndividuell 3timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter 1/3Kortsvarsprøve. Nettbasert. Svaret skal skrivast på nynorsk. Alle
Digital eksamenIndividuell6timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter 2/3 Langsvarsprøve. Nettbasert. Svaret skal skrivast på nynorsk. Alle
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet: 3
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel: 1/3
Kommentar:Kortsvarsprøve. Nettbasert. Svaret skal skrivast på nynorsk.
Hjelpemidler: Alle
Omfang:
Vurderingsform:Digital eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel: 2/3
Kommentar: Langsvarsprøve. Nettbasert. Svaret skal skrivast på nynorsk.
Hjelpemidler: Alle
Omfang:
Godkjent av: 
Arne Myklebust