NO113S Tekst og struktur

Emnekode: 
NO113S
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Undervisningssemester: 
2023 Haust
Emnenavn på engelsk: 
Text and structure
Emnenavn på bokmål: 
Tekst og struktur
Eksamenssemester: 
2023 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen.

Om emnet

Tekst og struktur gir studenten ei grunnleggjande innføring i dei litterære hovudsjangrane og i tekstanalyse. Pensum er sett saman av eit utval litterære tekstar, litteraturhistorie, litteraturteori og analysemetode. Emnet har tre tyngdepunkt:

TP1: Lyrikk

TP2: Epikk

TP3: Dramatikk

Tekst og struktur er eit basisemne som bør takast som første litterære emne. Emnet kan takast som del av årsstudiet i norsk (nordisk), som del av programmet Bachelor i språk og litteratur, som fritt emne i andre bachelorløp og som del av Vidareutdanning for lærarar i norsk, språk og litteratur.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

 

Kunnskapar

Studenten har grunnleggande kunnskap om

  • sentrale kjennteikn ved ein litterær tekst
  • dei litterære hovudsjangrane
Ferdigheiter

Studenten

  • er kjend med sentrale metodiske omgrep og kan bruke desse i praktisk tekstanalyse
  • kan utforme analysar i samsvar med elementære krav til argumentasjon og kjeldetilvising i vitskapleg framstilling
Generell kompetanse

Studenten kan bruke kunnskapar og ferdigheiter på ein sjølvstendig måte i ulike situasjonar gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarskjensle, evne til refleksjon og kritisk tenking i utdannings- og yrkessamanheng.

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Undervisninga blir gitt i form av forelesingar og gruppearbeid på samlingar ved Høgskulen i Volda. Det blir tre samlingar i løpet av semesteret, kvar på to dagar, med seks timar undervisning kvar dag, i tillegg til ei oppsummeringssamling på éin dag.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Studenten skal levere inntil tre (3) individuelle arbeidskrav av eit nærare fastsett omfang innan fastsette fristar. Studenten får kommentarar frå faglærar på kvart av dei innleverte arbeidskrava. Innleveringane er obligatoriske og skal skrivast på nynorsk.

På grunnlag av tilbakemeldingane på arbeidskrava skal studenten levere ein forbetra versjon av alle arbeidskrava samla til eksamen.

Det er krav om 75 % frammøte til all timeplanlagt undervisning, jf. Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §4-6.

Sensorordning
Maksimumstal: 
40
Emneansvarleg: 
Brage Egil Herlofsen
Emnet inngår i følgande studieprogram
Historie - bachelor
Norsk (nordisk) - årsstudium
Norsk (nordisk) - årsstudium (deltid)
Språk og litteratur - bachelor
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
HeimeeksamenIndividuell3timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter1/3 Kortsvarsprøve. Skrivast på nynorsk. Alle
MappeeksamenIndividuellsemesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakter2/3Mappevurdering. Svaret skal skrivast på nynorsk. Begge deleksamenane må vere bestått (dvs. minst karakter E på kvar deleksamen) for at den samla eksamen skal vere bestått. Alle
Vurderinger:
Vurderingsform:Heimeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:1/3
Kommentar: Kortsvarsprøve. Skrivast på nynorsk.
Hjelpemidler: Alle
Omfang:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:2/3
Kommentar:Mappevurdering. Svaret skal skrivast på nynorsk. Begge deleksamenane må vere bestått (dvs. minst karakter E på kvar deleksamen) for at den samla eksamen skal vere bestått.
Hjelpemidler: Alle
Omfang:
Godkjent av: 
Arne Myklebust