NYN301 Skriftkultur. Ei innføring

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
NYN301
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2019 Haust
Rapporteringsprogram: 
Mastergradsstudium i nynorsk skriftkultur
Eksamenssemester: 
2019 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Pensum: 

 

 

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Om emnet

Målet med emnet er å gje ei grundig innføring i den tekniske og sosiale historia til skrifta frå opphavet til den seinaste tida. Det gir også innføring i dei sosiale følgjene som skrifta har fått i ulike utformingar og samanhengar. Emnet tek vidare opp korleis skriftbruk i og skriftleggjering av sentrale samfunnsfunksjonar heng saman med modernisering, men også korleis skrift relaterer seg til makt og korleis innføring av skrift kan skape nye kulturelle og sosiale skilje. Den moderne nasjonen var dels eit produkt av skriftleggjorde talespråk. Ein vesentleg del av emnet handlar om korleis nynorsken frå Aasen og framover nettopp er døme på talespråkleg legitimering av eit skriftmål, samtidig som han i motsetning til bokmålet har følgt eit heller vanleg europeisk mønster for skriftfesting av eit talemål. Saman med emnet Vitskapsteori og metode (NYN302) gir dette emnet eit godt grunnlag til å ta valemna i mastergraden i nynorsk skriftkultur, og til å begynne på masteroppgåva.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten har inngåande kunnskap om

  • kva ein skriftkultur er
  • den tekniske utviklinga av skrifta
  • korleis skrifta har danna grunnlag for ulike typar maktutøving og klasseforhold
  • korleis skrifta har fungert i høve til sosial modernisering
  • særtrekka ved den nynorske skriftkulturen
Ferdigheiter

Studenten kan

  • forklare grunndraga i utviklinga av skrifta frå dei første alfabeta og til den elektroniske kommunikasjonens tidsalder
  • kan plassere nynorsken i den allmenne skriftkulturhistoria
Generell kompetanse

Studenten kan

  • sjå og følgje argumentative trådar gjennom eit stort og uoversiktleg informasjonstilfang
  • samanfatte argument på ein klar og logisk måte
  • skrive klar og lettfatteleg akademisk sakprosa på korrekt nynorsk
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Tre vekesamlingar med førelesingar.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Ingen.

Sensorordning
Maksimumstal: 
25
Emneansvarleg: 
Stig Jarle Helset
Emnet inngår i følgande studieprogram
Mastergradsstudium i nynorsk skriftkultur
Mastergradsstudium i nynorsk skriftkultur - deltid
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Skriftleg eksamenIndividuell6timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter 100%Skal skrivast på nynorsk.Ingen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftleg eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel: 100%
Kommentar:Skal skrivast på nynorsk.
Hjelpemidler:Ingen.
Omfang: