ULSP304 Leiing og åtferd

Emnekode: 
ULSP304
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Master
Rapporteringsprogram: 
Mastergradsstudium i spesialpedagogikk
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen

Om emnet

Studentane skal tileigne seg kunnskapar om ulike forklaringar på sambandet mellom leiing og åtferd i barnehage og skule, og konsekvensar for læringsmiljøet. Emnet set søkjelys på ulike forklaringsmodellar sine bidrag til ei heilskapleg forståing av åtferd og kva konsekvensar dei får for tiltak i barnehage og skule. Tema vert drøfta frå både eit individ- og eit systemperspektiv, og ein vektlegg kva som påverkar læringsmiljøet både i barnehage og skule. Det vert lagt vekt på lærarrolla, gruppe-/ klasseleiing og mobbing. Organisasjonsperspektiv og implementeringsarbeid inngår også i dette.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten skal ha grundige kunnskapar om 

 • Ulike forklaringsmodellar og teoretiske perspektiv på åtferd.
 • Samanhengane mellom leiing og åtferd og konsekvensar for læringsmiljøet.
 • Læringsmiljø og mobbing.
 • Organisasjonsperspektiv og implementeringsarbeid.
Ferdigheiter

 Studenten 

 • Skal kunne analysere og forstå åtferd i eit individ- og systemperspektiv.
 • Skal kunne førebygge og avdekke mobbing og sette i gang relevante tiltak for å stoppe mobbing.
 • Skal kunne legge til rette for endrings- og innovasjonsarbeid for å betre læringsmiljøet i barnehage og skule.
 • Skal ha kompetanse på gruppe-/ klasseleiing.
Generell kompetanse

Studenten skal ha kunnskap om korleis leie læringsarbeidet gjennom å auke kapasiteten til å handtere utfordringar knytt til åtferd.

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Emnet er organisert med samlingar over to dagar om lag kvar fjerde veke. Arbeidsmåtane i emnet vil veksle mellom førelesingar, seminar og gruppearbeid. Studentaktive arbeidsformer på samlingane vil bli vekta. Det er obligatorisk frammøte til alle samlingane.

Vilkår for å framstille seg til eksamen
 • Eit skriftleg arbeidskrav i gruppe, der ei teoretisk drøfting av sentrale tema i emnet er hovudsak. Omfang: 2000 - 3000 ord.
 • Munnleg presentasjon av det skriftlege arbeidet, med førebudd opposisjon. Både den munnlege presentasjonen og opposisjonen skal føregå i gruppe.
 • Obligatorisk frammøte til undervisninga.

           Detaljane i arbeidskrava vert gjort greie for i eit eige skriv ved oppstart av studiet.

 

 

Sensorordning
Maksimumstal: 
35
Emneansvarleg: 
Anne Randi Fagerlid Festøy
Emnet inngår i følgande studieprogram
Mastergradsstudium i undervisning og læring, deltid
Mastergradsstudium undervisning og læring
Vidareutdanning i spesialpedagogikk - masternivå
Vidareutdanning i spesialpedagogikk deltid - masternivå
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
HeimeeksamenIndividuell1vekeA-F, der A er best og E er siste ståkarakter 100Om lag 5000 ord (føreord, innhaldsliste, litteraturliste og eventuelle vedlegg kjem i tillegg).
Vurderinger:
Vurderingsform:Heimeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:veke
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Omfang:Om lag 5000 ord (føreord, innhaldsliste, litteraturliste og eventuelle vedlegg kjem i tillegg).
Godkjent av: 
Anne Øie