TOD101 Teaterproduksjon 1: Ensemblebygging

Emnekode: 
TOD101
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Undervisningssemester: 
2022 Haust
Emnenavn på engelsk: 
Theatre production 1: Building the ensemble
Emnenavn på bokmål: 
Teaterproduksjon 1: Ensemblebygging
Eksamenssemester: 
2022 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen. 

Om emnet

Teaterproduksjon 1 er eit introduksjonsemne til teaterproduksjon, med fokus på ensemblespill.
Studentane vil jobbe med:

 • Grunntrening for kropp og stemme.
 • Ensemblebygging og skodespelarteknikk
 • Teateropplevingar.
 • Kreative prosessar.
 • Skriftleg refleksjon og logg.
Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten

 • har grunnleggjande kunnskap om fagterminologi knytt til teaterproduksjon
 • har kunnskap om scenekunstens verkemiddel og funksjonar
 • har grunnleggjande kunnskap om akademisk skriving
Ferdigheiter

Studenten

 • kan skape kunstnarlege produkt, i gruppeprosessar
 • kan arbeide praktisk-metodisk som scenekunstnar
 • kan nytte fagterminologi og reflektere over teaterproduksjonar og eige arbeid både munnleg og skriftleg
Generell kompetanse

Studenten

 • har sjølvstendige rutinar for oppvarming og vedlikehald av kropp og stemme
 • kan samarbeide med faglærar og medstudentar
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Undervisninga er eit samspel mellom teoretisk, praktisk, digitalt og sjølvstendig arbeid, og er samansett av:

 • seminar og verkstader
 • framsyningar
 • gruppearbeid
 • individuelt arbeid

Emnet inneheld ei studiereise, til eigen kostnad.

 • Alternativt opplegg vert tilbydd etter søknad.
Vilkår for å framstille seg til eksamen

a) Frammøtekrav:

 • All undervisning er obligatorisk, og oppmøtet må vere av ei aktiv deltakande art.
  Viser til Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §4-6. 

b) Arbeidskrav:

 • Ei individuell skriftleg oppgåve på omlag 1500 ord, med obligatorisk rettleiing.
 • To godkjende framsyningar på Husteater

Alle arbeidskrav har 2 forsøk

Sensorordning
Minimumstal: 
10
Maksimumstal: 
24
Emneansvarleg: 
Raymond Corrado Knutsen
Emnet inngår i følgande studieprogram
Teater og drama - bachelor
Teater og drama - årsstudium
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Praktisk eksamenIndividuell eller gruppe (etter avtale)2VekerA-F, der A er best og E er siste ståkarakter70Kunstnarleg scenisk framsyning, for eit publikum, medstudentar, emneansvarleg og sensor, med gruppekarakter.Alle 20-30 minutter
HeimeeksamenIndividuell3DagarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter30Studenten skal ut frå eige arbeid reflektere og drøfte ulike faktorar frå framsyninga i lys av aktuell teori.Alle1000-1500 ord
Vurderinger:
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Individuell eller gruppe (etter avtale)
Varighet:2
Varighetstype:Veker
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:70
Kommentar:Kunstnarleg scenisk framsyning, for eit publikum, medstudentar, emneansvarleg og sensor, med gruppekarakter.
Hjelpemidler:Alle
Omfang: 20-30 minutter
Vurderingsform:Heimeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:Dagar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:30
Kommentar:Studenten skal ut frå eige arbeid reflektere og drøfte ulike faktorar frå framsyninga i lys av aktuell teori.
Hjelpemidler:Alle
Omfang:1000-1500 ord
Godkjent av: 
Unni Hagen