IPA302 Prosessleiing

Emnekode: 
IPA302
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2025 Vår
Emnenavn på engelsk: 
Process Facilitating
Emnenavn på bokmål: 
Prosessledelse
Eksamenssemester: 
2025 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ved opptak til undervisning i undervisningsopptaket blir søkjarar til emnet prioritert slik: 

 1. Studentar på programmet Master i samfunnsplanlegging og leiing
 2. Studentar på programmet Mastergradsstudium i helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering og Master i barnevernsarbeid
 3. Studentar på programmet Master in Media Practices

I ordinær registreringsperiode gjeld prinsippet om "først til mølla" for opptak til undervisning i emnet.

Om emnet

Emnet skal gje studentane kunnskap om kommunikative metodar i plan- og utviklingsarbeid, og erfaring i å ta i bruk desse metodane i utforming av prosjektplanar og prosessdesign. Emnet vektlegg bruk av planleggingsverkstadar som arena for deltaking og ulike kreative metodar som kan inngå i verkstadane og prosessane.

Emne skal også gje grunnlag for kritisk vurdering av prosjekt og prosessar ved bruk av nyare forsking på feltet og gjennomgang av evalueringsrapportar.

Sentralt i emnet er at studentane skal utarbeide eigne prosjektplanar og prosessdesign for eit sjølvvald tema. Dette arbeidet inngår som del av vurderingsgrunnlaget i emnet. Det blir også lagt opp til at studentane skal kunne gjennomføre evaluering av eige og andre sine prosessdesign og prosjektplanar.

Emnet er eigna både for nyutdanna og for yrkesaktive som har ansvar og oppgåver innanfor samfunnsplanlegging, lokalsamfunnsarbeid eller organisasjonsutvikling i offentleg, privat eller frivillig sektor, og som ønskjer kompetanse i prosessleiing og prosektdesign på masternivå.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten skal ha kunnskap om 

 • teoriar og tenkemåtar bak kommunikative metodar og prosessleiing som blir brukt i plan- og utviklingsarbeid 
 • verktøy for planlegging og gjennomføring av prosjekt
 • evaluering av plan- og utviklingsarbeid 
 • kritisk tenking om prosjekt som arbeidsform
 • nyare forsking på metodar nytta i plan- og utviklingsarbeid 
Ferdigheiter

Studenten skal kunne 

 • utforme og nytte kommunikative arbeidsmetodar i praksis og øvd i rolla som prosessleiar
 • utforme prosjektplanar og prosessdesign
 • evaluere og gje tilbakemelding på prosessdesign og prosjektplanar
 • analysere og forstå eiga og andre si rolle i gruppeprosessar
Generell kompetanse

Studenten vere i stand til sjølvstendig å 

 • kunne finne fram og sette seg inn i aktuell forsking og litteratur innan prosessdesign og kommunikative arbeidsmetodar
 • kunne  nytte evalueringsrapportar og FoU til forbetring av eige arbeid
 • ha utvikla evne til refleksjon og kritikk om bruk av verktøy og metodar

   

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Emnet er samlingsbasert med tre samlingar. Samlingane er på fire dagar. Undervisninga er ein kombinasjon av forelesingar, seminar og studentaktivitetar. Det vert lagt stor vekt på gruppearbeid og erfaringsutveksling.

Studentane har tilgang til eit elektronisk klasserom (Canvas) der program for samlingar, førelesingar m.m. vert tilgjengeleg, og der studentane kan levere oppgåver for kommentar og kommunisere med faglærar og med kvarandre.  

 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Alle samlingane er øvingsbaserte, der studentane sjølve utgjer arbeidsgruppene. Derfor er det krav om obligatorisk oppmøte på 80 % av undervisninga for å kunne framstille seg til eksamen.

Studentane får tre skriftlege arbeidskrav, eit til kvar av samlingane. I tillegg er nokre av øvingar på samlingane arbeidskrav som må gjennomførast individuelt eller i grupper.

Sensorordning
Minimumstal: 
15
Maksimumstal: 
35
Emneansvarleg: 
Gro Anita Bårdseth
Emnet inngår i følgande studieprogram
 • Helse- og sosialfag - master (deltid)
 • Samfunnsplanlegging og leiing - master (deltid)
VurderingsformGrupperingVarighetKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Oppgave
Individuell
1 Semester
A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
100
Heimeoppgåva skal skrivast med utgangspunkt i eit sjølvvald tema. Studentane får rettleiing på oppgåva.
Alle.
6000 ord (+/- 10%) inkludert tekst, innhaldsliste, figurar, tabellar, referansar og kjeldeliste (APA 7th).
Godkjent av: 
Randi Bergem 27.02.2023