LIH301 Ledelse i helse- og sosialtjenesten

Emnekode: 
LIH301
Varighet: 
2 semester
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2020 Haust
2021 Vår
Rapporteringsprogram: 
Leiing i helse og sosialtjenesten
Eksamenssemester: 
2020 Haust
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Minimum 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning. Søkere med ledererfaring fra helse- og sosialtjenesten vil bli prioritert.

Om emnet

Studiet er gruppert i fem hovedtemaer. Disse temaene skal samlet bidra til å sette ledelse og lederatferd inn i en organisatorisk og samfunnsmessig kontekst, og klargjøre sentrale rammefaktorer for ledelse i helse- og sosialtjenesten.

Styring, organisasjon og ledelse

 • Institusjonelle særtrekk og styringsformer
 • Kultur, struktur og sosiale prosesser
 • Profesjon, makt og konflikt
 • Ledelse og management
 • Brukermedvirkning og myndiggjøring av ansatte

Endring og ledelse

 • Endringsledelse
 • Læring og organisasjonsutvikling
 • Reformer og reformimplementering
 • Samordning, samarbeid og samhandling

Personalledelse

 • Psykososialt arbeidsmiljø og arbeidshelse
 • Destruktiv ledelse
 • Medarbeidersamtalen
 • Kommunikasjon og konflikt

Juss i helse- og sosialtjenesten

 • Regler for organisering av virksomhet
 • Oversikt over helse- og sosiallovgivningen med fokus på lovregulering av tjenester, kvalitetskrav og rettigheter
 • Arbeidsgiverfunksjonen i offentlig virksomhet
 • Juridiske rammer for endring og omstilling

Økonomistyring i helse- og sosialtjenesten

 • Økonomistyring og ledelse
 • Ressursforvaltning og finansieringsformer 
Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgende læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar
 • Ha inngående kunnskap om ulike ledelsesperspektiver
 • Ha kunnskap om juridiske problemstillinger, økonomiske og politiske rammefaktorer
 • Ha kunnskap om teorier og metoder for å analysere komplekse problemstillinger innen feltet på en systematisk og reflektert måte
Ferdigheiter
 • Kan anvende integrert kunnskap på ledelsesutfordringer i helse- og sosialtjenesten
 • Kan analyserer sammenhenger mellom organisasjonsmessige forhold og egen lederrolle
 • Kan bidra aktivt til samarbeid på tvers av profesjoner, organisasjoner og sektorer
 • Kan gå aktivt inn i ulike lederroller, med særlig vekt på ledelse av endringsprosesser
 • Kan utøve lederrollen på en måte som fremmer engasjement, effektivitet og kvalitet
Generell kompetanse
 • Kan bidra til at arbeidsgiver-, medarbeider- og bruker/pasientperspektivet blir ivaretatt
 • Kan bidra til innovasjon og endringsarbeid i sin virksomhet
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Undervisningen organiseres i åtte samlinger, vanligvis av to dagers varighet. Mellom samlingene arbeider studentene med litteraturstudier og oppgaver.
Undervisningsmetodene vil variere i forhold til tema. Siden studieprogrammet utfordrer til personlig og faglig vekst, forutsettes involvering og aktiv deltakelse og erfaringsutveksling mellom studentene. 

Forholdet mellom teori og praksis
Forholdet mellom praksis og teori er viktig. Dette kommer til uttrykk på flere måter:

 • Problemstillinger og faglige perspektiver som trekkes opp skal være gjenkjennelige for lederes hverdag
 • Studentenes erfaringsbakgrunn og sammensetning utgjør en viktig ressurs i undervisning og veiledning
 • Tema som ledelse, samarbeid og endring tilsier at studenten både vil lære å reflektere over organisatoriske problemstillinger, og samtidig utvikle handlekraft og evne til å omsette beslutninger i praksis

En av visjonene for studiet er dermed å lære av praksis og samtidig endre og forbedre praksis på bakgrunn av teoretiske perspektiver.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Ingen

Evaluering og kvalitetssikring

Studiet evalueres i samråd med HVO sitt kvalitetssikringssystemStudentene velger fagutvalg som evaluerer hver samling i samarbeid med faglærer.

Minimumstal: 
10
Maksimumstal: 
50
Emneansvarleg: 
Alf Roger Djupvik
Emnet inngår i følgande studieprogram
Leiing i helse og sosialtjenesten
Mastergradsstudium i helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering
Mastergradsstudium i helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering - deltid
Mastergradsstudium i samfunnsplanlegging og ledelse
Mastergradsstudium i samfunnsplanlegging og ledelse - deltid
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
OppgaveIndividuell1semesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakter20 Alle trykte og skrevne hjelpemidlerIndividuell hjemmeoppgave på ca. 3000 ord i høstsemesteret
OppgaveGruppe1semesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakter20 Alle trykte og skrevne hjelpemidlerI vårsemesteret skal det skrives en gruppeoppgave på ca. 6000 ord der hovedtemaet er ledelse
Skriftleg eksamenIndividuell6timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter60Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:20
Kommentar:
Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Omfang:Individuell hjemmeoppgave på ca. 3000 ord i høstsemesteret
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Gruppe
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:20
Kommentar:
Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Omfang:I vårsemesteret skal det skrives en gruppeoppgave på ca. 6000 ord der hovedtemaet er ledelse
Vurderingsform:Skriftleg eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:60
Kommentar:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Omfang:
Godkjent av: 
Randi Bergem 18.02.2020