TOD104 Teaterproduksjon 3: Forteljarteater

Emnekode: 
TOD104
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Undervisningssemester: 
2024 Vår
Emnenavn på engelsk: 
Theatre production 3: Storytelling
Emnenavn på bokmål: 
Teaterproduksjon 3: Fortellerteater
Eksamenssemester: 
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen

Om emnet

TOD104 Teaterproduksjon 3: Forteljarteater, er eit introduksjonsemne til arbeid med forteljing i scenekunsten. Emnet legg vekt på at studenten skal prøve ut og utvikle seg i den handverksmessige og kunstnarlege sida av forteljarkunsten.

Studentane vil jobbe med m.a:

 • Kommunikasjon, munnleg formidling og stemmebruk. 
 • Tegneseriemime og fysisk formidling.
 • Forteljarteater
Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten

 • har grunnleggjande kunnskap om kommunikasjon, kroppsspråk og stemmebruk
 • har kunnskap om utvalde forteljarsjangerar og forteljartradisjonar
Ferdigheiter

Studenten

 • kan nyttegjere seg forteljarfaglege teknikkar og uttrykksformer i ulike scenekunstarlege framsyningar
 • kan omarbeide ulike typar tekstar med tanke på munnleg formidling på ulike arenaer
 • meistrar teknikkar for å lære seg ei forteljing
Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over eigne framføringar
 • kan arbeide sjølvstendig og produksjonsretta
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Undervisninga er eit samspel mellom teoretisk, didgitalt, praktisk og sjølvstendig arbeid, og er samansett av:

 • seminar og verkstader
 • framsyningar
 • gruppearbeid
 • individuelt arbeid

 

 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav:

 • All undervisning er obligatorisk, og oppmøtet må vere av ei aktiv deltakande art.
  Viser til Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda. 

Arbeidskrav:

 • Utvikling og gjennomføring av eit forteljarprosjekt, induviduelt eller i gruppe, med eit skriftleg refleksjonsnotat knytt til prosjektet, på omlag 1500 ord.

Alle arbeidskrav har 2 forsøk

Sensorordning

Sensur blir gjennomført i samsvar med Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda.

Minimumstal: 
10
Maksimumstal: 
24
Emneansvarleg: 
Hege Holmqvist Synnes
Borghild Otelie Aasebøstøl
Emnet inngår i følgande studieprogram
 • PR, kommunikasjon og media - bachelor
 • Språk og litteratur - bachelor
 • Teater og drama - årsstudium
 • Teater og drama - bachelor
VurderingsformGrupperingVarighetKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Praktisk eksamen
Individuell eller gruppe (etter avtale)
2 Veker
A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
100
Eit forteljarteater med etterfølgjande samtale knytt til teori.
Eigne notater under munnleg samtale.
Godkjent av: 
Unni Hagen