INF212 PR og kommunikasjon 4: Kommunikasjonsteori med prosjektpraksis

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
INF212
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Rapporteringsprogram: 
Bachelorstudium i PR, kommunikasjon og media
Undervisningssemester: 
2020 Haust
Eksamenssemester: 
2020 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav, emneliste
INF131 PR og kommunikasjon 1: Innføring med praktiske øvingar
Om emnet

Emnet er sett saman av ein kort teoretisk og ein større praktisk del. Det byggjer på INF131 og INF122, dvs. PR og kommunikasjon 1 og 2, og tek sikte på å vidareutvikle studenten si/sin teoretiske faginnsikt, kritiske og analytiske refleksjon gjennom praktisk prosjektarbeid.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

  Kunnskapar

  Kandidaten skal ha kunnskap om:

  • bakgrunnen for dei teoriar og konsept som har vore, og stadig er, under utvikling innanfor PR- og kommunikasjonsfaget
  • kommunikasjonsfaglege teoriar i kampanjeplanlegging og -evaluering 
  • kan planlegge større kommunikasjonstiltak og grunngi val av metode og utforming av desse med utgangspunkt i teori og erfaring frå eigne øvingar
  Ferdigheiter

  Kandidaten skal kunne:

  • planlegge og gjennomføre større kommunikasjonstiltak både eksternt og internt i organisasjonen
  • gjennomføre og presentere prosjekt på oppdrag frå eksterne eller interne oppdragsgjevarar
  • planlegge og gjennomføre ein munnleg presentasjon for ei forsamling
  Generell kompetanse

  Kandidaten skal

  • vere i stand til å praktisk gjennomføre reelle kommunikasjonsprosjekt
  Praktisk organisering og arbeidsmåtar

  Førelesingar, seminar, gruppearbeid, prosjektarbeid, skriftlege og praktiske oppgåver. Det er obligatorisk deltaking i dei praktiske some/foto/video/tekst-kursa og prosjektarbeidet som kan vere knytt til ein intern eller ekstern oppdragsgjevar, samt gjesteførelesingar.

  Vilkår for å framstille seg til eksamen
  1. Godkjend deltaking og gjennomføring av dei praktiske delane av emnet
  2. Praktiske oppgåver frå Adobe-opplæring, foto/videokurs, skrivekurs og ev. oppdrag frå interne eller eksterne oppdrag skal vere dokumenterte i mappe i form av sluttrapport og eventuelt logg
  3. Gjennomføre obligatorisk emneevaluering ved slutten av semesteret
  Sensorordning
  Minimumstal: 
  10
  Maksimumstal: 
  30
  Emneansvarleg: 
  Kristian Fuglseth
  VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
  HeimeeksamenIndividuell4DagarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter100Digital eksamen. Med utlegg av oppgåve kl. 10:00 og innlevering kl. 10:00.
  PresentasjonGruppe 1SemesterStått eller ikkje stått0
  Vurderinger:
  Vurderingsform:Heimeeksamen
  Gruppering:Individuell
  Varighet:4
  Varighetstype:Dagar
  Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
  Andel:100
  Kommentar:
  Hjelpemidler:
  Omfang:Digital eksamen. Med utlegg av oppgåve kl. 10:00 og innlevering kl. 10:00.
  Vurderingsform:Presentasjon
  Gruppering:Gruppe
  Varighet: 1
  Varighetstype:Semester
  Karakterskala:Stått eller ikkje stått
  Andel:0
  Kommentar:
  Hjelpemidler:
  Omfang:
  Godkjent av: 
  Odd Ragnar Hunnes 07.03.20