IKF106 Friluftsliv 1

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
IKF106
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Bachelorstudium i friluftsliv og naturguide
Undervisningssemester: 
2021 Haust
Eksamenssemester: 
2021 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen. 

Om emnet

Emnet Friluftsliv 1 omhandlar friluftsliv ved kysten og på sjøen, friluftsliv i skogen og i fjell og brelandskap, kanopadling, utstyrslære, naturkjennskap, friluftsliv og samfunn, vegleiing og leiing i friluftsliv, samt naturforvaltning. Emnet inngår som første emnet i Bachelor i friluftsliv og naturguide.

 

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten:

 • har kunnskap om samspelet i naturen, og forståing for mennesket sin plass i naturen sett frå ein økologisk og naturfilosofisk synsstad
 • har kunnskap om dei rammevilkår og krav som er aktuelle i høve til friluftsliv i barnehage, skuleverk,  fritid og næringsliv
 • har kunnskap om vegleiing og leiing i friluftsliv
 • har kunnskap om friluftsliv som samfunnsfenomen før og no
Ferdigheiter

Studenten:

 • har ferdigheiter i å kunne ferdast trygt i ulike former for natur på kysten, i skogen og på fjellet under vekslande tilhøve med ansvar for grupper
 • kan planlegge og praktisere trygg og skånsam ferdsel i ulike naturmiljø
 • kan gjere greie for sentrale utviklingstrekk i friluftsliv og kan gjere greie for friluftsliv som kulturelt fenomen
 • kan identifisere og gjere greie for ulike former for landskapdanning, dyre- og planteliv i ulike typar natur
Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i relevante faglege og etiske problemstillingar og kan utøve kvalifisert fagleg skjønn
 • har grunnlag for å kunne utveksle synspunkt og erfaringar for å kunne utvikle god praksis innan fagfeltet
 • kan anvende kunnskap og ferdigheiter for å sjølvstendig kunne reflektere over og fungere som ein ansvarleg leiar i friluftslivsfaget
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Undervisninga baserer seg på studentaktive arbeidsmåtar som krev deltaking og medansvar. Arbeidsmåten og organiseringa er tilrettelagt gjennom lærarstyrte aktivitetar inne og ute, førelesingar, sjølvstendig studentarbeid, eigenstudie, gruppearbeid, studentseminar, eigenferder og digital undervisning. Fleire av dei praktiske undervisningsdelane blir gjennomført som turar over fleire døgn. Ferdigheitsprøver kan bli lagt inn.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav:

Godkjent deltaking etter høgskulens reglar for obligatorisk oppmøte. Det er obligatorisk deltaking på dei fleste utandørsopplegg og på førebuing og etterarbeid i samband med dette. Enkelte praktiske opplegg krev 100% deltaking. Semesterplan gjev nærare informasjon om obligatoriske delar.

 

Arbeidskrav:

Alle arbeidskrav må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen.

 • Studenten skal utarbeide ein eigenutviklingsplan som tek utgangspunkt i personlege læringsmål. Eigenutviklingsplanen skal leverast til fastsett tid i semesterplanen.
 • Gjennomført læringsløype i akademisk skriving.
 • Godkjent oppgåve på 800 ord knytt til kystfriluftsliv.
 • Godkjent presentasjon av observasjonspraksis i samband med praksisseminar/ friluftslivsvegleiing. Studenten må også levere eit kort notat med refleksjonar frå praksis på førehand av praksisseminaret.
 • Godkjent etterarbeid etter åleinetur.
 • Godkjent gruppevis presentasjon av eigentur skal leggjast fram i plenum.
Sensorordning
Maksimumstal: 
40
Emneansvarleg: 
Kalle Kristian Pulli
Materialavgift

400

Emnet inngår i følgande studieprogram
Bachelorstudium i friluftsliv og naturguide
Friluftsliv årsstudium
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Praktisk eksamenIndividuell1vekeStått eller ikkje ståttSkog og hei. Ferdigheiter og aktiv deltaking på tur, førebuing og etterarbeid. 100% obligatorisk frammøte.Skog og hei
Praktisk eksamenIndividuell1vekeStått eller ikkje ståttFjell og brelandskap. Ferdigheiter og aktiv deltaking på tur, førebuing og etterarbeid. 100% obligatorisk frammøte.Fjell og brelandskap
Praktisk eksamenIndividuell1vekeStått eller ikkje ståttFjord og fjøre. Ferdigheiter og aktiv deltaking på tur, førebuing og etterarbeid. 100% obligatorisk frammøte.Fjord og fjøre
Praktisk eksamenIndividuell1vekeStått eller ikkje ståttKyst. Ferdigheiter og aktiv deltaking på tur, førebuing og etterarbeid. 100% obligatorisk frammøte.Kyst
Skriftleg eksamenIndividuell6timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Vurderinger:
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:veke
Karakterskala:Stått eller ikkje stått
Andel:
Kommentar:Skog og hei. Ferdigheiter og aktiv deltaking på tur, førebuing og etterarbeid. 100% obligatorisk frammøte.
Hjelpemidler:
Omfang:Skog og hei
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:veke
Karakterskala:Stått eller ikkje stått
Andel:
Kommentar:Fjell og brelandskap. Ferdigheiter og aktiv deltaking på tur, førebuing og etterarbeid. 100% obligatorisk frammøte.
Hjelpemidler:
Omfang:Fjell og brelandskap
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:veke
Karakterskala:Stått eller ikkje stått
Andel:
Kommentar:Fjord og fjøre. Ferdigheiter og aktiv deltaking på tur, førebuing og etterarbeid. 100% obligatorisk frammøte.
Hjelpemidler:
Omfang:Fjord og fjøre
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:veke
Karakterskala:Stått eller ikkje stått
Andel:
Kommentar:Kyst. Ferdigheiter og aktiv deltaking på tur, førebuing og etterarbeid. 100% obligatorisk frammøte.
Hjelpemidler:
Omfang:Kyst
Vurderingsform:Skriftleg eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:
Kommentar:
Hjelpemidler:
Omfang:
Godkjent av: 
Unni Hagen