HI212 Kystkultur og kystsamfunn

Emnekode: 
HI212
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Undervisningssemester: 
2023 Haust
Emnenavn på engelsk: 
Coastal Culture and Maritime Communities
Emnenavn på bokmål: 
Kystkultur og kystsamfunn
Eksamenssemester: 
2023 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Minimum 30 studiepoeng i historie grunnemne: Enten HI111/HI111N og/eller HI112/HI112N og/eller HI113/HI113N, eller tilsvarande.

Om emnet

Emnet gir en innføring i norsk kysthistorie med hovedvekt på perioden fra ca. 1850 til i dag. Fokus ligger på endringsprosesser i kystkulturen i denne perioden, samt utviklingen av ulike maritime næringer og kystens lokalsamfunn. Norskekysten er mangfoldig, og lokale og regionale historiske variasjoner vil bli drøftet, samtidig som vi i enkelte sammenhenger vil se utviklingen i et internasjonalt perspektiv. Kulturperspektivet innebærer at vi tar opp emner som tradisjon, etnisitet, religiøse forhold og kjønn, samt kystkulturens betydning for identitet og frivillig engasjement. Kystens lokalsamfunn spenner fra spredt gårdsbosetning til større byer, men omfatter også spesialiserte kystsamfunn som uthavner og fiskevær. Utviklingen av tradisjonelle kystnæringer som fiske og sjøfart vil bli tematisert, men i emnet studerer vi også utviklingen av nyere maritime næringer som oljeindustri, havbruk og kystturisme. Det økende presset på ressursene mot vår tid blir også drøftet. 

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgende læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten:

 • har gode kunnskaper om kystkultur og maritim historie som forskningsfelt og kunne karakterisere ulike lokalsamfunn langs norskekysten
 • har kunnskaper om karakteristiske trekk ved leveforhold, næringer og lokalsamfunn i de norske kystområdene i perioden fra ca. 1850 til i dag, og hvordan disse endret seg gjennom perioden
 • kjenner hovedforskjeller i kystkulturen mellom regioner langs norskekysten 
Ferdigheiter

Studenten: 

 • kan tilegne seg, ordne og systematisere kunnskap på logisk konsekvent vis for å svare på en historisk problemstilling
 • kan granske historiske data og litteratur, og trekke selvstendige slutninger på grunnlag av slikt materiale
 • kan skrive fagtekster av et visst omfang på egen hånd og innenfor gitte tidsrammer
 • kan drøfte historiske problemstillinger og kritisk vurdere historiske fremstillinger
 • kan reflektere over eget faglig arbeid og justere dette under veiledning
Generell kompetanse

Studenten: 

 • kan sette seg inn i nye problemområder og analysere saker fra flere sider
 • kan håndtere informasjonsmengder av et visst omfang, og ordne og systematisere kunnskap på logisk konsekvent vis
 • kan dokumentere skriftlige arbeider i samsvar med generelt vedtatte krav innenfor høyere utdanning
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Emnet tilbys som nettstudium. Innholdet i emnet blir formidlet og utdypet gjennom nettleksjoner og studiespørsmål, som blir distribuerte via internett.

Det kan bli gitt undervisning lokalt hvis det melder seg minst åtte lokalstudenter.

Alle studenter får en faglærer som veileder som godkjenner arbeidskrav og gir faglige tilbakemeldinger på oppgaveutkast.

All innlevering av oppgaveutkast m.m. skjer i Canvas. Det er derfor en forutsetning for å kunne studere historie ved Høgskulen i Volda at studenten er kjent med elementær internettbruk (navigering i nettleser, bruk av diskusjonsforum, opp- og nedlasting av filer). Det blir gitt innføringskurs i disse teknikkene ved semesterstart, og det blir lagt ut detaljert veiledning på nettet.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Studentenes selvstendige og individuelle arbeid gjennom hele semesteret blir lagt til grunn for vurderingen i emnet. Følgende arbeidskrav skal gjennomføres:

 • Skrive en prosessoppgave i samsvar med nærmere oppsatte formkrav og fremdriftsplan. En prosessoppgave skal ha et omfang på ca. 5000 ord med 1,5 i linjeavstand og 12 pkt. skrift. Prosessoppgaven skal bearbeides til en ferdig eksamensoppgave etter kommentarer fra faglærer. Eksamensoppgaven skal ha et omfang på ca. 5000 ord med 1,5 i linjeavstand og 12 pkt. skrift. Se under Vurdering.

Detaljene i arbeidskrav (formelle krav til utforming m.m.) blir gitt i eget skriv.

Arbeidskrav og del 1 av eksamen må gjennomføres i samme semester. Arbeidskrav blir vurdert til godkjent/ikke godkjent. En student som ikke får godkjent arbeidskrav, får anledning til å forbedre elementet til godkjent nivå samme semester. Alle arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Sensorordning
Minimumstal: 
5
Maksimumstal: 
30
Emneansvarleg: 
Åsmund Svendsen
Emnet inngår i følgande studieprogram
Historie - bachelor
Historie - bachelor (nettstudium)
Historie - fordjupningsstudium (nettstudium)
Historie - årsstudium (nettstudium, deltid)
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
OppgaveIndividuellsemesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakter60Prosessoppgaven skal bearbeides til ferdig eksamensoppgave etter kommentarer fra faglærer. Eksamensoppgaven skal leveres elektronisk. Fyldig informasjon om gjennomføring av eksamenene blir lagt ut i Canvas i god tid før eksamen.AlleFerdig eksamensppgave skal ha et omfang på ca. 5000 ord med 1,5 i linjeavstand og 12 pkt. skrift.
HeimeeksamenIndividuell5timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter40Alle
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:60
Kommentar:Prosessoppgaven skal bearbeides til ferdig eksamensoppgave etter kommentarer fra faglærer. Eksamensoppgaven skal leveres elektronisk. Fyldig informasjon om gjennomføring av eksamenene blir lagt ut i Canvas i god tid før eksamen.
Hjelpemidler:Alle
Omfang:Ferdig eksamensppgave skal ha et omfang på ca. 5000 ord med 1,5 i linjeavstand og 12 pkt. skrift.
Vurderingsform:Heimeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:40
Kommentar:
Hjelpemidler:Alle
Omfang:
Godkjent av: 
Randi Bergem 23.02.2023