SOS154 Vitskapsteori, metode og prosjektarbeid

Emnekode: 
SOS154
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Bachelor i sosialt arbeid - sosionom
Undervisningssemester: 
2021 Haust
Eksamenssemester: 
2021 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Bestått eksamen SOS151

Om emnet

Emnet gir høve til å utvikle kunnskap om og erfaring med prosjekt som arbeidsmåte. Prosjektet er eit enkelt forskingsprosjekt som er relevant for sosialt arbeid. Praksisomgrepet er nytta både fordi det gjeld praksis i prosjektarbeid, og fordi prosjektet handlar om praksisfeltet. Arbeidet skjer i grupper, gjerne på tvers av studieretningane (SOS og BVP).

Samarbeid med andre instansar, interne utviklingsprosjekt og klientretta arbeid tek ofte prosjektform. Forskingsdelen har relevans fordi den gir grunnlag for å utvikle forståing for korleis forsking og kunnskap vert bygt. Vidare er sjølve forskingsprosessen i prinsippet lik den som går føre seg når ein i sosialt arbeid undersøkjer ein situasjon/ei sak.

Emnet gir såleis høve til å utvikle kompetanse i å samle informasjon (gjennom t.d. intervju, observasjon og dokument), analysere denne og drøfte det ein finn i lys av teori innanfor rammene til eit prosjekt. Etisk refleksjon med basis i forskings- og profesjonsetikk er gjennomgåande for val som vert gjort i prosjektarbeidet.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten skal ha kunnskap om:

 • samfunnsvitskaplega metodar og deira moglegheiter og avgrensingar
 • forskings- og utviklingsarbeid relevant for sosialt arbeid, nasjonalt og internasjonalt
 • korleis ein kan gjere greie for vitskapleg datainnsamling, analyse og drøfting
 • korleis ein kan vurdere utfordringar ved datainnsamling og analyse 
 • korleis ein kan gjere greie for prosjektarbeid som lærings- og arbeidsform
Ferdigheiter

Studenten skal kunne:

 • bruke digitale verktøy og relevant teknologi
 • arbeide prosjektorganisert i samspel med andre
 • gjennomføre eit enkelt forskingsprosjekt saman med andre
 • samle inn og analysere data i samsvar med forskingsetiske retningslinjer
 • presentere eigne forskingsresultat skriftleg og munnleg
Generell kompetanse

Studenten kan:

 • dokumentere og formidle faglege vurderingar, munnleg og skriftleg
 • oppdatere seg fagleg og reflektere over eigen praksis
 • reflektere kritisk over korleis ein som forskar og profesjonsutøvar påverkar dei ein observerer og/eller samhandlar med
 • reflektere over eigne kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • reflektere over utfordringar i gruppeprosessar/teamarbeid
 • gjere kritiske vurderingar av innsamla data og svakheiter i eigen analyse
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Prosjektpraksis går føre seg i grupper. Gjennomføringa er i all hovudsak studentane sitt ansvar. Studentane vel sjølv tema, utformar problemstilling og har ansvaret for organisering og framdrift.

Kvar prosjektgruppe har rettleiar, oppnemnt av instituttet.

Deltaking vert rekna på grunnlag av både undervisning og rettleiing.

 

 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Arbeidskrav gruppeeksamen: 

 1. Prosjektplan (gruppeinnlevering)

Arbeidskrav munnleg eksamen:

 1. Aktiv deltaking i presentasjonar av eige prosjekt og som tilhøyrar til andre grupper sine presentasjonar
 2. Skriftleg arbeidskrav (essay på omlag 2000 ord med utgangspunkt i gitt tema). Kravet fell bort dersom studenten kan dokumentere minimum 80% frammøte til undervisning og rettleiing
Maksimumstal: 
60
Emneansvarleg: 
Roar Stokken
Emnet inngår i følgande studieprogram
Bachelor i sosialt arbeid - sosionom
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
RapportGruppe-A-F, der A er best og E er siste ståkarakter49Gruppebasert prosjektrapport på omlag 9000 ord.omlag 9000 ord
Munnleg eksamenIndividuell30minuttA-F, der A er best og E er siste ståkarakter51 Tema kan vere:
- Innhald i prosjektrapport
- Arbeidsprosessen fram til prosjektrapport
- Pensum
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:49
Kommentar:Gruppebasert prosjektrapport på omlag 9000 ord.
Hjelpemidler:
Omfang:omlag 9000 ord
Vurderingsform:Munnleg eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:30
Varighetstype:minutt
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:51
Kommentar: Tema kan vere:
- Innhald i prosjektrapport
- Arbeidsprosessen fram til prosjektrapport
- Pensum
Hjelpemidler:
Omfang:
Godkjent av: 
Randi Bergem 22.03.2021