SAFE151 Strukturelle vilkår for profesjonsutøving

Emnekode: 
SAFE151
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Undervisningssemester: 
2023 Haust
Emnenavn på engelsk: 
Factors governing professional practice
Emnenavn på bokmål: 
Strukturelle vilkår for profesjonsutøving
Eksamenssemester: 
2023 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen. 

Om emnet

Emnet legg vekt på å opparbeide kunnskap om sosialt arbeid sin plass i samfunnet og samfunnsinstitusjonane sin påverknad på sosialt arbeid. Profesjonsutøving har ein sentral plass i forvaltning av gode og verdiar i velferdssamfunnet. Utøvinga av sosialt arbeid går ofte føre seg i offentlege institusjonar, og alltid innanfor juridiske, organisatoriske og politiske strukturar.

Sosialarbeidaren er ofte i rolla som bakkebyråkrat, med mynde til å avgjere tildeling av gode til menneske som står overfor sosiale problem. Dei kanskje tydelegaste rammene finst i lovverk og rettssystem, som legg føringar på korleis profesjonsutøvinga i velferdssektoren kan og skal utførast for å sikre brukarane sine rettar. Samtidig set politiske modellar og mål grenser for kva verktøy ein har tilgjengeleg til å gi hjelp. Men også dei meir utydelege maktstrukturane i og mellom organisasjonar, der ulike profesjonar arbeider, påverkar handlingsrommet. Desse strukturane utgjer system av rammer som legg føringar (vilkår) på korleis sosialt arbeid kan utøvast: Rammene gir moglegheiter, men set også grenser for kva handlingsrom sosialarbeidaren har til å gi hjelp. 

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten:

 • Har grunnleggande kunnskap om velferdsstaten og ansvars- og oppgåvefordelinga i velferdsstaten
 • Har kunnskap om lover si grunnleggande tyding som strukturell ramme og kjennskap til sentrale rettsområde
 • Har kunnskap om strukturar og profesjonar i velferdsforvaltninga
 • Har kunnskap om velferdspolitiske mål og verkemidlar
 • Har forståing for tverretatleg og tverrprofesjonelt samarbeid
 • Har grunnleggande kunnskap om korleis organisasjonar fungerer og teoriar om dette
 • Har kjennskap til ulike velferdsmodellar
 • Har kjennskap til samspelet mellom offentleg, privat og frivillig sektor
 • Har kjennskap til vitskapsteori og samfunnsvitskapleg forskingsmetode
Ferdigheiter

Studenten:

 • Kan arbeide i grupper som planlegg, gjennomfører og evaluerer fagleg arbeid
 • Kan skrive enkle akademiske tekster med rett kjeldebruk og god struktur
 • Kan hente inn og vurdere relevant informasjon, som vitskapleg kunnskap, juridiske og politiske vilkår i ein praktisk samanheng
Generell kompetanse

Studenten:

 • Har kunnskap om strukturar som bidreg til makt og kontroll
 • Har kunnskap om politiske og administrative beslutningsprosessar
 • Kan presentere og delta i diskusjonar om institusjonelle, juridiske og politiske krav i yrkesfeltet, skriftleg og munnleg
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

I emnet vert det brukt fleire arbeidsmåtar; førelesingar, sjølvstudiar, ekskursjon, seminar og arbeid med individuelle oppgåver og gruppearbeid. 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Arbeidskrav:

1a: Deltaking i innhenting av informasjon om strukturelle vilkår for profesjonsutøving
1b: Deltaking i seminarpresentasjonar om strukturelle vilkår for profesjonsutøving og som tilhøyrar til andre grupper
1c: Individuell oppgåve om strukturelle vilkår for profesjonsutøving, 2000 ord

2: Deltaking i presentasjonar i kasusseminar om velferds- og sosialpolitikk og som tilhøyrer til andre grupper

3a: Deltaking i seminarpresentasjonar om heimkommunar og som tilhøyrar til andre grupper
3b:Gruppeoppgåve om heimkommunar, 4000 ord

4: Gruppeoppgåve om juridiske tema. 2000 ord 

5: Skriftleg arbeid ved slutten av emnet (pensumprøve eller liknande). Kravet fell bort dersom studenten kan dokumentere minimum 70 prosent frammøte til undervisningsaktivitetar.

Alle arbeidskrav skal skrivast/gjennomførast på norsk. Nærare retningslinjer vil gå fram av informasjon i Canvas. Vi viser til Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda § 4-7 om arbeidskrav

Maksimumstal: 
150
Emneansvarleg: 
Lars Julius Halvorsen
Emnet inngår i følgande studieprogram
 • Sosialt arbeid, barnevernspedagog - bachelor
 • Sosialt arbeid, sosionom - bachelor
VurderingsformGrupperingVarighetKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Skriftleg eksamen
Individuell
6 timar
A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
100
Studenten vel sjølv om eksamen skrivast på norsk eller engelsk
Lovsamling eller Lovdata og ‘Huskelapp’ i samsvar med føringar i Canvas.
Godkjent av: 
Randi Bergem 01.03.2023