KOH139 Entreprenørskap i kreative næringar

Emnekode: 
KOH139
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Undervisningssemester: 
2025 Vår
Emnenavn på engelsk: 
Entrepreneurship in creative industries
Emnenavn på bokmål: 
Entreprenørskap i kreative næringer
Eksamenssemester: 
2025 Vår
Krav til forkunnskapar

Ingen

Om emnet

Entreprenørskap i kreative næringar er eit obligatorisk emne i studieprogrammet Bachelor i design, kunst og handverk, men er også tilgjengeleg for vidareutdanningsstudentar og eksterne søkjarar. Emnet gjev innsikt i kva potensiale som ligg i kunnskap om entreprenørskap, korleis idear kan realiserast og kva som må til for å etablere eige føretak. Emnet gjev forståing for korleis eigen fagkompetanse kan danne grunnlag for eiga verksemd og verdiskaping.

Emnet gjev innføring innan hovudområda entreprenørskap og entreprenøren, idéutvikling og kreativitet, og etablering og kommersialisering.

Emnet eignar seg spesielt godt for dei som har utdanning i, eller er i ei utdanning, innanfor praktiske fagområde knytt til kreative næringar. 

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten:

 • har kjennskap til entreprenørskapsomgrepet og kva rolle entreprenørskap kan spele i samfunnet 
 • har kunnskap om idéutvikling og kreative prosessar
 • har kunnskap om korleis ein kan utvikle og skrive forretningsplan/modell
 • har kunnskap om kommunikasjons- og formidlingsstrategiar i møte med aktuelle aktørar og samarbeidspartar
 • har kjennskap til verkemiddelapparatet og finansiering av kulturprosjekt
 • har kunnskap om oppstart, registrering, drift og avvikling av ein studentbedrift.
Ferdigheiter

Studenten:

 • kan vurdere samanhengar mellom entreprenørskap og samfunn
 • kan planlegge og gjennomføre idéutviklingsprosessar i samarbeid med andre
 • kan utvikle og skrive ein forretningsmodell/plan
 • kan planleggje og gjennomføre presentasjonar i samarbeid med andre
 • kan etablere, registrere og avvikle ein studentbedrift.
Generell kompetanse

Studenten:

 • har utvida kunnskap og ferdigheter om sentrale fasar frå idé til utvikling av praktisk prosjekt eller etablering av eiga verksemd
 • har kjennskap til kva som ligg i den samla entreprenørskapskompetansen, som kunnskap, haldningar og ferdigheiter.  
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Arbeids- og undervisningsformene i studiet er ein kombinasjon av førelesing, bruk av digitale formidlings- og læringsressursar, seminar med studentaktivitet og praktisk og teoretisk oppgåveløysing.

Undervisninga vert organisert både individuelt og i grupper, og arbeidet kan vere både lærar- og studentstyrt. Studentar får rettleiing i arbeidsøktene og i framleggingssituasjonar. Studentane jobbar gjennom heile semesteret i studentbedrifter i regi av Ungt entreprenørskap.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Det er obligatorisk frammøte og deltaking i alle organiserte læringsaktivitetar og undervisning, jamfør Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, § 6-6. 

Arbeidskrav: Individuell skriftleg eller multimodal oppgåve knytt til tema Entreprenørskap.

Sensorordning
Minimumstal: 
10
Maksimumstal: 
40
Emneansvarleg: 
Janne Heggvoll
Emnet inngår i følgande studieprogram
 • Design, kunst og handverk - bachelor
 • Medieproduksjon - bachelor
 • PR, kommunikasjon og media - bachelor
 • Samfunnsutvikling - bachelor
 • Teater og drama - bachelor
VurderingsformGrupperingVarighetKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Munnleg eksamen
Gruppe
30 minutt
A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
50
Munnleg presentasjon i gruppe av prosess og produkt knytt til studentbedrift.
Oppgave
Individuell
1 semester
A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
50
Eit skriftleg refleksjonsnotat kor studenten reflekterer over eigen rolle i studentbedriften.
Godkjent av: 
Unni Hagen