KOH131 Visuell kommunikasjon

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
KOH131
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Bachelorgradsstudium i design, kunst og handverk
Undervisningssemester: 
2020 Haust
Eksamenssemester: 
2020 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen

Om emnet

Visuell kommunikasjon er eit obligatorisk emne i studieprogrammet Bachelor i Design, kunst og handverk.

Sentralt i emnet står arbeid med todimensjonale, visuelle uttrykk, og digitale verkty. Det vert lagt vekt på visuell grammatikk og formalestetikk. Kunnskap om form, farge, komposisjon og teikn er ein viktig del av undervisninga. Studenten utviklar grunnleggjande forståing for visuell kommunikasjon og formalestestikk, og korleis ein nyttar dette i eige skapande arbeid. 

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten:

 • har kunnskap om ulike analoge og digitale reiskapar/ verkty og teknikkar, i arbeid med visuell kommunikasjon
 • har kunnskap om visuell grammatikk og fargelære
 • har kunnskap om ideutvikling og skissearbeid som del av ein kreativ prosess
 • har kunnskap om grunnleggande omgrep og prinsipp i kommunikasjonsprosessen
 • har kunnskap om ulike visuelle uttrykksformer. 
Ferdigheiter

Studenten:

 • kan reflektere rundt bruk av ulike reiskapar, verkty og teknikkar i eige og andre sitt arbeid  
 • kan bruke og vurdere visuell grammatikk og fargelære i eige skapande arbeid
 • kan jobbe bevisst med ideutvikling og skissearbeid som del av ein kreativ prosess
 • kan jobbe bevisst med bodskap og kommunikasjon i eige skapande arbeid 
 • kan vurdere ulike visuelle uttrykksformer i eige eller andre sitt arbeid.
Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i, og forståing for, visuell kommunikasjon i skule og samfunn
 • har innsikt i korleis verkty og teknikkar påverkar den visuelle kommunikasjonen.
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Arbeids- og undervisningsformene i studiet er ein kombinasjon av førelesing, bruk av digitale læringsressursar og praktisk og teoretisk oppgåveløysing. Undervisninga vert organisert individuelt og i grupper, og arbeidet kan vere både lærar- og studentstyrt.     

Studentar får prosessevalueringar i arbeidsøktene og i framleggingssituasjonar. Studentar som er borte frå undervisninga har sjølve ansvar for å orientere seg om det som gjekk føre seg i deira fråvær. 

Anna som vedkjem gjennomføringa av emnet: Det vert forventa at studenten har elementær datakunnskap. Enkelte førelesingar kan bli gjennomførte på engelsk.

 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Det er obligatorisk frammøte og deltaking i alle organiserte læringsaktivitetar og undervisning, jamfør Forskrift om opptak, studium og eksamen, om obligatorisk frammøte og deltaking §4-6 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-04-1697.

Med deltaking meinar ein at studentane skal arbeide med oppgåveløysning slik at lærar og medstudentar kan få innsyn i læringsprosessane.

Arbeidskrav: 

 • ei praktisk oppgåve lagd fram til fastsett frist 
 • ein skriftleg refleksjon på omlag 1000 ord, levert digitalt, til fastsett frist.
Sensorordning
Minimumstal: 
14
Maksimumstal: 
30
Emneansvarleg: 
Åshild Sævik
Materialavgift

Studentane betaler ei materialavgift på kr 300,- til innkjøp av fellesmateriale. I tillegg må kvar student pårekne kjøp av litt basisreiskap/utstyr.

Emnet inngår i følgande studieprogram
Bachelorgradsstudium i design, kunst og handverk
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
MappeeksamenIndividuell1semesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakterEi mappe som består av praktiske oppgåver med tilhøyrande skriftleg del eller prosessrapport. Etter innlevering vert ei eller fleire av oppgåvene valde ut for sensur.
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:
Kommentar:Ei mappe som består av praktiske oppgåver med tilhøyrande skriftleg del eller prosessrapport. Etter innlevering vert ei eller fleire av oppgåvene valde ut for sensur.
Hjelpemidler:
Omfang:
Godkjent av: 
Unni Hagen