BLULSU Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
BLULSU
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Rapporteringsprogram: 
Barnehagelærarutdanning
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav, emneliste
BLUBULL Barns utvikling, leik og læring
BLUSRLE Samfunn, religion, livssyn og etikk
BLUNHR Natur, Helse og Rørsle
Om emnet

Det overordna målet for kunnskapsområdet er å styrke kvaliteten i barnehagen ved studentane sin kompetanse i leiing, organisasjonskunnskap og samarbeid. Innhaldet i kunnskapsområdet er strukturert etter tre hovudtema der leiing i barnehagen utgjer omlag halvparten. 

Barnehagen som organisasjon utgjer ei viktig ramme for å forstå og utøve leiing og endringsarbeid. Leiing og samarbeid er relatert til eit barnehagemiljø prega av mangfald der behovet for samarbeid er stort. Det vert lagt vekt på korleis organisering, leiarhandlingar og samarbeid kan styrke barnehagen som lærings- og utviklingsarena for yngre og eldre barn. 

Praksis er ein integrert del av kunnskapsområdet. Erfaringane frå praksis skal danne grunnlag for refleksjon knytt til omgrepa leiing, endring og utvikling.

Innhaldet bygger på den kompetansen som studenten har opparbeidd tidlegare i studiet.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten har kunnskap om:

 • organisasjonsteori og barnehagen som organisasjon
 • leiing og rettleiing av menneske med ulik bakgrunn og ulike føresetnader
 • relevant forsking, metodar og verktøy som grunnlag for leiings- og utviklingsarbeid
 • samarbeidsprosessar mellom barn, føresette og personale
Ferdigheiter

Studenten kan:

 • identifisere og reflektere over korleis strukturelle og kulturelle forhold legg rammer for leiing og utviklingsarbeid i barnehagen
 • ta i bruk og vurdere metodar og verkty, også digitale verkty, i arbeid med utviklings- og læringsprosessar
 • reflektere kritisk over eigen praksis som leiar og barnehagen sin praksis i arbeid med utvikling av barnehagelærarrolla og profesjonsetikk
 • leie pedagogisk arbeid og ta avgjerder som fører til utvikling av barnehagen
 • vise sjølvstende i å leie rettleiings- og samarbeidsprosessar i utviklingsarbeid
 • vise relasjonell forståing og kommunikativ kompetanse og i samarbeid med barn, føresette og personale
Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i korleis strukturelle og kulturelle forhold legg rammer for leiing og utviklingsarbeid

 • har medvit om eiga rolle som leiar og yrkesutøvar og har kompetanse til å ta ansvar for eiga profesjonsutvikling, samt vilje til å støtte fram utviklinga av medarbeidarane sin kompetanse

 • kan gjere profesjonsetiske vurderingar knytt til ansvar, makt, respekt og toleranse

 • kan identifisere område som krev utviklingsarbeid og vurdere kva leiingshandlingar som er naudsynte for å skape ei ønska utvikling

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Arbeidsmåtane er førelesingar, rettleiing, arbeid både individuelt og i gruppe og gjennomføring av eit pedagogisk utviklingsarbeid.

Det er 20 dagar rettleidd praksis. Tema for praksis er å gjennomføre eit pedagogisk utviklingsarbeid retta mot betre kvalitet for barna. Det betyr at studenten i gruppe eller individuelt skal planlegge, gjennomføre og evaluere eit konkret utviklingsarbeid i barnehagen. Erfaringane skal danne grunnlag for refleksjon knytt til omgrepa leiing, endring og utvikling.  

For vårsemesteret 2020 vil emnet LSU bli komprimert til 10 veker og praksis bli delt opp med undervisning mellom de to praksisperiodene. Mindre endringer i læringsutbyttebeskrivelsane vil bli gjort mot slutten av haustsemesteret 2019.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

- Obligatorisk frammøte til undervisinga i samsvar medr gjeldande reglar.                                      

- Godkjent arbeidskrav 1:  Plan for utviklingsarbeid i praksis – individuelt eller i gruppe.

- Godkjent arbeidskrav 2:  Obligatorisk rettleiing på manus til arbeidskrav 3.

-Godkjent arbeidskrav 3: Digital forteljing som etterarbeid av praksisperioden. Tematikk: Eg som leiar

Sensorordning
Maksimumstal: 
100
Emneansvarleg: 
Linda Marie Viddal
Emnet inngår i følgande studieprogram
Barnehagelærarutdanning
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Munnleg eksamenIndividuell30minuttA-F, der A er best og E er siste ståkarakter 100Del 1: «Eg som leiar»: Presenter eit innlegg som handlar om utviklinga av din leiaridentitet.
Del 2: Trekk eit fagleg tema og reflekter over dette i lys av eigen leiarutvikling gjennom barnehagelærarutdanninga.
Vurderinger:
Vurderingsform:Munnleg eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:30
Varighetstype:minutt
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Omfang:Del 1: «Eg som leiar»: Presenter eit innlegg som handlar om utviklinga av din leiaridentitet.
Del 2: Trekk eit fagleg tema og reflekter over dette i lys av eigen leiarutvikling gjennom barnehagelærarutdanninga.