Min profil innlogging
: :
«Kunnskap for framtida»

Pågåande doktorgradsprosjekt

Doktorgradsprosjekt utgjer ein viktig del av forskinga ved Høgskulen i Volda og våre forskarar dekkjer eit mangfald av forskingstema. Her er ei liste over HVO tilsette som har disputert dei siste åra og kva tema dei har forska på.  Lista nedanfor viser kva tilsette ved Høgskulen i Volda arbeider med i sine pågåande doktorgradsprosjekt og kva fagleg tilknyting dei har på HVO og inn mot andre høgskular og universitet. Lista er sett opp i alfabetisk rekkjefølgje, sortert etter namn på forskar.

Stipenda kan vere 3-, 4- eller 5-årige. Dei som er inne i 3- og 4-årige stipend har mellombelse stipendiatstillingar, medan dei som er inne i 5-årige stipendordningar er fast tilsette på Høgskulen i Volda som i løpet av ein femårsperiode får to FoU-stipend og dessutan FoU-tid som til saman tilsvarer 3 års fulltidsarbeid med doktorgradsprosjektet. Somme fast tilsette arbeider også med dr.philos. avhandling utan å vere forplikta til 5-årige ph.d.-løp.

Namn Avd Univ. Stipend Dr prosjekt beskrivelse
Amdam, Synnøve Hedmann AKF UiO 3-årig

Læraren i Medium og kommunikasjon.  Profesjonsutdannar eller allmenndannar?

Andreasen, Marianne Hareide AHL Høgskolen i Hedmark 4-årig

Sjølvregulering og meistringsforventningar som grunnlag for læring hjå elevar i gråsona.

Bjørnsen, Gunn AMF UiO 3-årig

Innenfor og utenfor. En etnografisk studie av journalistikk i et flerkulturelt samfunn med NRK som case.

Eikrem, Trudi Henrydotter  ASH UiB 4-årig

Regional klippfiskproduksjon i ein global marknad. Norsk klippfiskeksport til det portugisiske imperium og kultursfære på 1800-talet. Ein transnasjonal studie av norsk klippfisknæring.

Eiksund, Hjalmar Trond AHL UiB 3-årig

Literacy - med nynorsk eller bokmål som hovudmål: Gransking av skrivekompetanse i eit norsk tospråkperspektiv.

Eiksund, Øyvind Johan AKF Musikkh. 4-årig

Sunnmørsk korkultur si betydning for individ og lokalsamfunn.

Enge, Kaja Elise AKF UiB 3-årig

Musikkterapi for asyl- og flyktningbarn i skulekontekst - ei kvalitativ undersøking av samfunnsmusikkterapien sitt potensial som helsefremjande tiltak for asyl- og flyktningbarn.

Fauske, Ragnhild Heidi AHL MF 5-årig Dei store undrings- og livsspørsmåla i barnehagen.
Festøy, Anne Randi Fagerlid AHL Hedmark 4-årig

Korleis vert spesialundervisninga organisert og gjennomført på barnesteget?

Fiskerstrand, Pernille Nynorsk UiB   Der baug bryt båre – fagskriving i samfunnsfag for elevar med nynorsk som hovudmål.
Fugledal, Elise AHL UiA 3-årig Sjanger, språk og identitet i Lars Amund Vaages forfattarskap. Korleis fortelje om verda i spenningsfeltet mellom fiksjon og røyndom?
Gascogne, Marit AHL HiOA 5-årig

Meiningsfulle samanhengar i fag- og yrkesopplæringa. Yrkesfaglærarar sitt arbeide med å skape meiningsfull samanheng mellom elevar si erfaring frå praksis i arbeidslivet og innhaldet i yrkesfaglege programfag i vidaregåande skule.

Hagelia, Marianne AKF NTNU 5-årig Hvordan digitale teknologier former unges naturlige arbeidsmåter.
Harneshaug, Kjell Arne AMF UiB  3-årig

Føresetnadar for naturomsynets politikk/politikkens naturomsyn.

Helset, Stig Jarle AHL UiB 5-årig

Kartlegging av normklynger i usus som
normeringsgrunnlag for nynorsk.

Holmen, Eirik  ASH NTNU 4-årig

Hvordan påvirket okkupasjonen (1940-1945) fiskeri- og verftsnæringen i Kristiansund og Ålesund?

Hide, Øystein Edvardsen AHL UiO 4-årig

Dagbøker og sjølvkunnskap i nynorsk skriftkultur.

Høydalsvik, Torhild Erika Lillemark AHL HiOA 5-årig Ny reform i barnehagelærarutdanninga. Korleis vert pedagogikkfaget sitt oppdrag om samanbinding og profesjonsretting forstått, planlagt, gjennomført og erfart?
Jørgensen, Nanna N.K.D. ASH HVO/HiM 4-årig Vandringsterapi på grønn resept - hvordan vandring i en natur- og sosial kontekst kan virke helsefremmende på mental helse.
Kleive, Hildegunn Valen AHL MF 4-årig

Lokalmiljøets og religiøse institusjoners betydning for spiritualitetsuttrykk blant tamilsk ungdom på Nord-Vestlandet i Norge.

Knutsen, Lone Ellingvåg ASH NTNU 4-årig

Tilsette i barnevernet og deira forventningar til å meistre jobben sin.

Krøvel, Harald Johannes ASH NTNU 4-årig

Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn.

Langøy, Emmy Elizabeth ASH NTNU 3-årig Overgangen til voksenlivet hos tidligere "særvilkårselever" med psykososiale vansker eller generelle lærevansker - Mot sjølstendighet eller avhengighet?
Larsen, Endre Eidså AMF NTNU 4-årig

En figural tilnærming til forståelse og analyse av film.

Linge, Anita Dyb ASH HVO/HiM 4-årig

Kva samanheng er det mellom livsstilsendring og det å vere i arbeid etter deltaking i arbeidsretta rehabiliteringstilbod på Muritunet?

Maude, Rebekka Havnegjerde AHL

Moltudal, Synnøve AKF UiB 5-årig

Korleis forankrar, utviklar og praksiserer "digitale lærarar" profesjonsforståinga si?

Myklebust, Randi AHL UiO 4-årig

Minoritetsspråklege elevar. 

Natvig, Anne AMF UiO  3-årig  Samfunn og medier. 
Olsen, Gunhild Ring AMF UiB 3-årig A new platform for quality journalism? A study of the collaboration between journalism schools and newsrooms in the U.S.
Oltedal, Elizabeth AKF UiB, Grieg 5-årig

Conviction and compromise: Assessment practices in instrumental teaching in Norwegian upper secondary schools.

Remøy, Anne-Kari AHL Hedmark 3-årig Spesialundervisning og minoritetsspråklege elevar.
Skogen, Ingeborg Berg AKF HVO/HiM 3-årig

Tilretteleggere og barrierer i nærmiljøet for opplevd mulighet til vektkontoll hos overvektig ungdom.

Standal, Egil Arne ASH UiB 5-årig

Bevisbruk i barnevernssaker. 

Stenhammer, Madeleine Zetterlund ASH HVO/HiM 4-årig

"Man blir aldri noe annet enn omstreifer på Svanviken". Utviklingen av norsk sosialpolitikk sett gjennom samspillet mellom myndighetene og Norsk misjon blant hjemløse på institusjonen Svanviken (1949 – 1986).

Synnevåg, Ellen Strøm ASH UiB 4-årig

Planlegging som verktøy i kommunalt folkehelsearbeid.

Sæther, Torhild Godø AKF UiO 3-årig

Stabbarar sine taktile omgang med kunst - ei kroppsfenomenologisk interaktiv aksjonsstudie av stabbaren sitt taktile handlingsmønster i arbeidet med kunst for og med dei minste.

Walseth, Erlend ASH HVO/HiM 4-årig

Det aktive samfunn: Oppfølging og avklaring i NAV.

Vaadal, Kristine ASH HVO/HiM 4-årig

Vårdal, Mette ASH UiB 3-årig

Sosiale relasjoner mellom embetsmenn, bønder og husmenn i Vågå 1745-1844.

Øie, Kjetil Vaage AKF NTNU 4-årig

Geoposisjonering i journalistikken (Journalistikk og nye medier).