Publiseringsfond

Publiseringsfondet vart oppretta som ei prøveordning gjeldande for 2014 og 2015. Ordninga vart vidareført frå og med 2016.

Ein føreset at støtte vert gjeve til artiklar i godkjende kanalar for vitskapleg publisering.

Nærare informasjon om publiseringsfondet

For nærare informasjon om publiseringsfondet ved Høgskulen i Volda, kontakt forskingsrådgivar Geir Tangen. Telefon 70 07 53 44. 

Søknadsskjema 

Om open tilgang/Open Access

Meir informasjon om open tilgang/Open Access finn du på heimesida til Cristin

Forskingsrådets stimuleringstiltak (STIM-OA) for open tilgang/Open Access

Forskingsrådet ynskjer at resultat frå offentleg finansiert forsking i størst mogleg grad er opent tilgjengeleg. Gjennom STIM-OA-ordninga skal Forskingsrådet medverke til å lette overgangen til open publisering.

European University Association (EUA)

Den europeiske samansluttinga av universitet har i 2015 utarbeidd ei eiga Open Access/open tilgang sjekkliste:

EUA's Open Access checklist