Høyringar

Høring om FoU ved HVO

Høgskolen vedtok i januar 2017 en ny strategiplan for 2017-2020. Arbeidet med FoU er nå en integrert del av planen. Avdelingenes egne handlingsplaner skal forankres i strategiplanen.

I tiden som er gått siden strategien ble vedtatt har det imidlertid kommet flere dokumenter og innspill som påvirker høgskulens arbeide og strategi på felt som er viktige for HVO i tiden fremover.

Det ene feltet er forvaltningen av de humanistiske fagene ved HVO. Der har Humaniorameldingen - Stortingsmelding om humaniora (Meld. St. 25 (2016-2017). I denne meldingen drøfter regjeringen hvordan samfunnspotensialet i de humanistiske fagene kan utløses fullt ut i møtet med vår tids store spørsmål, i nærings- og kulturlivet og i skolen. HVO har også fått resultatet av Forskingsrådets evaluering av humanistiske fag i Norge (HUMEVAL). FoU-koordinators sammfatning av prosessen og anbefalingene som ble gitt HVO kan leses her.

Både Humaniorameldingen og HUMEVAL tar dessuten opp spørsmål om organisering av FoU-arbeide og tiltak for å fremme dette som har betydning også for andre fagfelt ved Høgskulen i Volda. Det gjelder spesielt internasjonalisering av forskning og bruk og organisering av forskergrupper.

Det andre feltet er hvordan HVO skal kunne stimulere og øke summen av eksterne forskningsinntekter (bidrags- og oppdragsinntekter eller BOA). Høgskulen i Volda har behov å utvikle organisasjonen slik at høgskulen er betre i stad til å hente inn og gjennomføre eksternt finansierte forsking- og utviklingsprosjekt.

Her leverte en arbeidsgruppe ledet av professor Finn Ove Båtevik før sommeren et notat med forslag til tiltak. Notatet fra arbeidsgruppa kan leses her.

Ledelsen ved HVO og FoU-administrasjonen ber om innspill og kommentarer når det gjelder disse spørsmålene. Innspillene skal brukes i Forskningsutvalgets og Høgskulestyrets oppfølging av HVOs strategiplan når det gjelder FoU og eksterne inntekter. 

Høringsbrevet med ytterligere opplysninger og konkrete spørsmål. Frist var 15. oktober.

Det er kommet inn følgende høringssvar:

 

 

Saken vil bli behandlet både i Forskningsutvalget og i høgskulestyret i forbindelse med rulleringer og revideringer av strategiplan og i behandling av FoU-meldingen for 2017.