Redelighetsutval

Høgskulestyret oppretta i møte 08.03.2018 (sak 29/18) eit felles utval for god forskingsskikk, heretter kalla "Redelighetsutvalg", for Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk og Møreforsking AS.

Forskingsutvalet oppnemnde i FU-møte 2/2018 dosent Randi Bergem som representant og professor Jorunn Hetland som vararepresentant i det felles Redelighetsutvalget for Møreforsking AS og Høgskolene i Molde og Volda.