Såkornmidlar

Høgskulen i Volda har delt ut såkornmidlar sidan 2016. Målet med såkornmidlane er auka forskingsaktivitet ved å gi støtte til å sette i gang forskings- og utviklingsprosjekt. Støtta skal fortrinnsvis nyttast til å utarbeide konkrete prosjektsøknadar retta mot regionale, nasjonale og internasjonale finansieringskjelder. Ein kan også søkje støtte til å starte og/eller delta i nasjonale og internasjonale forskingsgrupper og -nettverk, som førebuing til å søkje om finansiering av forskingsprosjekt. Det er høve til å søkje om støtte til å forbetre tidlegare innsendte søknadar om ekstern finansiering. Sjå utfyllande informasjon om ordninga her.

Søknadar om støtte til å utarbeide søknadar til Norges forskingsråd, Regionale forskingsfond eller Horisont Europa vert prioriterte. 

Midlane for 2023 er tildelt. Søknadsfrist var 10. november 2022. Midlane må nyttast i løpet av 2023. Grunna nytt reglement for avsetningar er det ikkje høve til å overføre midlar frå eit år til det neste.