Såkornmidlar

Høgskulen i Volda har delt ut såkornmidlar sidan 2016. Målet med såkornmidlane er auka forskingsaktivitet ved å gi støtte til å sette i gang forskings- og utviklingsprosjekt. Støtta kan nyttast til å utarbeide konkrete prosjektsøknader retta mot regionale, nasjonale og internasjonale finansieringskjelder, eller støtte til å starte og/eller delta i nasjonale og internasjonale forskingsgrupper og -nettverk, som førebuing til å søke om finansiering av forskingsprosjekt. Det er også høve til å søkje om støtte til å forbetre tidlegare innsendte søknader om ekstern finansiering. 

Søknader om støtte til å drive fram søknader til Norges forskingsråd eller Horisont Europa vert prioriterte.

Såkornsøknad

Det er ein fordel om søkjar deltek i ei av høgskulens forskingsgrupper og/eller er aktiv i eit forskingsmiljø. Forskingsgrupper og forskingsmiljø blir oppmoda til å søkje om såkornmidlar som gruppe. Når det gjeld frikjøp til individuell forskingstid, så viser vi til ordninga med FoU-stipend. Det er ønskeleg at søknadene er av ein viss storleik, helst over kr 75 000,-. Forskingsutvalet oppmodar søkjarar til tverrfagleg samarbeid, internasjonalt samarbeid og til samforfattarskap med forskarar utanfor HVO - gjerne internasjonalt.

Krav til søknadene:

  • Prosjektet skal gi konkrete resultat i form av søknad om ekstern prosjektmidlar eller etablering av eit konkret forskingssamarbeid. For sistnemnte må målet vere å utarbeide søknad om ekstern finansiering på sikt og helst gi resultat i form av sampublisering med tilsette ved andre institusjonar i inn- og utland.

  • Søknaden skal spesifisere mål og tiltak, og den må ha med budsjett for aktivitetane det vert søkt om støtte til. 

  • Ein einskild person skal vere prosjektansvarleg.

  • Det må argumenterast for korleis fagfeltet til prosjektet eller forskingsgruppa passar med dei strategiske måla til avdelinga og HVO. 

  • Det skal sendast inn ein kortfatta rapport om bruken av midlane og oppnådde resultat til Forskingssjef. Rapporten vil verte lagt fram i Forskingsmeldinga og i Forskingsutvalet. 

  • Søknadene skal fyllast ut i nettskjema og må i tillegg innehalde CV til prosjektansvarleg - gjerne i form av lenke til forskarprofil (t.d. tilsetteprofilen, ORCID eller Cristin). Prosjektskildringa skal vere maks 1000 ord. Ved behov kan CV sendast på e-post til forskingsadministrasjonen@hivolda.no.

Frå 2021 er det løpande søknadsfrist. Midlane vert delt ut av Forskingsutvalet. Midlar som ikkje vert brukte vert ført tilbake til potten for såkornmidlar. 

Søknader som skal handsamast i møte 6/2021, 7. oktober, må leverast innan 23. september.

Søknader som skal handsamast i møte 7/2021, 25. november, må leverast innan 11. november.

Søknadsfrist til møte 5/2021 var 10. august.