Psykisk helse og meistring i eit endrings- og utviklingsperspektiv

psykisk helse

Felles fagdag i psykiatri

Sjustjerna Helse og omsorg, Helse Møre og Romsdal HF og Høgskulen i Volda inviterer til felles fagdag i psykiatri onsdag 11. april. Målgrupper for fagdagen er fagpersonell som jobbar med psykisk helse og meistring i kommunar og helseforetak, samt tilsette ved NAV-kontor i regionen. 

Hovudtema: 

 • Folkehelseutfordringar for Sjustjernekommunane og Helse MR 
 • Modellar for god samhandling og oppgåveløysing
 • Kvar lukkast vi og kvar må vi forbetre oss?
 • Ver med på å utforme framtidig psykisk helsevern på Sunnmøre

Det blir søkt om teljande kuspoeng for aktuelle faggrupper.

Deltakaravgift: 

Fagdagen kostar kr 350,- per person, og inkluderer kursavgift, pausemat og varm lunsj.

Program

Last ned programmet som pdf-fil

8.30: Velkomen
  Jens Standal Groven, prorektor ved Høgskulen i Volda.
Knut Erik Engh, ordførar i Ulstein kommune.
8.45-9.00: Brukarperspektivet
  Brukar-/pårøranderepresentant
9.00-9.45: Kva utfordringar har vi i kommunene i dag?
  Miljøterapeut Geir Sæter, Stabsleiar tildeling og koordinering Oddvar Marøy og kommuneoverlege Arne Gotteberg
9.45-10.30: Korleis skal vi lukkast med god samhandling med dei ambulante teama våre?
  Einingsleiarar for ambulante team: Ottar Røyset og Jo Volle, Ambulant seksjon Søre Sunnmøre
10.30-10.45: Pause
10.45-11.15: Organisering av tenestene i kommunane. Vidareutvikling av gode samhandlingsmodellar.
  Svanhild Rise, leiar seksjon psykisk helse i Herøy kommune og Stian Endresen, fastlege og praksiskonsulent
11.15-12.00: Sjukehuspsykiatrien ved Helse Møre og Romsdal HF. Ålesund sjukehus. Korleis skape god samhandling og gode overgangar?
  Karl-Arne Remvik, klinikksjef ved  Klinikk for psykisk helse
12.00-13.00: Varm lunsj
13.00-13.30: Tverretatleg samhandling når barn og unge er pårørande - utfordringar og mulegheiter
  Bente Hasle, Førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda
13.30-14.00: Poliklinikk og sengepost ved Helse Møre og Romsdal HF. DPS  Volda Sjukehus
  Grete Ryste Flåskjær, seksjonsleiar og Tov Are Lia, overlege, DPS Volda sjukehus
14.00-14.15:

Debatt der aktørar vert utfordra til å kome med eitt endringsframlegg for å betre samhandlinga rundt personar med psykiske helseplager:

 • Ambulante team 
 • Sjukehuspsykiatri
 • Volda kommune 
 • Ørsta kommune 
 • Herøy kommune 
 • Fastlege   
 • Volda sjukehus, somatisk avdeling
 • Brukar-/pårørande representant
15.00-15.15: Konklusjon: Kva endringar må til  for å skape god ”psykisk folkehelse på Søre Sunnmøre” for at innbyggjarane meistrar sine helseplager på ein best muleg måte?
  Kommuneoverlege Arne Gotteberg.

Foredragshaldarar

Arne Gotteberg  
Arne Gotteberg Arne Gotteberg er kommuneoverlege i Volda og Ørsta kommunar. Han har sidan 1990 vore aktivt med i utviklinga av 
Folkehelsearbeidet i Volda og har gjennom sitt verv som styremedlem i ”Sunne kommuner – WHO’s norske nettverk” også fått vore
med å utvikle nasjonal folkehelsepolitikk gjennom plandokument og sentrale prosessar på området og innspel til Folkehelseloven (2012)  
    
Oddvar Marøy  
Oddvar Marøy Oddvar Marøy er stabsleiar ved Tildeling- og koordineringsstab i Ørsta kommune. Han er utdanna sjukepleiar og diakon med tilleggsutdanning innan leiing, helserett og helse i plan.
Marøy har administrativ leiarerfaring frå 1987 innan pleie og omsorg, og var helse- og sosialsjef 2008-2011.
Fokus no er forvaltning, tildeling og koordinering av helse- og omsorgstenester, plan- og folkehelsearbeid.
 
    
Svanhild Rise  
Svanhild Rise Svanhild Rise er seksjonsleiar ved Teneste for psykisk helse i Herøy kommune. Ho er sjukepleiar med vidareutdanning i Rettleiingspedagogikk og Psykisk helsearbeid. Ho har det meste av yrkeserfaringa si frå kommunal teneste. Rise har hatt praksis i vaksen-psykiatrisk avdeling SSMR, og har arbeidd i to år på sengeposten ved Volda DPS .
    
Grete Ryste Flåskjær  
 grete ryste flåskjer  Grete Ryste Flåskjer har dei siste fire åra vore seksjonsleiar ved DPS Volda døgnseksjon. Ho har tidlegare erfaring i DPS som teamleiar, sosialkonsulent og fagkonsulent i poliklinikk.
Flåskjer er utdanna sosionom med videreutdanning i rus og leiing og personalutvikling. Ho har i tillegg eit toårig studium i planlegging og administrasjon. Ho har også jobba i barnevernet og i rusomsorga i kommunen.
   Fleire presentasjonar kjem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logosamling

Del på