Gerd Sylvi Steinnes med i nasjonal ekspertgruppe

Text: Per Arne Brandal

- Updated

Førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes ved Institutt for pedagogikk her ved Høgskulen i Volda har vært med i «Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen» oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. De leverte sin rapport 5. desember 2018.

Ekspertgruppen ble oppnevnt i september 2017, og har vært ledet av professor Kjetil Børhaug som også er professor 2 ved Høgskulen i Volda.

– Barnehagelæreren er nøkkelen til en god barnehage. Vi ønsker å løfte kvaliteten i alle barnehager, og fra regjeringens side skal vi fortsette å satse på tiltak som gir bedre kvalitet i barnehagen. Det handler både om tiltak for å styrke barnehagelærerne og tiltak for å styrke barnehageforskningen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding. På presseseminaret pekte han på at det har vært lite fokus på barnehagelærerolla og et godt kunnskapsgrunnlag er viktig for gode diskusjoner i sektoren.

Ekspertgruppen ble bedt om å komme med anbefalinger om hvordan barnehagelærerrollen kan styrkes som profesjonsrolle. Et viktig arbeid har også vært å definere hva som kjennetegner og bygger opp under en sterk barnehagelærerprofesjon. En av anbefalinger handler om at det må være minst 50 prosent barnehagelærere for å drive forsvarlig pedagogisk arbeid og kunne leve opp til kravene i rammeplan for barnehagen.

Det er et omfattende arbeid som er gjennomført med å lage en kunnskapsstatus om barnehagelærerrollen. Rapporten har så langt blitt møtt positivt, men vi håper selvfølgelig at den også skal bidra til kritisk debatt, sier Gerd Sylvi Steinnes. I overleveringsseminaret i Kunnskapsdepartementet hadde ulike aktører fått i oppdrag å kommentere innholdet i rapporten.

– Det som gjorde sterkest inntrykk var kommentarene fra barnehagelærer Birgitte Fjørtoft, som uttrykte at rapporten gjorde henne stolt av profesjonen og at hun følte seg sett, forstått og tatt på alvor. Det betyr mye at barnehagelærerne kjenner seg igjen i det som er beskrevet, sier Steinnes. 

Gerd Sylvi Steinnes.

Utvalgets sammensetning

I tillegg til Gerd Sylvi Steinnes ved Høgskolen i Volda har ekspertgruppen bestått av følgende personer: Leder: Kjetil Børhaug, professor ved Institutt foradministrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, Thomas Moser, professor på Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge. Anne Myrstad, førstelektor i samfunnsfagsdidaktikk ved UiT – Norges arktiske universitet, Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Kari Hoås Moen, dosent ved Seksjon for samfunnsfag ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Hege Fimreite, høgskolelektor i pedagogikk og instituttleder for barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet, stipendiat fra 1. august 2018.  Anton Havnes, professor i pedagogikk ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet – Storbyuniversitetet. Helene Berntsen Brennås, barnehagelærer og fagleder i Nardosletta barnehager i Trondheim kommune. Øivind Hornslien, barnehagelærer og daglig leder i Betha Thorsen Kanvas-barnehage i Oslo.

– Flere barnehagelærere bør ha master

Nye krav til fremtidens barnehagelærere.

10 punkt fra rapporten.

Share on