SPP305 Vitskapsteori og forskingsmetode

Course code: 
SPP305
Duration: 
1 semester
Credits (ECTS): 
15
Level of study: 
Master
Course name in Norwegian Nynorsk: 
Vitskapsteori og forskingsmetode
Teaching semester: 
2023 Autumn
Course name in Norwegian Bokmål: 
Vitenskapsteori og forskningsmetode
Assessment semester: 
2023 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Fullført og bestått dei første fire emna i mastergraden med karakter C i snitt.

Course content

Emnet handlar om det vitskaplege grunnlaget for forsking på pedagogisk og spesialpedagogisk verksemd i skule og barnehage. Det overordna målet med emnet er å ruste studentar til å kunne orientere seg i og kritisk vurdere eksisterande forsking på feltet, samt ta informerte og grunngjevne val i eiga forsking. Gjennom å utvikle brei forståing av forskingsprosess og forskingsmetode, skal emnet bidra til å danne grunnlag for å gjennomføre eit sjølvstendig forskingsarbeid. 

Learning outcome

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Learning outcome knowledge

Kandidaten

 • har inngåande kunnskap om ulike vitskapsteoriske perspektiv
 • har avansert kunnskap om dei ulike fasene i ein forskingsprosess
 • har avansert kunnskap om kvalitative og kvantitative  design og metodar
 • sentrale statistiske omgrep og analysemetodar
 • har god kunnskap om forskingsetikk
Learning outcome skills

Kandidaten

 • kan analysere og vurdere kritisk ulike forskingsmetodiske tilnærmingar
 • kan grunngje og argumentere fram ulike val i ein forskingsprosess, inkludert forskingsetiske spørsmål
 • kan vurdere ulike typar utval, innsamling og analysar av data ut frå kor eigna dei er til å belyse gitte problemstillingar
Learning outcome qualification

Kandidaten

 • har inngåande vitskapsteoretisk og forskingsmetodisk innsikt
 • kan analysere og vurdere relevante forskingsetiske problemstillingar
 • kan anvende fagområdet sine omgrep og uttrykksformer på ein nøyaktig og sjølvstendig måte
Working and learning activities

Emnet er organisert som fem samlingar à to dagar kvar, omlag kvar fjerde veke. Arbeidsmåtane vil veksle mellom førelesingar, gruppearbeid og oppgåveløysing. 

Det er krav om 70 % frammøte til all undervisning, jamfør Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda § 4-6.

Det er to arbeidskrav på emnet.

 • Forskingsdesign (omfang 600 - 800 ord)
 • Statistikk

Nærare informasjon om innhald, rettleiing og tidsfristar på arbeidskrava blir gitt ved studiestart.

Assessment requirements

For å framstille seg til eksamen i emnet må kandaten ha

 • tilstrekkeleg frammøte
 • begge arbeidskrav godkjende
Evaluation system
Maximum number of students: 
54
Person in charge: 
Stein Conradsen
Used in other programs
 • Master in Special Education
 • Special Education - master
VurderingsformGrupperingVarighetKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Written Exam
Individual
6 Hours
A-F, A is the best grade and E is the lowest passing grade
Approval signature: 
Arne Myklebust