Diploma/Degrees

The Bachelor's Degree

The Bachelor's Degree is a lower degree and has a standard study period of three years. There is a requirement that at least 60 credits must be from the university college where you apply for the degree.

You can get a Bachelor's Degree by:

- following a defined 3-year Bachelor's Programme

- or get an Open Bachelor's Degree by putting together your own selection of courses following VUCs guidelines and regulations. You apply for the degree after completing all courses.

The Master's Degree

The Master's Degree is a higher degree and has a standard study period of two years. To enter the study you must normally have completed a Bachelor's Degree or the like, within an academic field that is relevant to the Master's Degree. 

There are also integrated Master's Programmes which starts at entry level and lasts for five to six years. 

Vocational training

Practical Pedagogical Education
Practical Pedagogical Education (PPU) is a vocational education programme of 60 credits (full time / part-time) which primarily qualifies for teaching at the youth level in elementary schools and in the high schools. The programme also provides teaching skills in other arenas within your field of study.

 

A Doctoral Degree (Ph.D)

After completing the master's degree, it is possible to take a Doctoral Degree (Ph.D. Degree). The education is standardized for three years and is conducted within the framework of an organized program.

The Doctoral Degree Programme consists of a doctoral dissertation and a training component, which consists of at least 30 credits of the programme. Within the education there are possibilities for exchange abroad, interdisciplinary cooperation etc.

At the end of the Doctoral Programme, one is awarded the Ph.D. Degree on the basis of:

1. Completed tutorial.
2. Scientific Dissertation.
3. PhD examination.


The PhD examination consists of a trial lecture and a public defense of the dissertation (disputas).

 

The Diploma supplement

Diploma Supplement

The Diploma Supplement will be printed automatically, free of charge and in English to all students who graduate from universities and university colleges in Norway.

The Diploma Supplement is an explanation of the structure of the study and an overview of the Norwegian education system. This can be useful when applying for other institutions or jobs abroad.

For more information about the Diploma Supplement in Norway, go to NOKUT's web pages.

All completed education can be found in Vitnemålsportalen. This gives you a quick and safe way to share information about education you have completed.

 

Fri bachelorgrad

Vil du byggje din eigen bachelorgrad eller nytte studium du har frå før som del av ein grad? Du kan kombinere fag frå avslutta utdanning, så lenge du fyller krava til ein grad. Det vi skriv her gjeld Høgskulen i Volda, men liknande regelverk gjeld ved andre høgskular og universitet.

Oppbygging av fri bachelorgrad

Dette er regulert av Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda 
Vi kan tildele bachelorgraden på grunnlag av 180 studiepoeng som inneheld:

 • 80 studiepoeng i eit fagområde, der minst 20 av dei er på fordjupingsnivå, eller eit integrert studium på 120 studiepoeng
 • 30 studiepoeng i eit anna fagområde enn punktet ovanfor
 • eit sjølvstendig arbeid knytt til fordjupingsdelen, med omfang på minst 15 studiepoeng, til dømes ei semesteroppgåve

I tillegg må minst 60 studiepoeng av utdanninga vere frå Høgskulen i Volda, og minst 60 av studiepoenga i den nye graden skal ikkje ha vore nytta i tidlegare grad/ yrkesutdanning - jf Forskrift om godskriving av høgre utdanning 

Du kan søkje om graden når du fyller desse krava.

Skjema for søknad om fri bachelorgrad finn du her

Allmennlærarvitnemål (information only relevant to norwegian speaking students)

Utfasing av allmennlærarutdanninga (information only relevant to norwegian speaking students)

Studentar tatt opp på allmennlærarutdanninga (ALU) på Høgskulen i Volda i tidsromet 2003-2009

Det siste kullet i allmennlærarutdanninga ved Høgskulen i Volda vart uteksaminert våren 2013. Kunnskapsdepartementet har sett siste frist for å skrive ut vitnemål etter rammeplan frå 2003 (den siste allmennlærarutdanninga) til 31. desember 2017.

Etter dette har ikkje høgskulen lenger lov til å skrive ut vitnemål på denne utdanninga. Dette er ei rammeplanstyrt utdanning, med ein god del føringar på kva fag ein kan ta. Rammeplanen for 2003 seier mellom anna følgjande:

"Allmennlærerutdanning er en fireårig yrkesutdanning på 240 studiepoeng. Utdanningen omfatter en obligatorisk del på 120 studiepoeng og en valgbar del  på 120 studiepoeng. Utdanningens obligatoriske del består av

 • pedagogikk 30 studiepoeng
 • kristendoms-, religions-, og livssynskunnskap 20 studiepoeng
 • matematikk 30 studiepoeng
 • norsk 30 studiepoeng
 • grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM) 10 studiepoeng
 • praksisopplæring som en integrert del av studieenhetene 20-22 uker

Utdanningens valgbare del består av

 • valg mellom skolerelevante fag* 120 studiepoeng

*Disse skal omfatte minst 60 studiepoeng i fag som tilsvarer fag i grunnskolen. Fagene kan være påbygging av fag i obligatorisk del eller nye fag med minst 30 studiepoengs omfang og skal omfatte fagdidaktikk og til vanlig praksisopplæring. Inntil 60 studiepoeng kan være andre skolerelevante studier av ulikt omfang. Institusjonen avgjør om studiene er relevante for arbeid i grunnskolen."

Henta frå Rammeplan for allmennlærerutdanningen: https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/rammeplaner/id435163/ 

Nokre viktige punkt å merke seg:

 • Obligatoriske fag: Merk at alle obligatoriske fag er rammeplanstyrt og for at vi skal kunne godkjenne faga i utdanninga for allmennlærar, må dei følgje rammeplanen (sjå lenka over).
  - GLSM: GLSM er på 20 studiepoeng. Merk at det finst to ulike GLSM-studium. Eit som er for allmennlærarar og var ein obligatorisk del av denne utdanninga, og eit som er ei påbygging for førskulelærarar som vil ha undervisningskompetanse i småskulen. Dei fleste GLSM-studia som ein finn på ulike institusjonar no er knytt opp mot førskulelærar, merk at dette ikkje kan godkjennast som ein del av allmennlærarutdanninga. Høgskulen i Volda tilbyd heller ikkje GLSM.
  - RLE: Høgskulen tilbyd ikkje lenger dette RLE-studiet, men det kan vere eit alternativ å ta årsstudiet i RLE (60 studiepoeng) for å erstatte det. Ein må ta årsstudiet, då eit halvtårsstudium går djupare i enkelte emne enn kva det obligatoriske faget gjorde, og dekker ikkje like breitt. For å oppfylle rammeplanen må ein her ta 60 studiepoeng.
  - Matematikk: Ikkje tilbod ved Høgskulen i Volda, men kan kanskje finnast på andre institusjonar.
  - Norsk: Heile halvårsstudiet er ikkje lenger eit tilbod ved Høgskulen i Volda, men kan kanskje finnast på andre institusjonar.
  - Pedagogikk: Ikkje tilbod ved Høgskulen i Volda, men kan kanskje finnast på andre institusjonar.
  - Praksis: Det er krav om 20 veker praksis i grunnskulen.
   
 • Valfrie fag
  - 3. studieår: Krav om enten 60 studiepoeng i eitt skulefag, eller ein kan dele det opp i 30 studiepoengseiningar i to skulefag. Skulefag er fag som er undervisningsfag i grunnskulen (norsk, matematikk, engelsk, RLE, kunst og handverk, kroppsøving, naturfag, samfunnsfag, musikk, og mat og helse).
  - 4. studieår: Krav om 60 studiepoeng, men mogleg med både skulefag og skulerelevante fag. Skulerelevante fag kan til dømes vere IT, drama, spesialpedagogikk.

Absolutt siste frist for å skrive ut vitnemålet er 31. desember 2017, og då må alle krav i rammeplanen av 2003 vere oppfylt!

Ta gjerne kontakt med Oddvar Aalde (oddvar.aalde@hivolda.no) eller Kristin Røv (kristin.rov@hivolda.no) om du har spørsmål angåande fullføring av di allmennlærarutdanning. For deg som ikkje har tatt dei obligatoriske faga i Allmennlærarutdanninga ved Høgskulen i Volda, sjå lenger ned.
 

Studentar tatt opp på Allmennlærarutdanninga før 2003

Fristen for å skrive ut vitnemål etter tidlegare rammeplaner for allmennlærarutdanninga er gått ut. Einaste moglegheit her er å fullføre Allmennlærarutdanninga etter 2003-planen. Merk at dette kan vere vanskeleg, og følgjande bør merkast spesielt:
- Praksis: I utdanninga frå 1999 var det krav om 18 veker praksis, i 2003 kom det krav om minimum 20 veker praksis.
- Obligatoriske fag: Her vil det kunne vere moglegheit for godskrivingar, alt etter når du byrja på  Allmennlærarutdanninga. Merk at GLSM var eit nytt obligatorisk fag i rammeplanen frå 2003.

Sjå elles kva krav som vert stilt i 2003-rammeplanen og kontaktinformasjon lenger oppe i teksten.
 

Studentar som ikkje har teke Allmennlærarutdanninga ved Høgskulen i Volda

Om du har fullført det meste av dei obligatoriske faga ved ein anna institusjon enn Høgskulen i Volda, må du kontakte denne utdanningsinstitusjonen vedkomande fullføring av Allmennlærarutdanninga.

Didn't find what you were looking for?

Contact the Student Service Office:
 +47 70 07 50 18 | studentsorvis@hivolda.no 
or stop by during our opening hours:
- Monday, from 9.30 - 15.00 
- Tuesday to Friday: 9.00 - 15.00