«Kunnskap for framtida»

Aktiv omsorg er Høgskulen i Volda si satsing på omsorgsektoren. Fleire prosjekt er samla under fana Aktiv omsorg.

Regjeringa legg vekt på kultur, aktivitet og trivsel som heilt sentrale og grunnleggjande element i eit heilheitleg omsorgstilbod. Det er på det sosiale og kulturelle området omsorgstenestene kjem til kort. ”Aktiv omsorg” er ein hovudstrategi for omsorgstenestene i framtida. Ein slik strategi vil krevje større fagleg breidde med fleire faggrupper og auka merksemd på kulturtiltak, sosialpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi og sosialt arbeid (St. meld. nr.25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening: Framtidas omsorgsutfordringer).


Studium


Tidlegare seminar
Vi har arrangert tre seminar om Aktiv omsorg -