«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Vestad, Jon Peder

 

Jon Peder Vestad
Høgskulelektor
Telefon, Kontor: 70 07 50 75
Nettside:
www.hivolda.no/jpv
E-postadresse: jpv@hivolda.no
Kontorplassering: Aasen 222
Forskning og Publisering
Publikasjonar
 • Gausdalsmålet. Gausdal dialekt- og mållag, Gausdal 1984 (og seinare).
 • De sa me - ord og uttrykk frå Rødven etter Aase Hunnes. Romsdal Sogelag 1991
 • Ord og år. Adjektiv frå 1700-talet hos tre generasjonar vagværar i 1990-åra. Upublisert hovudoppgåve i nordisk språk og litteratur, Universitetet i Oslo 1994
 • Mot alle vindar. Mediefag i Volda 1971-96 Høgskulen i Volda 1997 (red. saman med Bjarte Alme og Øystein Sande)
 • Radioordlista (utkast). Kompendium, Abdeling for mediefag, Høgskulen i Volda 1997.
 • Nynorsk i etermedia. Eit blikk inn i faglitteratur og brukarhaldningar. Notat 8/98, Møreforsking Volda/Høgskulen i Volda 1998.
 • Ord og uttrykk i norsk radiojournalistikk. Arbeidsrapport nr. 59, Møreforsking Volda/Høgskulen i Volda 1998.

Artiklar i bøker

 • Normering av etermediespråket. I Randi Alsnes (red.): Normert nynorsk tale. Kringkastingsringen, Oslo 1998 (s. 7-18)
 • Ein fritenkjar i Forbundet. Møte med Trygve Bull. I Horjen, Stein Erik: Oppbruddstider - fra studentbevegelsens historie. Norges Kristelige Studentforbund, Oslo 1996 (s. 7-12)
 • - Utdanninga starta eitt år for tidleg. Gudmund Gjelsten i samtale med Jon Peder Vestad. I I Alme/Sande/Vestad (red.): Mot alle vindar. Mediefag i Volda 1971-96, Høgskulen i Volda 1997 (s. 49-52)
 • Radiohistorie i Volda (medforfattar Eivind Rønnestad). Same kjelde som over (s. 53-59)
 • Ordtilfanget i det nynorske radio- og fjernsynsspråket. I Ordtilfanget i nynorsk - synsmåtar og røynsler, Norsk språkråds skrifter nr. 5, Oslo 1998 (s. 67-73)
 • Liv og død i ordforrådet i Vågå. I Kleiva/Donali/Nesset/Øygarden (red.): Austlandsmål i endring. Det Norske Samlaget, Oslo 1999 (s. 115- 128)
 • Språk og identitet i finlandssvensk litteratur sett frå ein nynorsk synsstad. I Stephen J, Walton: Ny-Noreg møter Svensk-Finland. Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet nr. 5, Høgskulen i Volda 1999 (s. 17-28)

Artiklar i andre publikasjonar (utval)

 • Diagnose: Typisk finsk. Kronikk i Studentbladet nr. 15-16 1992 (Helsingfors)
 • I opphavet ligg mor og far (Om ord for mor og far i språk verda over). I Akt 2/1992, Norges Kristelige Studentforbund, Volda
 • Orddød og ordoverleving i vågåmålet. Kronikk i Gudbrandsdølen Lillehammer Tilskuer 22.10. 1994.
 • Bruk ordbok! Språkkureren 3/97
 • Det er sant at akt... I Akt 3/1997, Norges Kristelige Studentforbund, Oslo 1997
 • Godt og riktig språk. Journalisten nr. 20, 1997
 • To raude trådar: språk og journalistikk. I Mimres brønn - karrieren etter INL, Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Oslo 1999
 • Klassikeren: Rolv Mikkel Blakar: Språk er makt. I Norsk medietidsskrift 1/99, Norsk medieforskerlag/Fagbokforlaget 1999 (side 73-77)
 • Fram for fornorsking. I Inforum 2/1999
 • Bruk fagspråk med måte. I Inforum 3/1999
 • "Hytta er min!" - eller: Hva skjer med bokmålet?. I Inforum 4/1999
 • Publikum tenkjer ofte annleis. I Inforum 4/1999
 • Det er lett å skrive bedre! I Inforum 5/1999
 • Om å meine noko. Kronikk i Dagbladet 14.8. 1999
 • Språkleg toleranse. Kronikk i Dagbladet 15.8. 2000
Utdanning
Erfaring