«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Forsking og utvikling

Høgskulen i Volda (HVO) har som mål å drive forsking og utviklingsarbeid med høg kvalitet, som skal gi utdanningstilboda eit solid grunnlag. HVO er delt inn i fire avdelingar og har rundt 200 fagtilsette.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vært utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda er ansvarlig for å utarbeide ein stategiplan for FoU-aktiviteten ved høgskulen. Dei strategiske forskingsområda er media og journalistikk, kulturmøte, profesjonsforsking, utdanningsforsking, velferdsforsking og praktisk kunstutøving.

Nyhende

Kinn_220_2.jpg

Liv Grethe Kinn har disputert ved Universitetet i Bergen

Liv Grethe Kinn disputerte 3.4.2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Round Trips to Work. Qualitative studies of how persons with severe mental illness experience work integration”.

NOKUT-3-biblioteket_220.jpg

Doktorgradsstudium i helse og sosial

Høgskulen i Volda (HVO) har i lag med Høgskulen i Molde søkt om å få starte doktorgradsstudium i helse og sosial. Det er NOKUT (Nasjonalt Organ for kvalitet i utdanninga) som godkjenner slike søknader.

INFO_FOTO_TILSETTE_SIV_M_GAMLEM_220.jpg

Siv Måseidvåg Gamlem har disputert ved Universitetet i Stavanger

Siv Måseidvåg Gamlem disputerte 11.03.2014 ved Universitetet i Stavanger for ph.d.-graden i utdanningsvitskap med avhandlinga «Tilbakemelding som støtte for læring på ungdomssteget».

bv_artikkel_220.jpg

Førstelektor Bente Vatne med artikkel på færøyisk

Artikkelen "Allsidig leik og læring" er omsett til færøyisk med tittelen "Fjølbroytt spæl og læra i barnagardinum".

IMG_6289_220.jpg

Rapport om ungdom på Sunnmøre

Korleis er det å vere ungdom på Sunnmøre i dag? Dette er tema i ein ny rapport frå Høgskulen i Volda.