«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Pedagogikk og utdanning

Fjerntilgang (fjerntilgang til  datanettverk og digitale ressursar ved HVO når du ikkje er på campus)

Søketeknikk 

Formulere søk / søkeprofil

Databasar og elektroniske tidsskrift

Idunn
Norsk fulltekstbase med tidsskriftartiklar innan fleire fagområde. Norsk pedagogisk tidsskrift og Nordic Studies in Education (tidl. Nordisk pedagogik) er tilgjengelege frå 2002 til dags dato.

Norart
Referansar til artiklar frå ca. 450 norske og nordiske tidsskrift og årbøker.

NORA - Norwegian Open Research Archives
Nasjonal søketeneste for vitskapeleg informasjon i opne institusjonelle arkiv.

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)
Database med oversikt over nordisk barnehageforsking. Samarbeid mellom det norske Kunnskapsdepartementet, det danske Evalueringsinstituttet og det svenske Skolverket.

ERIC (EBSCOhost)
Internasjonal base over pedagogisk litteratur. Inneheld litteratur om pedagogikk og utdanning for dei fleste fag, emne og utdanningsnivå. Hovudsakleg tidsskriftartiklar, men også bøker, avhandlingar, konferanserapportar m.m. Over to tredjedelar av innhaldet er fulltekst. Søketips (Høgskolen i Bergen)

JSTOR- Education, JSTOR - Advanced Search
Arkiv over internasjonale vitskaplege tidsskrift i fulltekst, m.a. innan pedagogikk.

SAGE Premier
Fullteksttilgang til omlag 650 faglege tidsskrift innan mange ulike fagområde, mellom anna utdanning, kriminologi, mediefag og sosiologi.

Teacher Reference Center (TRC)
Referansar til artiklar frå meir enn 260 tidsskrift relatert til læring og skule.

DOAJ (Directory of Open Access Journals) - Education
Basen omfattar totalt over 4700 vitskaplege tidsskrift  i fulltekst, av desse er ca 300 utdanningsrelaterte tidsskrift.

PsycInfo (Ovid)
Database innan psykologi. Gir referanser til tidsskriftartiklar, forskingsrapportar, avhandlingar, konferanserapportar og bøker. InfosideSøkerettleiing (Ullevål universitetssykehus)

PsycArticles
Fullteksttilgang til 57 psykologiske fagtidsskrift frå APA (American Psychological Association), frå 1985 til dags dato. Tidsskriftliste

Proquest Psychology Journals
Inneheld fulltekstartiklar frå ca 540 tidsskrift innan psykologi. Søketips

Campbell Library
Systematiske oversikter og kontrollerte studier over effekt av tiltak innanfor sosialfeltet, psykologi, kriminologi og utdanning.
Infoside 

Gratis tidsskrift på nettet

Folkeskolen (dansk) (1996-    )
I skolen (2011–   )
Nordisk barnehageforskning (2008–   )
Tidsskrift for Norsk psykologforening (2004-  ) (ikkje 6 siste mnd)
Tidsskrift for ungdomsforskning (ikkje 12 siste mnd)
Uniped (2012–    )

Søkemotorar

Google Scholar
Søk etter bøker, tidsskriftartiklar, rapportar og andre akademiske publikasjonar. Infoside. Søketips.

Lover

Lovdata
Ajourførte lover og sentrale og lokale forskrifter i fulltekst. Opplæringslova. Barnehagelova

Forskrift om rammeplan for grunnskoleutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn 

Aktuelle nettstader

Infojakten
Gratis internettverktøy for alle barn i grunnskulen, lærarstudentar, lærarar og alle andre vaksne som er opptekne av å hjelpe barn med å navigere i jungelen av informasjon i samfunnet.

Informasjonskompetanse.no
Nettstad for lærarar og skulebibliotekarar i grunnskulen og vidaregåande opplæring. Nettstaden inneheld idear til undervisningsopplegg om informasjonskompetanse, eksempel på gjennomførte prosjekt, nettoppdrag og lenker til aktuelle ressursar.
 

Kunnskapsdepartementet

Utdanningsdirektoratet
Direktoratet har ansvaret for utviklinga av grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, og er utøvande organ for Kunnskapsdepartementet. Rundskriv, forsking, lover og regelverk m.m. Kunnskapsløftet - fag og læreplanar

NRK Skole
Klipp frå det innhaldsrike TV- og radioarkivet til NRK. Alle klipp er knytta opp mot læreplanen og Grep.

Moava.org - Del og lær
Ressursar  for barnehage og grunnskule. Artiklar, bakgrunnsinformasjon, lenker og nyhende.

Statped
Statleg spesialpedagogisk støttesystem. Nettstaden inneheld nyhende, tenester, fagområde, publikasjonar og informasjon om Statped og Statped si verksemd.

Utdanning.no
Portal som samlar nettressursar om utdanning i Noreg.