«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Nordisk språk og litteratur

Fjerntilgang (fjerntilgang til  datanettverk og digitale ressursar ved HVO når du ikkje er på campus)

Søketeknikk

Formulere søk / søkeprofil

Fulltekstdatabasar

Atekst, Retriever
Mediearkiv med fulltekst  frå ei rekkje store norske aviser. Omtaler av forfattarar og bokmeldingar.

Idunn
Norske og nordiske fagtidsskrift i fulltekst.

DOAJ (Directory of Open Access Journals) - Language and Literatures
Basen omfattar totalt over 4700 vitskaplege tidsskrift  i fulltekst, av desse er ca 300 innanfor området språk, litteratur og lingvistikk.

Referansedatabasar

Arts & Humanities Citation Index
Artiklar frå over 1100 tidsskrift innan humaniora. Ein del av Web of Science, så dersom du kun ønskjer å søke i Arts & Humanities Citation Index, må du passe på at berre denne er haka av under baseval

Bibliografi over norsk litteraturforsking
Norsk litteratur etter 1500 og generell litteraturkritikk og litteraturteori..

Norart
Referansar til artiklar frå ca. 450 norske og nordiske tidsskrift og årbøker. Starta i 1980, men enkelte tidsskrift går mykje lenger tilbake, det eldste til 1894.

Artikelbasen.dk
Dansk variant av Norart. Bibliografisk base med referansar til danske tidsskrift- og avisartiklar, frå 1981- .

Libris artikkelsøk (delbase i Libris)
Referansar til ca. 50.000 artiklar i svenske og utanlandske tidsskrift  som finst i svenske forskingsbibliotek.  Frå 1990 og framover.

Leksika

Allkunne
Nynorsk digitalt oppslagsverk. Inneheld mellom anna tekstar om nynorsk kulturhistorie.

Store norske leksikon
Kunnskapsforlaget sitt gratis nasjonalleksikon.

Ordbøker

Bokmålsordboka

Nynorskordboka

Ordnett
Generelle ordbøker som dekkjer mange språk. I tillegg finn du tenesta ”Språkvett” med artiklar om språkbruk og rettskriving.

Ordbog over Det norske Folkesprog (Ivar Aasen)

Norsk/nordisk ordboksamling
Lenkekatalog over ordbokressursar til/frå norsk - både generelle og fagspesifikke nettordbøker.

ISLEX-ordboka
Fleirspråkleg ordbok med islandsk som kjeldespråk og svensk, norsk (bokmål og nynorsk) og dansk som målspråk. Inneheld ca. 50 000 oppslagsord med omsetjingar.

Odin
Skandinavisk ordbok med svenske, danske og norske ord.

Aktuelle nettstader

Bokhylla.no
Digitaliserte bøker frå Nasjonalbiblioteket.

Diktregisteret
Hjelpemiddel til å finne og lokalisere norske dikt.

Forskningsmiljøet Norsk sakprosa
Nyheitsside for forskingsmiljøet Norsk sakprosa og sakprosainteresserte.

Ivar Aasen-tunet
Aasen-tunet er eit nasjonalt dokumentasjons- og opplevingssenter for nynorsk skriftkultur.

Korrekturavdelingen.no
Skrivereglar og råd om rettskriving og teiknsetting. Målgruppa er bokmålsbrukarar.

Norsk kulturråd
Statens fagorgan i kulturspørsmål, m.a. litteratur.

Norske aviser og tidsskrifter på Internett
Oversyn over norske aviser og tidsskrift på Internett.

Språkrådet
Statens fagorgan i språkspørsmål.