«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Databasar

 A- B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - RS - T - U - V - W

DatabaseOmtaleTilgang
Academic Search Elite Fulltekstbase med tilgang til ca 2000 tidsskrift, både vitskaplege og generelle. Basen dekkjer alle akademiske fag: samfunnsvitskap, humaniora, språk og litteratur, kunst, teknologi, naturvitskap m.m.

Søketips (Høgskolen i Gjøvik)
På campus. Utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
AMED (Ovid) Referansar til artiklar innan alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, rehabilitering, pediatri, tale- og språkterapi og palliativ pleie. Ca 600 tidsskrift.

Søkerettleiing (Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus)
På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
ArticleFirst (FirstSearch) Referansar til artiklar i ca 13000 tidsskrift innan naturvitskap, teknologi, medisin, samfunnsvitskap, bedriftsøkonomi og humaniora. På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
Artikelbasen.dk Danske tidsskriftartiklar og større artiklar i utvalde danske aviser Open for alle
Atekst, Retriever

Mediearkiv med fulltekst  frå ei rekkje store norske aviser.

Hurtigguide 
På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citri
Avistjenesten Nasjonalbiblioteket har digitalisert ei rekkje norske aviser. Tilgang i biblioteket. Kontakt bibliotek-personalet for pålogging.
Beacon for Freedom of Expression Internasjonal bibliografisk database om sensur. Registrerer sensur i eit globalt og historisk perspektiv, og inneheld referansar til bl.a. bøker, artiklar, radiosendingar og aviser, så vel som litteratur om sensur og ytringsfridom. Open for  alle
Bibliotek.dk Bibliotekkatalog for danske fag- og folkebibliotek. Bøker og tidsskriftartiklar Open for alle
Bibliotek.se Søk i samlingane til svenske fag- og folkebibliotek. Bøker og andre medier. Open for alle

Bibliotekarensbestevenn.no

Søk i Nasjonalbiblioteket sitt digitale materiale. Open for alle
Biblioteksøk Nasjonal søketeneste med informasjon om bøker, elektroniske publikasjonar, lydbøker, notar m.m. i norske bibliotek. Open for alle
Bibsys Ask Bibliotekkatalog over bøker og medier i norske fag- og forskingsbibliotek. Open for alle
BMJ Best Practice Medisinsk og helsefagleg oppslagsverk for primær- og spesialisthelsetenesta.

Søkerettleiing (Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus)
Nasjonal tilgang via Helsebiblioteket
Bokhylla.no Fullteksttilgang til over 100.000 bøker utg. i Noreg til og med år 2000. 

Ein kan laste ned bøker dersom opphavsretten har opphøyrt, elles kan ein lese dei direkte på bokhylla.no.

Open for alle med norsk ip-adresse
BRAVO (Brage Volda) HVO sitt opne institusjonelle arkiv Ope for alle
British Library Katalogen til British Library Søk ope for alle
Brønnøysundkatalogen (Ravninfo) Kvalitetssikra føretaksinformasjon. Inneheld nøkkelinformasjon om ca. 850 000 bedrifter i Noreg. Dagleg oppdatert med informasjon frå Foretaks- og Enhetsregisteret. Pålogging via brukarnamn og passord. Tilsette finn opplysningar om dette på Innsida, studentar kan vende seg til skranken. Også tilgjengeleg via FEIDE-pålogging i Bibsys Ask.
Campbell Library Systematiske oversikter og kontrollerte studier over effekt av tiltak innanfor sosialfeltet, psykologi, kriminologi og utdanning.

Infoside om Campbell Library
På campus. Utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
Cinahl Internasjonal artikkelbase for helsefag med hovudvekt på sjukepleie. Cinahl er særleg god på kvalitiativ forsking og stoff om pasienterfaringar. Fulltekst. På campus. Utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
Clinical Evidence Oppslagsverk for primær- og spesialisthelsetenesta. Oppsummerer den beste, tilgjengelege forskinga om effekt og biverknad av behandling for meir enn 240 diagnosar.

Omtale
Nasjonal tilgang gjennom Helsebiblioteket
Cochrane Dekkjer hovudsakeleg spørsmål om effekt av tiltak. Den beste kjelda for systematiske oversikter og kontrollerte undersøkingar innan helsefag. Fulltekst. Internasjonal dekning.

Søkerettleiing (Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus)
Nasjonal tilgang gjennom Helsebiblioteket
Copac Felles søketeneste for forskingsbibliotek i Storbritannia og Irland, samt British Library Public Catalogue Open for alle
DARE Inneheld over 4000 samandrag av kvalitetsvurderte systematiske oversikter over effekt av tiltak i helse- og sosialtenesta. På campus. Utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
Diktregisteret Diktbase ved Deichmanske bibliotek. Ein kan søke på førstelinje, tittel, forfattar m.v. og få opplysningar om kvar ein kan finne diktet. Open for alle
DiVA  Digitale vitenskapelige arkivet.
Avhandlingar og andre publikasjonar i fulltekst frå universitet i Norden, hovudsakeleg Sverige
Open for alle
DOAJ Directory of Open Access Journals. Meir enn 4700 vitskaplege tidsskrift frå ulike emneområde i fulltekst. Open for alle
Ebrary Ca 30000 bøker i fulltekst innanfor dei fleste fagområde, med vekt på økonomi, samfunnsfag, humaniora og data. Bøkene er også søkbare via Bibsys. Du må laste ned ebrary reader for å bruke tenesta. På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
Embase (Ovid) Europeisk orientert referansedatabase innan medisin og farmakologi.  Hovudvekta av referansane er legemiddelrelaterte. Meir enn 3500 tidsskrift er med.

Søkerettleiing (Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus)
På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
Emner i skjønn for grunnskolen Emnebasert oversikt over skjønnlitteratur på norsk/ i norsk omsetjing for barn og ungdom, utgitt etter 2000. Ordna etter eit utval emne som er spesielt aktuelle i forhold til Kunnskapsløftet. Brukarnamn og passord, sjå Innsida
ERIC

Internasjonal base over pedagogisk litteratur. Inneheld litteratur om pedagogikk og utdanning for dei fleste fag, emne og utdanningsnivå. Hovudsakleg tidsskriftartiklar, men også bøker, avhandlingar, konferanserapportar m.m. Over to tredjedelar av innhaldet er fulltekst.

Søketips (Høgskolen i Bergen)

På campus.Utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
ETDE World Energy Base (ETDEWEB)  Stor database over internasjonal energiinformasjon. M.a. energirelatert FoU, energipolitikk og - planlegging, fornybar energiteknologi, grunnforsking i fysikk, kjemi og biomedisin, nukleær forsking, fossile energikjelder m.m. Inneheld rundt fire millionar litteraturtilvisingar og ca. 200.000 fulltekstdokument. Open tilgang, så lenge ein har ei IP-adresse som identifiserer ein som norsk.
Europeana Felles nettstad for europeisk kulturarv. Inneheld bøker, bilete, filmar, lydopptak, maleri, arkiverte dokument m.m. Open for alle
FirstSearch (OCLC) Gjennom eit felles grensesnitt tilbyr OCLC 12 amerikanske referansedatabasar med eit vidt spekter av emne. På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
GreenFile Forskingsdatabase med fokus på menneske og miljø: global oppvarming, forurensing, fornybar energi, alternative energikjelder, resirkulering m.m. Dekkjer fagområde som jordbruk, utdanning, jus, helse og teknologi i mange typar dokument. Lenker til tilgjengeleg fulltekst. Open for alle
 Gyldendal rettsdata

Inneheld:
Norsk lovkommentar, Praktisk juss, Kommentarsamling (kun tilgang for tilsette) og 6 juridiske tidsskrift

Tilsette loggar seg inn med brukarnamn og passord (ligg på Innsida).
Studentar har tilgang på campus via ip-adresse, utanfor campus via Fjerntilgang . Studentar har ikkje tilgang til Kommentarsamling.

Helsebiblioteket Helsefaglege basar og tidsskrift Nasjonal avtale
High North Research Documents Søketeneste frå UiT som gir tilgang til forskingsdokument om nordområda. Open for alle
Ibsen-bibliografien Bibliografi over materiale av og om Henrik Ibsen Open for alle
Idunn Nærmare 50 norske og nordiske fagtidsskrift i fulltekst. På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
JSTOR Arkiv over internasjonale vitskapelege tidsskrift i fulltekst, hovudsakeleg innanfor humanistiske og samfunnsvitskaplege fag. Databasen dekkjer normalt ikkje dei siste 3-5 åra av eit tidsskrift. På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
Kunnskapsegget Fellessøk i helsefaglege ressursar (Sykehuset Innlandet) Mange av ressursane har vi tilgang til gjennom avtalen med Helsebiblioteket.
LISTA - Library, Information Science & Technology Abstracts Internasjonal database over bibliotek- og informasjonsfag. Indekserer over 600 periodika, samt bøker og forskingsrapportar På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
Libris Felleskatalogen for svenske fag- og forskingsbibliotek Søk ope for alle
Lippincott Tidsskriftpakke frå Swets. Helsefag, også tidsskrift innan psykisk helse. På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
Lovdata Med m.a. ajourførte lover og sentrale og lokale forskrifter i fulltekst. Open for alle
Lovdata Pro  Abonnementsversjonen av Lovdata. Inneheld lover, forskrifter, forarbeid, rettsavgjerder, uttaler, vedtak, rundskriv og juridisk litteratur. Gir også tilgang til EØS/EU-rettskjelder og andre internasjonaler rettskjelder, som samandrag på norsk av avgjerder avsagt av Menneskerettsdomstolen. Brukarnamn og passord, sjå Innsida. Etter innlogging med HVO sitt brukarnamn og passord skal du lage ditt eige personlege brukarnamn og passord som du kan bruke for seinare innlogging.
Medline (Ovid) Referansar til ca 5600 tidsskrift innan medisin, sjukepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og prekliniske fag.

Søkerettleiing (Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus)
På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
mrbiblioteket.no Felles nettinngang til folkebiblioteka i Møre og Romsdal Open for alle
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket sine databasetenester inkluderer Norsk bokfortegnelse (NORBOK), Norsk musikkfortegnelse, Norsk nasjonaldiskografi, Norsk periodikafortegnelse (NORPER), Norske tidsskriftartiklar (NORART), ulike samkatalogar, spesialbibliografiar, spesialkatalogar, emne- og fagbibliografiar. Alle fagområde. Open for alle
NCOM - Nordicoms Database on Nordic Media and Communication Research Nordisk medieforskning 2006/2007- . Omfattar forskarar, publikasjonar, prosjekt og institusjonar Open for alle
Ncom: Nordiske medieforskningspublikationer Nordisk medieforsking 1975-2006. Omfattar ca 40.000 nordiske publikasjonar. Open for alle
NORA - Norwegian Open Research Archives Nasjonal søketeneste for vitskapeleg informasjon i opne institusjonelle arkiv.
Søker bl.a i universiteta sine arkiv: DUO (UiO), DIVA (NTNU), BORA (UiB) og MUNIN (UiT)
Open for alle
Norart Referansar til artiklar frå ca. 450 norske og nordiske tidsskrift og årbøker.

Søkerettleiing (Høgskolen i Gjøvik)
Open for alle

Norsk elektronisk legehåndbok

 

Medisinsk oppslagsverk for helsepersonell og studentar innan helsefag. På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix

Norsk filmografi

Nasjonalbiblioteket sin filmdatabase. Basen inneheld informasjon om alle norske langfilmar som har gått på kino eller som har blitt laga med tanke på kinovising. Som langfilmar reknar ein både spelefilmar, animasjonsfilmar og dokumentarfilmar. Betaversjon. Open for alle

Oria

Erstattar Bibsys Ask. Digital inngang til trykte og elektroniske ressursar i biblioteket.

Brukarrettleiing
Fornye lån i Oria

Open for alle. Du må vere pålogga for å kunne bestille.

OTseeker

Systematiske oversikter og kvalitetsvurderte studier innan førebygging og behandling, særleg relevant for ergoterapi. Nasjonal tilgang gjennom Helsebiblioteket
Ovid Nursing Omfattar 276 sjukepleietidsskrift som vert indekserte i Medline. Referansane vert henta frå Nursing subset, som gir ei vektlegging av sentrale fagområde innan sjukepleie. På campus. Utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
 PEDro Database over behandling og førebyggande tiltak innanfor fysioterapi. Nasjonal tilgang gjennom Helsebiblioteket
Proquest ProQuest Medical Collection gir tilgang til over 1500 tidsskrift innan medisin, helsefag og psykologi.
Fulltekst.

Søketips
På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
PsycArticles Tidsskrifta til APA (American Psychological Association) i fulltekst.

Tidsskriftliste
På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
PsycInfo (Ovid) Database innan psykologi. Gir referanser til tidsskriftartiklar, forskingsrapportar, avhandlingar, konferanserapportar og bøker.

Infoside om PsycInfo.

Søkerettleiing (Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus)
På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
PubMed Referansar til ca 5600 tidsskrift innan medisin, sjukepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og prekliniske fag.
Gir tilgang til fulltekstartiklar frå dei tidsskrifta Helsebiblioteket.no abonnerer på. Same innhald som Medline (Ovid), men anna søkegrensesnitt.

Søkerettleiing (Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus)
Nasjonal tilgang gjennom Helsebiblioteket
Regionalt samsøk, Møre og Romsdal Felles søkeinngang til bibliotekkatalogane i Møre og Romsdal. Ope for alle. Dersom du vil bestille bøker, må du ha nasjonalt lånekort.
SAGE Premier Fullteksttilgang til omlag 650 faglege tidsskrift innan mange ulike fagområde, mellom anna utdanning, kriminologi, mediefag og sosiologi.

På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
Sangindex Sang- og viseregister frå Nasjonalbiblioteket. Ope for alle
Social Care Online Stor britisk database innan sosialt arbeid. Dekkjer forsking, offentlege dokument, tidsskriftartiklar m.m. Søkeresultata gir ei blanding av referansar, abstracts, fulltekst og lenkjer til vevsider. Open for alle
SpringerLink Over 8000 elektroniske bøker frå Springer forlag. På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
Stortingsforhandlinger 1814–2001 Stortingsforhandlingar 1814–2001 i fulltekst. Open for alle
SveMed+ Svensk database med referansar til nordiske artiklar innan medisin. Hovudsakeleg svensk og engelskspråkleg materiale, men også ein del dansk og norsk. Open for alle
Teacher Reference Center (TRC) Referansar til artiklar frå meir enn 260 tidsskrift relatert til læring og skule. Open for alle
UpToDate Kunnskapsbasert oppslagsverk som dekkjer rundt 7 700 emne innan 14 medisinske spesialitetar. Først og fremst berekna på sjukehuslegar.

Søkerettleiing (Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus)
Nasjonal tilgang gjennom Helsebiblioteket
Web of Science

Tre internasjonale artikkelbasar som dekkjer eit breidt spekter av fagområde. Høg fagleg kvalitet. Gir tilgang til referanselistene, samt høve til å sjå om ein artikkel/forfattar er sitert av andre.

Søkerettleiing (Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus)

På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
World Digital Library Manuskript, kart, sjeldne bøker, lydopptak, filmar, trykk, fotografi, arkitektteikningar og anna kulturelt kjeldemateriell frå heile verda. Open for alle
WorldCat (FirstSearch) Felleskatalog for fleire hundre bibliotek, dei fleste amerikanske. Dekkjer m.a. bestand av bøker og tidsskrift (ikkje artiklar) På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
Worldwidescience.org Global inngang til forskingslitteratur. Samarbeid mellom vitskaplege institusjonar over heile verda, gir tilgang til kvalitetssikra forskingslitteratur, vitskaplege artiklar og forskingsresultat. Open for alle


Tips ein ven om denne sida:

Kommentar
Mottakaren sin e-post Din e-post

Kontakt oss

Postadresse
Postboks 500, N-6101 Volda

Tlf.: 70 07 50 60
E-post: skranke@hivolda.no
Følg oss på Facebook

 

Opningstider:
Mån.-ons.: 08.30-20.00
Tors.: 10.00-20.00
Fre.: 08:30-17.00
Laurd.: 10.00-15.00