«Kompetanse for framtida»

Nettstudium Deltidsstudium Masteremne

 

Vidare med HVO

Høgskulen i Volda arbeider hardt for å legge til rette for livslang læring med høg fagleg kvalitet og stor fleksibilitet i organisering og gjennomføring. Dei fleksible studieformene gjer det mogleg for deg å kombinere arbeid og studium. Studieformene kan variere mellom å vere reine nettstudium, samlingsbaserte studium eller ein kombinasjon.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet er ei satsing på videreutdanning for lærarar og skuleleiarar. Målet med satsinga er å styrkje lærarar og rektorar sin kompetanse, som vidare skal gi elevane auka læringsutbytte og motivasjon i skulen.

Studietilboda er knytt til læraren sitt daglege arbeid i skulen, der yrkespraksis blir nytta både som refleksjon og utprøvingsarena.  Lærarar som ønskjer å delta kan søkje om å få ta videreutdanning dersom dei har lite eller inga fordjuping i faget frå tidlegare.

Nytt av året, og som einaste høgskulen i landet, tilbyr Høgskulen i Volda Nynorsk i opplæringa, 8. - 13. årssteg.

seks Mastergradar

Høgskulen i Volda tilbyr seks mastergradar:

Aktuelt

phd_molde_fellesbilde_220.jpg

Oppstart av doktorgradsstudiet i helse- og sosialfag

Ledelsen ved høgskolene i Volda og Molde, arbeidsutvalget, doktorgradsutvalget, og ikke minst stipendiatene, var tilstede på seminaret som markerte oppstarten av det nye doktorgradsstudiet i helse- og sosialfag.

big_ben_220.jpg

Engelsk for lærarar i grunnskulen: Kompetanse for kvalitet

Høgskulen i Volda opnar no for at lærarar som ikkje har søkt Kompetanse for kvalitet gjennom Utdanningsdirektoratet (med vikar- og stipendordning) kan melde seg på engelskstudia våre.

LG_220.jpg

Prest med master i kulturmøte

Det er stor prestemangel i Noreg. Dette opnar for nye vegar inn i presteyrket. Den 14. juni skal Leidulv Grimstad (64) ordinerast til prest i Hareid kyrkje. Vegen frå eit langt yrkesliv i helse- og sosialtenesta til eit liv som prest går via ein mastergrad i kulturmøte frå Høgskulen i Volda.

lederutdanning_220.jpg

Vellykket høgskolesamarbeid om lederutvikling

Ledelse i helse- og sosialtjenesten (LIHS) ble startet i 2002, og er det eneste studiet der de tre høgskolene i fylket inngår i et likeverdig partnerskap. Det er kø av studenter som vil inn –og stadig like fornøyde studenter som går ut.

Langeland_220.jpg

Ville stå sterkere – valgte nettstudiet i historie

Christine Langeland bruker året hun er ute i fødselspermisjon til å bygge på lærerutdanningen sin med historieemner som nettstudent. 26-åringen føler med det at hun vil stå sterkere i læreryrket.

blomstermaleri_220.jpg

Kunst og kultur hjelper demenspasienter

Videreutdanningen Aktiv omsorg ved Høgskulen i Volda har gitt Bodil Skare og Manuela Erlbeck inspirasjon og en større faglig trygghet i arbeidet for personer med demenssykdom.

Topphol_og_Fondevik_220.jpg

Lærarløftet: Sju nye studium ved HVO

I samband med regjeringa si satsing på vidareutdanning av lærarar, har Høgskulen i Volda (HVO) fått tilslag på sju nye studium frå hausten av. Søknadsfristen her er 15. mars.

2015-02-05_15_03_55_220.jpg

Fiskesprell i barnehagen

– Å, gu' kor ej gler mej! I denne veka har 52 studentar ved førskulelærarutdanninga på deltid, som Høgskulen i Volda har i Ålesundsregionen, delteke på Fiskesprellkurs ved Blindheim ungdomsskule i Ålesund.

opptak_220.jpg

Økning i det lokale opptaket

Høgskulen i Volda opplever en økning på 20% i det lokale opptaket.

Sigmund_220.jpg

Bachelor i historie etter nettstudier

Med ønske om å formalisere sin kunnskap gikk Sigmund Haugland i gang med et årsstudium i historie som nettstudent. Rett før jul ble bacheloroppgaven levert.

IMG_2554_220.jpg

Samarbeid om kompetanseheving

Høgskulen i Volda samarbeider med kommunene i distriktet og henter inn forelesere med yrkeserfaring til vårens studium i Kommunal økonomi.

2014-12-phd-utval-volda-molde_220.jpg

Skal utdanne doktorar

Doktorgradsstudiet i helse- og sosial har teke nok eit steg framover: Doktorgradsutvalet for ph.d.-utdanninga i Helse og sosial ved Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda er no i arbeid.

RAA_220.jpg

Utviklingsarbeid: Ungdomstrinn i utvikling

– «Ungdomstrinn i utvikling» er det største utviklingsprogrammet i norsk skole siden Reform 2006. Høgskulen i Volda vil samarbeide tett med alle 36 kommunene i Møre og Romsdal med sine 70 ungdomsskoler og flere tusen elever, sier prosjektleder Roy Asle Andreassen.

STUDIESITUASJON_Larar_LINE_SJOHELLE__rgb_09_220.jpg

Studer til lærar på deltid

Høgskulen i Volda tilbyr frå hausten samlings- og nettbasert Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn på deltid. Dette vil i praksis seie at du kan bu kvar som helst medan du tek utdanninga.

kristine_220.jpg

Nettstudier gir frihet

─ Med nettstudier kan jeg studere faget jeg ønsker, selv om det ikke finnes på et undervisningssted i nærheten av der jeg bor. Nettstudier gir meg også større frihet til å planlegge arbeidsdagen slik det passer meg.

Larar_rgb_Line_Sjohelle_2012_1_(18)_220.jpg

Nettbasert matematikk

Frå hausten av har du mogelegheit til å studere matematikk på nett ved Høgskulen i Volda med undervisning fire timar i veka via Adobe Connect.

mette_220.jpg

Tar mastergrad for å få unik fagkombinasjon

Mette Bjerkaas bur i Oslo, er journalistutdanna og har arbeidserfaring både som journalist og lærar. I tillegg til jobben er ho student på Master i Kulturmøte. - Jeg hadde lyst til å ta mastergrad i kulturmøte fordi det gir en unik kombinasjon med journalistikkbakgrunnen.

Sunnmorsposten31032014ew.jpg

Høgskulen i Volda satsar på nett

Nærare ein tredel av studentane ved Høgskulen i Volda er fjernstudentar. -Samfunnet vårt er i stadig endring, og høgskulen har møtt behova for å tilpasse studieformene etter korleis kvardagen til studentane våre er, seier Oddbjørn Nes, leiar for Kontor for etter- og vidareutdanning.

ABLU_Foto_regionavisa_220.jpg

Student og mamma

Nokre tek til på utdanning etter dei har stifta familie, og Elisabeth Haddal Myrene (44), busett på Haddal i Ulstein kommune, er ei av dei.

bk_220_b.jpg

HVO toppar statistikkar

Studentane ved Høgskulen i Volda gjennomfører studia sine på normert tid i større grad enn studentane ved andre utdanningsinstitusjonar. – Høgskulen i Volda vil heller vere ein god høgskule enn eit dårleg universitet, skriv dekanane Ketil Jarl Halse og Aud Folkestad i ein kronikk i Sunnmørsposten.