«Kompetanse for framtida»

Vidareutdanning ved Høgskulen i Volda

Nettstudium Deltidsstudium Masteremne

 

Vidare med HVO

Høgskulen i Volda arbeider hardt for å legge til rette for livslang læring med høg fagleg kvalitet og stor fleksibilitet i organisering og gjennomføring. Dei fleksible studieformene gjer det mogleg for deg å kombinere arbeid og studium. Studieformene kan variere mellom å vere reine nettstudium, samlingsbaserte studium eller ein kombinasjon.

Med omlag 1000 nettstudentar er Høgskulen i Volda blant landets største tilbydarar av nettstudium!

Kompetanse for framtidas barnehage

Frå hausten 2016 tilbyr Høgskulen i Volda vidareutdanninga "naturfag og matematikk i barnehagen", som er eit tilbod i regjeringa si satsing på kompetanseheving innanfor realfaga i barnehagen. Utdanninga rettar seg mot pedagogar i barnehagen som ynskjer å vidareutvikle sitt faglege og didaktiske grunnlag,  for vidare å kunne legge
til rette for gode naturfaglege og matematiske aktivitetar for og med barn.

Du må søke gjennom Utdanningsdirektoratet og tilbodet er ope for søking frå 15. mars 2016.

Les meir om Naturfag og matematikk i barnehagen i studiekatalogen.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet er ei satsing på videreutdanning for lærarar og skuleleiarar. Målet med satsinga er å styrkje lærarar og rektorar sin kompetanse, som vidare skal gi elevane auka læringsutbytte og motivasjon i skulen.

Studietilboda er knytt til læraren sitt daglege arbeid i skulen, der yrkespraksis blir nytta både som refleksjon og utprøvingsarena.  Lærarar som ønskjer å delta kan søkje om å få ta videreutdanning dersom dei har lite eller inga fordjuping i faget frå tidlegare.

Nytt av året, og som einaste høgskulen i landet, tilbyr Høgskulen i Volda Nynorsk i opplæringa, 8. - 13. årssteg.

seks Mastergradar

Samfunnsplanlegging og leiing   Heiltid   Deltid
 
Kulturmøte Heiltid Deltid
 
Helse og sosialfag - Meistring og myndiggjering Heiltid Deltid
 
Undervisning og læring, spesialisering i spesialpedagogikk, matematikk eller norsk Heiltid Deltid
 
Nynorsk skriftkultur Heiltid Deltid
 
Dokumentar og journalistikk Heiltid Deltid

Aktuelt

IMG_20160921_101521_220.jpg

Vellykka oppstart av styrarutdanning i Ålesund

Høgskulen i Volda har i konkurranse med fleire andre tilbydarar vunne oppdraget med å gje styrarutdanning til barnehagestyrarar på Nordre Sunnmøre. Oppdragsgjevar er Sunnmøre Regionråd.

Anne_Steinsvik_Nordal_220.jpg

Nytt studietilbod: Nynorsk i opplæringa 8.-13. årssteg

– Det er flott at dette nye studietilbodet kom med i vidareutdanningsprogrammet «Kompetanse for kvalitet», seier fagansvarleg Anne Steinsvik Nordal. Dette vil styrkje eitt av dei nasjonale satsingsområda til Høgskulen i Volda som er nynorsk i utdanning, forsking og formidling.

phd_molde_fellesbilde_220.jpg

Oppstart av doktorgradsstudiet i helse- og sosialfag

Ledelsen ved høgskolene i Volda og Molde, arbeidsutvalget, doktorgradsutvalget, og ikke minst stipendiatene, var tilstede på seminaret som markerte oppstarten av det nye doktorgradsstudiet i helse- og sosialfag.

big_ben_220.jpg

Engelsk for lærarar i grunnskulen: Kompetanse for kvalitet

Høgskulen i Volda opnar no for at lærarar som ikkje har søkt Kompetanse for kvalitet gjennom Utdanningsdirektoratet (med vikar- og stipendordning) kan melde seg på engelskstudia våre.

LG_220.jpg

Prest med master i kulturmøte

Det er stor prestemangel i Noreg. Dette opnar for nye vegar inn i presteyrket. Den 14. juni skal Leidulv Grimstad (64) ordinerast til prest i Hareid kyrkje. Vegen frå eit langt yrkesliv i helse- og sosialtenesta til eit liv som prest går via ein mastergrad i kulturmøte frå Høgskulen i Volda.

lederutdanning_220.jpg

Vellykket høgskolesamarbeid om lederutvikling

Ledelse i helse- og sosialtjenesten (LIHS) ble startet i 2002, og er det eneste studiet der de tre høgskolene i fylket inngår i et likeverdig partnerskap. Det er kø av studenter som vil inn –og stadig like fornøyde studenter som går ut.

Langeland_220.jpg

Ville stå sterkere – valgte nettstudiet i historie

Christine Langeland bruker året hun er ute i fødselspermisjon til å bygge på lærerutdanningen sin med historieemner som nettstudent. 26-åringen føler med det at hun vil stå sterkere i læreryrket.

blomstermaleri_220.jpg

Kunst og kultur hjelper demenspasienter

Videreutdanningen Aktiv omsorg ved Høgskulen i Volda har gitt Bodil Skare og Manuela Erlbeck inspirasjon og en større faglig trygghet i arbeidet for personer med demenssykdom.

Topphol_og_Fondevik_220.jpg

Lærarløftet: Sju nye studium ved HVO

I samband med regjeringa si satsing på vidareutdanning av lærarar, har Høgskulen i Volda (HVO) fått tilslag på sju nye studium frå hausten av. Søknadsfristen her er 15. mars.

2015-02-05_15_03_55_220.jpg

Fiskesprell i barnehagen

– Å, gu' kor ej gler mej! I denne veka har 52 studentar ved førskulelærarutdanninga på deltid, som Høgskulen i Volda har i Ålesundsregionen, delteke på Fiskesprellkurs ved Blindheim ungdomsskule i Ålesund.

opptak_220.jpg

Økning i det lokale opptaket

Høgskulen i Volda opplever en økning på 20% i det lokale opptaket.

Sigmund_220.jpg

Bachelor i historie etter nettstudier

Med ønske om å formalisere sin kunnskap gikk Sigmund Haugland i gang med et årsstudium i historie som nettstudent. Rett før jul ble bacheloroppgaven levert.

IMG_2554_220.jpg

Samarbeid om kompetanseheving

Høgskulen i Volda samarbeider med kommunene i distriktet og henter inn forelesere med yrkeserfaring til vårens studium i Kommunal økonomi.

2014-12-phd-utval-volda-molde_220.jpg

Skal utdanne doktorar

Doktorgradsstudiet i helse- og sosial har teke nok eit steg framover: Doktorgradsutvalet for ph.d.-utdanninga i Helse og sosial ved Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda er no i arbeid.

RAA_220.jpg

Utviklingsarbeid: Ungdomstrinn i utvikling

– «Ungdomstrinn i utvikling» er det største utviklingsprogrammet i norsk skole siden Reform 2006. Høgskulen i Volda vil samarbeide tett med alle 36 kommunene i Møre og Romsdal med sine 70 ungdomsskoler og flere tusen elever, sier prosjektleder Roy Asle Andreassen.

STUDIESITUASJON_Larar_LINE_SJOHELLE__rgb_09_220.jpg

Studer til lærar på deltid

Høgskulen i Volda tilbyr frå hausten samlings- og nettbasert Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn på deltid. Dette vil i praksis seie at du kan bu kvar som helst medan du tek utdanninga.

kristine_220.jpg

Nettstudier gir frihet

─ Med nettstudier kan jeg studere faget jeg ønsker, selv om det ikke finnes på et undervisningssted i nærheten av der jeg bor. Nettstudier gir meg også større frihet til å planlegge arbeidsdagen slik det passer meg.

Larar_rgb_Line_Sjohelle_2012_1_(18)_220.jpg

Nettbasert matematikk

Frå hausten av har du mogelegheit til å studere matematikk på nett ved Høgskulen i Volda med undervisning fire timar i veka via Adobe Connect.

mette_220.jpg

Tar mastergrad for å få unik fagkombinasjon

Mette Bjerkaas bur i Oslo, er journalistutdanna og har arbeidserfaring både som journalist og lærar. I tillegg til jobben er ho student på Master i Kulturmøte. - Jeg hadde lyst til å ta mastergrad i kulturmøte fordi det gir en unik kombinasjon med journalistikkbakgrunnen.

Sunnmorsposten31032014ew.jpg

Høgskulen i Volda satsar på nett

Nærare ein tredel av studentane ved Høgskulen i Volda er fjernstudentar. -Samfunnet vårt er i stadig endring, og høgskulen har møtt behova for å tilpasse studieformene etter korleis kvardagen til studentane våre er, seier Oddbjørn Nes, leiar for Kontor for etter- og vidareutdanning.