«Kunnskap for framtida»

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Realkompetanse er kunnskap ein person har tileigna seg gjennom lønna eller ulønna arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller på annan måte. Personar som er 25 år eller eldre i opptaksåret og som ikkje har generell studiekompetanse, kan søkje om opptak på grunnlag av realkompetanse. Alle som søkjer på bakgrunn av realkompetanse, må gjere greie for eigen motivasjon for å søkje studietilbodet og forventningane ein har til studiet. I tillegg må søkjar skrive ei eigenvurdering om kvifor han/ho meiner å kunne gjennomføre studiet trass i manglande studiekompetanse. Opplysningane er ein del av vurderingsgrunnlaget for opptak og skal følgje med ved innsending av søknadsvedlegg. Søkjar kan nytte vedlagde skjem eller eige ark. Nynorsk  Bokmål

SPØRSMÅL OG SVAR OM REALKOMPETANSE