«Kompetanse for framtida»

Læringsmiljøutval

Læringsmiljøutvalet (LMU) ved Høgskulen i Volda

Styret har det øverste ansvaret for læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalet skal sikre informasjon til styret gjennom årlege rapportar, og eventuelt vere pådrivar ved å ta opp saker. Studentane skal gjennom LMU få kontroll og medråderett på felt som gjeld læringsmiljøet, og rett til å "delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd."

Kvalitetssikring og læringsmiljø

Læringsmiljø heng saman med systemet for å sikre kvalitet i utdanninga og med arbeidsmiljøet for dei tilsette. Desse felta vert kontinuerleg følgt opp gjennom kontrollar frå NOKUT(ekstern lenkje) og Arbeidstilsynet(ekstern lenkje). Arbeidstilsynet ser mest på det fysiske miljøet, medan NOKUT har eit vidare fokus, m.a. på rutinar for å sikre god studiekvalitet, og korleis  studentane kan virke inn på høgskulen og studia. NOKUT var sist ved HVO i 2011, og møtte mellom anna LMU.

GENERELT OM LÆRINGSMILJØUTVALET

Læringsmiljøutvalet har 8 medlemmer, med like mange representantar i utvalet. I tillegg er det observatørar frå IT og SfS (studentrådgivar) i utvalet. Utvalet velgjer kvart år leiar  vekselvis mellom representantane frå institusjonen og studentane. Dette gir studentane ei sterk rolle i utvalet, og mange saker kjem frå studentrepresentantane.
Sjå liste over medlemma i Læringsmiljøutvalet.

 

Arbeidet er regulert av eigne retningslinjer:
REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA