«Kompetanse for framtida»

Kvalifikasjonsrammeverk

Alle studie- og emneplanar skal utarbeidast i tråd med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høgare utdanning (KRV). Arbeid med å vurdere innhald, læringsutbyttebeskrivelsar, undervisningsformer og vurderingsordningar i studia våre, er ein kontinuerleg prosess og skal vere tett kobla til kvalitetssystemet.

Arbeid med studie- og emneplanar

  • Planar om nye studietilbod skal leggjast fram for strategisk studienemnd for strategisk vurdering før arbeidet med detaljplanlegging startar, og nemnda skal m.a. vurdere heilskap og moglege effektar av samarbeid på tvers av avdelingane.
  • Høgskuleleiinga har delegert mynde til å godjenne nye emne/studieprogram til og med 30 studiepoeng, og til å godkjenne planar for studium som er vedtatt etablert. Nye studie- og emneplanar skal godkjennast etter tilråding frå dekanen ved avdelinga som har hovudansvaret for studieprogrammet.
  • Årleg revisjon av eksisterande studie- og emneplanar skal godkjennast av dekanen ved avdelinga som har hovudansvaret for studieprogrammet.

retningslinjer og malar

Retningslinjer for studieprogram og emnestruktur (under revisjon vår 2015)

Mal_for_studieplan.pdf - vedteke i Strategisk studienemnd 11.2.2010 og revidert nov. 2015

Mal_for_emneplan.pdf - vedteke i Strategisk studienemnd 17.3.10 og revidert nov. 2015

Vurderingsordningar - Brukte omgrep (PDF) - (under revisjon vår 2015)

Retningslinjer for pensumlister og digitale kompendium (PDF)

Mal for pensumliste:  norsk | engelsk (wordfil)

For engelskspråklege planar, hugs å nytte terminologiressursen som ligg på Universitets- og høgskolerådet (UHR) si nettside.

Engelske malar:

Template for programme description of study programme (word-fil)

Template for course plan (word-fil)

 

Intern fagdag om kvalifikasjonsrammeverket 12. august 2010

Innlegg v/ Svein Gladsø (NTNU): KRV i Volda (PowerPoint)

Notat om arbeid med implementering v/Svein Gladsø (NTNU): KRV ved IKM (Word)

Innlegg v/ Kristin Melum Eide: KRaVseminar Volda (PowerPoint)

Eksterne seminar, lenker og relevant litteratur:

25.-26. januar 2010: UHR/NPH-seminar i Bergen

17. oktober 2008: Seminar om kvalifikasjonsrammeverk i Ålesund,  
foredrag v/ Roar Pettersen (HiØ), Fred Johansen (HiG), Etelka Tamminen Dahl (UiB)

Læringsutbytte i høyere utdanning, Nifu Step

Writing and using Learning Outcomes, Dr. Declan Kennedy (pdf-fomat)

Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Kunnskapsdepartementet

Brev frå UHR 26.04.2010