«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Kvalifikasjonsrammeverk

Alle studie- og emneplanar skal utarbeidast i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (pdf-format). Strategisk studienemd har følgt implementeringa og godkjent dei reviderte studieplanane frå studieåret 2011/12. Arbeid med å vurdere innhald, læringsutbyttebeskrivelsar, undervisningsformer og vurderingsordningar i studia våre, er ein kontinuerleg prosess og skal vere tett kobla til kvalitetssystemet.

 

Viktige retningslinjer og malar

Retningslinjer for studieprogram og emnestruktur

Mal for studieprogram (word-fil) - vedteke i Strategisk studienemnd 11.02.2010 og revidert 11.12.2012

English version - Mal for studieprogram (word-fil) vedteke i Strategisk studienemnd 11.02.2010 og revidert 11.12.2012

Mal for emneplan (word-fil) - vedteke i Strategisk studienemnd 17/3-10 og revidert 28.01.2013

English version - Mal for emneplan (word-fil)

Vurderingsordningar - brukte omgrep (justert 19012012)

Retningslinjer pensumlister.pdf

 

Ved skriving av engelske planar, hugs å nytte ressursane som ligg på http://www.uhr.no/dokumenter/terminologi

 

Intern fagdag om kvalifikasjonsrammeverket 12. august 2010

Innlegg v/ Svein Gladsø (NTNU): KRV i Volda (PowerPoint)

Notat om arbeid med implementering v/Svein Gladsø (NTNU): KRV ved IKM (Word)

Innlegg v/ Kristin Melum Eide: KRaVseminar Volda (PowerPoint)

 

Eksterne seminar, lenker og relevant litteratur:

 
25.-26. januar 2010: UHR/NPH-seminar i Bergen

17. oktober 2008: Seminar om kvalifikasjonsrammeverk i Ålesund,  
foredrag v/ Roar Pettersen (HiØ), Fred Johansen (HiG), Etelka Tamminen Dahl (UiB)

Læringsutbytte i høyere utdanning, Nifu Step

Writing and using Learning Outcomes, Dr. Declan Kennedy (pdf-fomat)

Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Kunnskapsdepartementet

Brev frå UHR 26.04.2010