«Kunnskap for framtida»

Inneklima på arbeidsplassen

Arbeidsmiljølova styrer HMS-området og Arbeidstilsynet fører tilsyn med at lova vert fulgt.
Det er laga ein vegleiiar som listar opp nokre av krava til eit godt arbeidsmiljø.

sjå http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78883