«Kunnskap for framtida»

OFFENTLEG JOURNAL FOR HØGSKULEN I VOLDA

Her finn du høgskulen i Volda sine offentlege journalar.

Den offentlege journalen gir grunnlag for å identifisere saker og dokument. §2 i Offentleglova seier at 'forvaltningens saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov'.

Journalen gir oversyn over alle inn- og utgåande brev som er journalførte, samstundes som konfidensielle opplysningar er skjerma for innsyn.

Krav om innsyn

Høgskolen i Volda praktiserer meiroffentlegprinsippet. Krav om innsyn i saksdokument kan sendast som e-post til dokumentsenteret@hivolda.no

Vi treng følgjande opplysningar frå deg:

  • Sak/dok.nr
  • Namn
  • E-post (dersom du ynskjer svar på e-post)
  • Adresse (dersom du ynskjer svar pr brevpost)
  • Eventuell beskrivelse

Saksdokument vert vurderte i samråd med saksbehandlar/overordna leiar og sende frå Dokumentsenteret til presse/publikum etter avtale med desse. Ved tvil vert førespurnaden lagt fram for høgskuledirektøren.