«Kunnskap for framtida»

Arnfinn Kjelland

 

 

 

Kontaktinformasjon:
Tittel: Dosent
Tlf. kontor: 70 07 51 06
E-post: ak@hivolda.no
Tlf. privat: 70 07 83 63
 

Født 1952 Strand i Rogaland.

Utdanning:
Befalsskolen for Infanteriet i Trøndelag 1971-72.
Pedagogikk grunnfag, engelsk mellomfag og historie hovudfag ved Historisk institutt, AVH, Universitetet i Trondheim, cand. philol. 1981.

Høgskulen i Volda (MRDH Volda):
Engasjert (vikar) ved Møre og Romsdal distriktshøgskule Volda frå 1.8.1992, fast tilsett frå 1.1.1994 som førsteamanuensis i historie.
Instituttleiar Historisk institutt 1993-95, 2001-03.
Prodekan Avdeling for humanistiske fag 2003-07.
Fung. dekan AHF haustsemesteret 2003.
Leiar prosjektgruppe for omorganisering HVO 2004-05.
Delprosjektleiar SHP Kulturperspektiv på møte mellom embetsmenn og bønder 2008-
Leiar Forskarforbundet ved HVO 1.1.2007-31.12.2009.
Personleg opprykk til dosent 2015.

Tidlegare praksis:
Forsvaret: pliktteneste 1972-73 som sersjant. FN-teneste i UNIFIL (Libanon) 1978-79 som ordonansoffiser / kaptein. Heimevernsteneste kvart år 1969-2005. Mange engasjement som instruktør i m.a. våpen- og vinterteneste og stridsdommar. Vpl. major 1998.
Redaktør for "Bygdebok for Lesja" (gards- og slektshistorie) 1981-1996, deltid/permisjon i åra 1992-1996. 
Forleggar 1987-1989. 

Eksterne historiefaglege verv:
Redaktør for årsskrift for Lesja historielag 1983-1989
Medredaktør for tidsskriftet Heimen 1995-1998.
Medlem av redaksjonsrådet for tidsskriftet Heimen frå 1999-2004.
Medlem av IKT-utvalet til Norsk lokalhistorisk institutt frå 1989.
Administrator tilknytta lokalhistoriewiki.no frå 2009.
Sekretær for Den norske historiske forening (HIFO), lokallaget for Nordvestlandet frå 1993 (web-redaktør frå 1997) til 1999.
Medlem av redaksjonskomiteen for Slekt og Data frå 2004-2007.
Medlem av redaksjonsrådet for Historisk Tidsskrift frå 2005-2009.

Særleg kompetanse:
Lokalhistorie med vekt på gards- og slektshistorie, og bruk av IKT innafor dette feltet. Koordinerte nasjonalt seminar om IKT i lokalhistoria sept. 2005.
Prosjektleiar dataprogrammet Busetnadssoge (BSS), som frå hausten 2009 er aktiv deltakar i forprosjektet A Longitudinal Historical Population Register for Norway (Noregs forskingsråd).
Bokutgjeving (vha. "desktop", kontakt trykkeri etc.)
Nettbasert høgare undervisning - har utvikla og drive nettbasert undervisning på 100- og 200-nivå (grunn- og mellomfag) sidan 1999, fagansvarleg for emnet HI204 Lokal- familie og mikrohistorie (15 studiepoeng) og studieprogrammet Slektsgransking med emna SLG111 (10 stp.) og SLG112 (10 stp.) og eitt av emna for MOOC-kurs hausten 2015.

Fagleg relevante medlemskap:
Den norske historiske forening (HIFO), lokallag for Nordvestlandet
The Norwegian-American Historical Association
Vesterheim Norwegian-American Museum
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkes Bevaring
Sunnmøre historielag
Trondhjems Historiske Forening
Rennebu historielag
Volda sogelag

Viktigaste publikasjonar:
"Utmarksbruk?" - Noen linjer i jordbruksutviklingen i ei Trøndelagsbygd - Rennebu - gjennom tidene, 1981. 138 s. Hovedoppgave i historie, opptrykk 1984.
Bygdebok for Lesja bd 1. Gards- og slektshistorie for Lesjaskogen, 1987. 634 s.
Setrane i Lesja - i teikning og tekst, 1988. 256 s. (teikningar ved Per Einbu).
Bygdebok for Lesja bd 2. Gards- og slektshistorie for nørdre del av Lesja hovudsokn, 1992. 736 s.
Bygdebok for Lesja bd 3. Gards- og slektshistorie for søre del av Lesja hovudsokn, 1996. 800 s.
Bygdebok for Lesja bd 4. Foto og fotografering i Lesja og av lesjingar 1850-1950. (2008). 288 s., mitt bidrag ca 210 s.

I tillegg redaktør og prosjektleiar for Bygdabok for Lom (4 bd. 2000-2007), Busetnadssoga for Volda (6 bd. 2005-2015) og Sula-soga (6 bd. 2004-2009).

Eiga vevsider for prosjekt og fulltekst publikasjonar

Eigen blogg frå 2014.