«Kunnskap for framtida»

Økonomiske støttespelarar

I første fase av arbeidet med å setje i verk tiltak i dei kommunale planane, er fokus retta mot enøk- tiltak. Denne fasen er finansiert av ENOVA.

Finansiering av dei andre delane av prosjektet, (Forbruk og avfall, Transport, Næringsliv og private) er ikkje avklart.