«Kunnskap for framtida»

Johann Roppen
Professor
Telefon, Kontor: 70 07 51 64
E-postadresse:
jr@hivolda.no
Kontorplassering:

Ny heimeside.


Gamal nettside. Ikkje oppdatert sidan 2007.

   
  I nyheitsbildet
  Sesam søk
  Forskning og Publisering
  Bøker, forskingsrapportar og innlegg på vitskaplege konferansar 

Roppen, Johann and Adam Szynol (2007): «Transnational media expansion in the Nordic and Baltic region: The case of Orkla Media in Norway and Poland.», 18th Nordic Conference for media and communication research, August 16th, Helsinki

Roppen, Johann (2007): "The commercial activities of the Public service broadcaster Norwegian Broadcasting Corporation (NRK): Change or continuity?", conference paper: Comparing media systems. West meets East, 23. april 2007, Wroclaw - Poland

Roppen, Johann (2006): «Multimedialitet og monodemokrati: Mediehus og lokalpolitikk», innlegg på Norsk medieforskarkonferanse, 19. oktober, Bergen

Roppen, Johann (2006): Mediestruktur, mediehus og mediemangfold, SNF Arbeidsnotat 56/06, Bergen

Roppen, Johann (2005): Frå avis til multimediabedrift: Diversifisering i Bergens Tidende, SNF Arbeidsnotat nr. 4/05, Bergen (pdf)

Amdam, Jørgen m.fl. (2004): Strategisk analyse av kommunestrukturen på Søre Sunnmøre, Forskingsrapport nr. 57, Høgskulen i Volda / Møreforsking Volda

Roppen, Johann (2004): Medieindustrien. Ei innføring i medieøkonomi, Samlaget, Oslo.

Roppen, Johann (2003): Brukarundersøking for "Nyhetsbrev fra Innovasjon Møre", notat nr 1/2003 Møreforsking Volda / Høgskulen i Volda

Roppen, Johann (2003): Orklas lange revolusjon. Konsern, redaktørar og journalistikk i Orkla Medias norske aviser 1985-2000, doktoravhandling, publikasjon nr. 56, Institutt for medievitskap, Universitetet i Bergen, Bergen. Les avhandlinga (pdf-fil, ca 1,5 MB)

Roppen, Johann og Idar André Flo (2003): Evaluering av Se og Hør 1998-2003, notat nr 12/2003, Møreforsking Volda / Høgskulen i Volda

Klepp, Ingun og Johann Roppen (2003): Trivsel og integrasjon blant etniske minoritetar. Ein kvalitativ studie av afghanske og somaliske flyktningar i to kommunar på Nord-Vestlandet, Arbeidsrapport nr 146, Høgskulen i Volda / Møreforsking Volda

Vartdal, Solfrid og Johann Roppen (2001): Journalistutdanning og kjønn. Studentar, lærarar og pensum, Notat 2001:11, Høgskulen i Volda / Møreforsking Volda

Roppen, Johann (2001): Brukerundersøkelse av prosjektet: "Videofon for døve, 1999-2000", notat nr. 4/2001, Møreforsking Volda, Volda

Roppen, Johann (1998): ´Fleire tjuvar på marknaden' ein innhaldsanalyse av Dagbladet, VG, Se og Hør , Hjemmet og Aftenposten, notat nr. 5/98 Høgskulen i Volda, Møreforsking Volda, Volda

Roppen, Johann (1998): ´Tjuvar på same marknad'? ein innhaldsanalyse av Dagbladet, VG, Se og Hør og Hjemmet, arbeidsrapport nr. 52, Høgskulen i Volda, Møreforsking Volda, Volda

Hyldmo, Egil, Bjørnar Osnes og Johann Roppen (1995): Eindagsavisene og pressestøtta, Møreforsking Volda sin arbeidsrapport nr. 3, Volda

Roppen, Johann (1994): Journalistikk i bygdeaviser. Ein innhaldsanalyse av Møre, Møre-Nytt, Vest-Avisa og Sulaposten 1965-1990, (opptrykk av hovudoppgåve), publikasjon nr. 46, MRDH Volda, Volda

Roppen, Johann (1992): Journalistikk og ålmenn samtale. Eit perspektiv på norske bygdeblad, hovudoppgåve i massekommunikasjon og mediekunnskap ved Universitetet i Bergen, Bergen

Roppen, Johann (1992): Kronikøren og kronikken i Aftenposten og Dagbladet 1960 og 1988, essay på hovudfag i massekommunikasjon og mediekunnskap (skrive på oppdrag av Norsk faglitterær forfattar og omsetjarforeining).

Roppen, Johann (1991): Kva står i avisa? Ein innhaldsanalyse av eit utval norske lokalaviser, Møreforskings rapport nr. 9104 Volda.

Artiklar, essay og føredrag

Roppen, Johann (2007): «Lokalavisa 1950-2005: Ein nynorsk spesialitet?», innlegg på konferansen Vendepunktet i nynorsk presse, Nynorsk kultursentrum / Pressehistorisk forening, 7. november 2007, Hovdebygda

Roppen, Johann (2007): «Mediekonsern og ytringsfridom», innlegg på Ytringsfridomsseminar: Ytringsfrihet som alibi?, Høgskulen i Volda, 1. november 2007, Volda

Roppen, Johann (2007): «De økonomiske perspektiver for mediebedrifter i Norden: «Indre og ytre provinsialisering av nordiske medier. Konsentrasjon, ekspansjon og salg av mediekonsern.»», foredrag på Nordisk Journalistcenters (NJC) jubileumskonferanse, Aarhus, 25. oktober 2007, Aarhus

Roppen, Johann (2007): «Nordic Public Service Broadcasting: Close neighbours - different strategies?», innlegg på seminaret: Hva er vitsen med journalistikk?, Forskingsdagane Høgskulen i Volda, Volda

Roppen, Johann, Anker Brink Lund, & Lars Nord. (2006): "Challenges to scandinavian public service broadcasting in multimedia markets", Paper accepted for presentation at the Public Service Broadcasting in a Multimedia Environment: Programmes and Platforms (RIPE@2006), Hilversum/Amsterdam.

Roppen, Johann (2005): ”Knowledge management in the media – missing links?”, paper 17. Nordiske Medieforskerkonference i Ålborg d. 11. - 14. august 2005.

Roppen, Johann (2003): "Dagbok frå ein naken redaktør" [Kva makt har leiarane i Se og Hør?], Syn og Segn 109 (3), pp. 118-125, Oslo

Roppen, Johann (2003): Staten, konsernet og redaktørane, prøveførelesing for dr.polit-graden, 8. november 2003 [Er også utgjeve som notat nr 15/2003 Møreforsking Volda / Høgskulen i Volda]

Roppen, Johann (2002): "Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati", av Martin Eide (red.), bokmelding i Agora 3/4 (20), side 215-223

Roppen, Johann (2002): "Eigarskap" i Nina Bjørnstad (red.): Medienorge 2002. Fakta om norske massemedier, IJ-forlaget, Kristiansand

Roppen, Johann (2001): "Med stiftelser kan det gå lukt i fortapelsen", side 67-73 i Grafiana [Danmark] : Årbog for Danmarks Grafiske Museum/Dansk Pressemuseum 2001, Odense, Danmarks Grafiske Museum/Dansk Pressemuseum

Roppen, Johann (2001): "Når aviser går på børs", side 47-56 i Stig Finslo (red.): Redaktørinstituttets status 2001. ”En fri og uavhengig ledelse”. Årbok fra Norsk Redaktørforening, IJ-forlaget/Høyskoleforlaget, Kristiansand

Roppen, Johann (2001): Regulering av eigarskap i norske media, innlegg (paper) lagt fram på 15. Nordiske Konferanse for Media og Kommunikasjonsforsking, Reykjavik, 11-13.august 2001.

Roppen, Johann (2000): Annonsesamkøyringar, aviskonsern og konkurranse, artikkel, desember 2000

Roppen, Johann (2000): Dobbel hermeneutikk i teori og praksis, vitskapsteoretisk innlegg i samband med dr. polit. studium, lagt fram på Universitetet i Bergen, 1. november 2000

Roppen, Johann (1999): Norske medie-eigarar : nasjonal konsentrasjon - nordisk ekspansjon, papir presentert på 14. Nordiske medieforskarkonferanse, Kungälv

Roppen, Johann (1998): "Orklas utviklingsstrategiar", Innlegg på Symposium om nordisk landsortspresstruktur under 1990-talet, Internationella Handelshøgskolan i Jönköping, 13-15 september 1998

Roppen, Johann (1998): 'The problem of no-effects of mediaconcentration", konferanserapporten frå 13. nordiske medieforskarkonferanse i Jyväskylä, Nordicom, Göteborg

Roppen, Johann (1997): 'Industriell eigarskap og kontroll over massemedia. Orkla Media som kasus', i Lars J. Hultèn: Så kommer journalistik till. En antologi om journalistikens produktionsprocesser, red.:, rapport 1997:8, Mitthögskolan, Sundsvall

Roppen, Johann, Tore Østbye, Arve Stallvik og Johan Votvik (1996): "'Gro og Anne, eller Gro og dei andre?' Analyse av NRK Dagsrevyen sin balanse i dekninga av EU-valkampen", Syn og Segn nr. 3/1996, Det norske samlaget, Oslo

Roppen, Johann (1996): Print concentrates upon the net, post-graduate course in media-economics, Gothenburg

Roppen, Johann (1995): NTB tener på TV undergraduate course in mediaeconomics, Kung‰lv

Høst, Sigurd og Johann Roppen (1994): "Kommunaljournalistikken og leserne" i Hans Martin Dypvik (red.): Kommunaljournalistikk, kommuneforlaget, Oslo

Roppen, Johann (1992): Medieteknologisk determinisme. Presentasjon og kritikk av ein medieteoretisk fagtradisjon, upublisert artikkel, skriven som heimeeksamen på hovudfag

Roppen, Johann (1992): "Computers need love too, you know. Medieforskinga og nye media", upublisert hovudfagsessay, hovudfag i massekommunikasjon og mediekunnskap

Roppen, Johann (1992): "Den norske kronikøren" i Syn og Segn nr. 3/1992, Oslo

Roppen, Johann (1992): "Frå skjønnarar til vitarar" i Glimt frå eit uttørka åndsliv. Rapport fra opinionsdannelsen i Norge, Norsk faglitterær forfattar og omsetjarforeining, Oslo

Roppen, Johann (1991): "Habermas og Haramsnytt" i Syn og Segn nr. 4/1991, Oslo

Roppen, Johann (1991): "Nynorsk og media" i Fire foredrag, utgjeven av Noregs Mållag, Oslo

Roppen, Johann og Sigurd Høst (1990): "Kva står i avisa" i Forsking for regional utvikling frå 1980 til 1990, Møreforskings 10-årsjubileumsskrift, Volda 1990

Roppen, Johann (1989): Forsking om kommunaljournalistikk. Ein forskingsgjennomgang, Møreforskings arbeidsrapport nr. V 8905, Volda

Roppen, Johann (1989): Redaktørar om kommunaljournalistikk, Møreforskings arbeidsrapport V 9002, Volda

Kronikkar, kommentarartiklar, avisartiklar, bokmeldingar o.l.

Roppen, Johann (2006): «Media, milliardar, Mecom - men mangfald?» , kronikk, nettavisa Propaganda, 26. desember 2006, Oslo (url)

Roppen, Johann (2006): ”Mindre avis – viktigare avis”, Sunnmørsposten, 9. juni 2006

Roppen, Johann (2005): ”Nye Orkla Media”, Dagens Næringsliv, 7. desember 2005

Roppen, Johann (2004): ”Doktorgradsutdanning i Volda, Sunnmørsposten, 24. mars 2004

Roppen, Johann (2001): "Fjernsyn i krigens teneste", i Dagbladet, 20. desember 2001, Oslo

Roppen, Johann (2001): ""Sansenes rike", filmsensur og filmkunst", i Sunnmørsposten, 2. mai 2001, Ålesund

Roppen, Johann (2001): "Forutsigbar motstand", i Dagens Næringsliv, 20. april 2001, Oslo

Roppen, Johann (2001): "Ytringsfridom", i Dagens Næringsliv, 15. januar 2001, side 35, Oslo

Roppen, Johann (2000): "Hva vil Orkla med Berlingske?", i Information (Danmark), 1. desember 2000, København

Roppen, Johann (2000): "Avis-sjakkens bønder", Kronikk i "Nærpressa", utgjeven av Landslaget for Lokalaviser, Oslo

Roppen, Johann (1999): "Press Subsidies are Downsized", European Institute for the Media (EIM) EIM Bulletin no. 1, 1999, Dusseldorf

Roppen, Johann (1998): "Sami Language May Jeopardize Commercial Broadcasting", European Institute for the Media (EIM) EIM Bulletin no. 4, 1998, Dusseldorf

Roppen, Johann (1998): "Increasingly Concentration in the Nordic Media", European Institute for the Media (EIM) EIM Bulletin no. 3, 1998, Dusseldorf

Roppen, Johann (1998): "Young People Abandon Newspapers", European Institute for the Media (EIM) EIM Bulletin no. 2, 1998, Dusseldorf

Roppen, Johann (1998): "Government body to be watchdog for media moguls", European Institute for the Media (EIM) EIM Bulletin no. 1, 1998, Dusseldorf

Roppen, Johann (1996): "Service-journalistikken som forfallsteikn", bokmelding av: Jo Bech-Karlsen: Ubehaget i Journalistikken, trykt i Dagspressen nr. 10/1996, Oslo

Roppen, Johann (1996): "Avisene og nye-nye-media" , kronikk i Dagspressen, Oslo

Roppen, Johann (1996): "Når lokalavisa går på nettet", Nærpressa nr. 1-96, side 18-19, Oslo

Roppen, Johann (1995): "Vest-Avisa burde aldri ha kome ut", kronikk i Vest-Avisa sitt jubileumsnummer, april 1995, Fiskå

Roppen, Johann (1994): "Profetar, misjonærar og Journalistar i Cyberspace", Journalisten (Norsk Journalistlag) september 1994, Oslo

For english readers: The owner of the page has worked with issues regarding concentration of ownership and its influences upon journalism. Keywords: Newspapers, ownership, concentration of ownership, journalism, media politics, mass communication, Norway.

«»

  Utdanning
   
  Erfaring