«Kunnskap for framtida»

Samlingsbaserte studium

film, populærkultur i klasserommet

Film og andre deler av populærkulturen er viktig for livstolkningen til mange mennesker i dag. Studieprogrammet «Film, populærkultur og religions- og livssynsformidling» vil ta film på alvor som utgangspunkt for samtaler om livets store spørsmål. Emnet vil gi studentene redskaper til kritisk analyse av filmers forestillingsverden og hjelp til å bruke populærkultur i undervisningen. En studerer også religionspedagogiske spørsmål knyttet til undervisning og formidling av religiøs tradisjon i et flerkulturelt samfunn. Studentene kan velge fordypning og studere temaet i forhold til arbeid i skole eller kirke. Undervisningen gis både på Internett og i form av to todagers samlinger på Høgskulen i Volda. Studieprogrammet består av to emner på 15 studiepoeng.

Studieprogrammet hadde oppstart våren 2012. 

Slik søker du om studieplass

www.facebook.com/filmogformidling

Bilde: Sita sings the blues. Hinduistisk animasjonsfilm med amerikansk 1930-talls jazz.

Religion, livssyn og etikk for førskulelærarar, samlingsbasert

I vidareutdanningsprogrammet i religion, livssyn og etikk kan førskulelæraren utdjupe forståinga si og kunnskapane sine innan nemnde fagområde. Programmet har to hovudemne (sjå fagleg oppbygging), og programmet er laga ut frå det store behovet som rapportar viser det er for kompetansebygging på dette fagområdet i barnehagen. Den fleirkulturelle barnehagen er ein realitet, og førskulelæraren har behov for å ha grundig kunnskap som gjer at mangfaldet kan opplevast som ein ressurs i staden for eit problem