«Kunnskap for framtida»

FOU-grupper

Som vanleg på desse konferansane er det sett av ein del tid til FOU-grupper. Her vil deltakarane kome saman for å presentere, diskutere og høyre om forskings- og utviklingsprosjekt på ulike nivå. Her er alt velkome! Det kan vere prosjekt som er ferdige, eller det kan vere spede tankar som ein nett er byrja å tenke. Målet er at alle får presentere noko som utgangspunkt for ein diskusjon.

I motsetnad til tidlegare kjem vi ikkje til å samle inn skildringar av desse presentasjonane på førehand, men oppmodar alle om å førebu seg på ein kort presentasjon som utgangspunkt for ein diskusjon. Det vert normalt ikkje tilgang til videokanon på desse gruppene.

Gruppene møtest to gongar i løpet av konferansen. På det fyrste møtet vel FOU-gruppene ein leiar, som har ansvaret for å styre tid og diskusjon. Merk at alle på gruppa har ansvar for å føre bu seg på ein kort presentasjon. FOU-gruppa vel sjølv om dei vil fordele tida likt på alle deltakarane i gruppa, eller om der er enkelte prosjekt som dei vil bruke meir tid på. FOU-gruppene vert altså eit sjølvorganisert symposium.

Vi har sett opp at det skal vere maksimalt 8 personar på kvar FOU-gruppe, og helst minimum 5. Dermed har vi splitta gruppa som tek for seg «Matematikkfaglege sider ved utdanning av lærarar» i to grupper. Om nokon av gruppene vert veldig små, så må heller fleire små grupper vurdere å slå seg saman. Det er nokre få som ikkje valde FOU-gruppe då dei meldte seg på. Det er fint om dei som ikkje står oppført under her tek kontakt og seier ifrå om kva gruppe dei vil vere på. Vi oppmodar dei då om å velje ei gruppe som det er få personar på.


Gruppe A: Matematikkfaglege sider ved utdanning av lærarar

Erik

Næss

Ragnhild Johanne

Rensaa

Annette Hessen

Bjerke

Ole Einar

Torkildsen

Terje

Bjuland

 

Gruppe B: Matematikkfaglege sider ved utdanning av lærarar

Elisabeta

Eriksen

Alv

Birkeland

Sean

Martin

Christoph

Kirfel

Camilla

Rodal

 

Gruppe C: Ny teknologi i undervisning og læring i matematikkfaget

Jon

Henjum

Bjørn

Smestad

Anne

Norstein

Helge

Fredriksen

Inge Olav

Hauge

 

Gruppe D: Forholdet mellom teori- og praksisopplæring

Lisbet

Karlsen

Gjertrud

Indresæter

Gry Anette

Tuset

Vivi

Pedersen

Marit

Johnsen-Høines

 

Gruppe E: Hva er lærerkompetanse i matematikk

Ove Gunnar

Drageset

Bente

Sollid

Inger Elin

Lilland

Signe Holm

Knudtzon

Vetle

Rohde

 

Gruppe F: Hva er lærerkompetanse i matematikk

Monica

Nordbakke

Torgeir

Onstad

Ragnhild

Hansen

Kjetil

Vestfossen

Hilde

Opsal

 

Gruppe G: Utvikling av undervisningsformer

Anne Birgitte

Fyhn

Cathrine Vembre

Jensen

Ellen Konstanse

Hovik

Andreas

Lorange

Gert Monstad

Hana

 

Gruppe H: Fokus på vurdering av elevers kompetanse i matematikk / Utvikling av vurderingsformer i matematikk

Marianne

Maugesten

Dag Oskar

Madsen

Helga Kufaas

Tellefsen

Per Arne

Birkeland

Geir

Martinussen

 

Gruppe I: Klasseromsforskning

Gerd

Ånestad

Per

Vinje-Christensen

Gjert-Anders

Askevold

Arne

Hole

Odd Tore

Kaufmann

Mary

Billington

Leif Bjørn

Skorpen

Arne Kåre

Topphol

 

Gruppe J: Matematikk i barnehagen

Elena

Bøhler

Line

Rønning Føsker

Magni

Lossius

Monica

Volden

Reidar

Mosvold

Marit

Kulild