«Kompetanse for framtida»

Om Høgskulen i Volda

Fagleg profil

Høgskulen i Volda er høgskulen for human- og samfunnsvitskapane i Møre og Romsdal. Vi gjev fag- og profesjonsutdanningar på bachelor-, master- og PhD-nivå for skule og barnehage, velferd, media og kultur. Utover den regionale rolla har høgskulen desse nasjonale satsings-områda:

 • Yrkesretta medieutdanning
 • Nynorsk i utdanning, forsking og formidling
 • Fleksible vidareutdanningstilbod

Nasjonalt tyngdepunkt

Dei profesjonsretta grunnutdanningane er grunnstamma i studieporteføljen. I tillegg til den viktige regionale rolla, prioriterer HVO følgjande satsingsområde der vi vil oppretthalde og vidareutvikle ei nasjonal og til dels (for dei to første sitt vedkomande) internasjonal rolle:

 • Yrkesretta medieutdanning
 • Nynorsk i utdanning, forsking og formidling
 • Fleksibel vidareutdanning

Studiebygda Volda

Høgskulen i Volda ligg ved dei majestetiske Sunnmørsalpane, og er med omlag 4000 studentar og 350 tilsette, ein av dei største utdanningsinstitusjonen mellom Bergen og Trondheim. 

Lærarutdanninga starta i Volda med Voldens høiere Almueskole i 1861. Med nokre korte opphald undervegs har Volda utdanna lærarar i  over 150 år. I 1971 blei Distriktshøgskulen i Volda (DH) etablert. I dag er Høgskulen i Volda også godt kjent for medieutdanningane og det gode og aktive studentmiljøet. VEKA, Animasjonsfilmfestivalen, X2 og Den Norske Dokumentarfilmfestivalen er nokre av høgdepunkta.

Studietilboda

Høgskulen tilbyr 18 bachelorprogram, fleire lærarutdanningsprogram, ei rekkje årsstudium og vidareutdanningar på heiltid, deltid og nett.

I tillegg har høgskulen seks mastergrader: Kulturmøte, Sosial- og helsefag; Meistring og myndiggjering, Nynorsk skriftkultur, Samfunnsplanlegging og leiing, Dokumentar og Journalistikk og Undervisning og læring.

Høgskulen i Volda samarbeidar også med Høgskolen i Molde om PhD innanfor helse og sosialfag.

Forsking og utviklingsarbeid

Høgskulen i Volda har som mål å drive forsking og utviklingsarbeid med høg kvalitet på ein slik måte at det gir utdanningstilboda eit solid grunnlag. Høgskulen har 220 fagtilsette. Av desse er 25 professorar og dosentar og 50 førstekompetente.

Dei strategiske satsingsområda for FoU er:

 • journalistikk
 • kulturmøte
 • profesjonsforsking
 • utdanningsforsking og
 • velferdsforsking

Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og det er inngått eigen samarbeidsavtale mellom HVO og Møreforsking AS om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast. www.hivolda.no/fou

Etter- og vidareutdanning

Høgskulen i Volda ønskjer å vere ein aktiv og dialogsøkjande aktør innan­for dette viktige feltet. Som den største kompetanse­leverandøren i regionen tilbyr HVO ei rekkje studietilbod som nettstudium, deltid og/eller desentrali­sert.

Studiesenteret i Kristiansund og Kompetanse­senteret for kulturproduksjon og kulturformidling (SEANSE) er viktige delar av denne satsinga.