«Kunnskap for framtida»

Publisering

CRISTIN:

Tilsette ved Høgskulen i Volda publiserer og formidlar kunnskap gjennom ei rekkje kanalar. Dei to hovudformene er vitskapleg publisering (forsking) og formidling.

Tilsette er sjølve ansvarlege for å registrere arbeid i CRISTIN, som er ein nasjonal database over vitskapleg publisering:

Nettside for pålogging i CRISTIN.

Vitskaplege publiseringar frå HVO-tilsette blir registrerte i CRISTIN:

Vitskaplege publiseringar frå HVO-tilsette (henta frå CRISTIN - alle publiseringar etter 2010)

Rapportering av vitskapleg publisering i 2016:

Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjonar

Definisjon av vitskapleg publisering (pkt. 1 i Rapporteringsinstruksen):

Definisjonen på vitenskapelig publisering definerer omfanget av rapporteringen. 

En vitenskapelig publikasjon defineres gjennom fire kriterier, hvorav samtlige må være oppfylt. En vitenskapelig publikasjon må:

  • presentere ny innsikt 
  • være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning 
  • være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den 
  • være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for "fagfellevurdering"

Kreditering av institusjonsadresser og forfattardelar (pkt. 7 i Rapporteringsinstruksen):

- Kun forfatterrollen i en publikasjon skal krediteres. Redaktører, illustratører o.a. regnes ikke som forfattere av et arbeid, og skal ikke inngå i beregningen av indikatorene.

- For at en institusjon skal kunne telle en publikasjon helt eller delvis for rapportering skal institusjonens navn framgå som forfatteradresse i selve publikasjonen.

Som forfatteradresse regnes det som tilstrekkelig å oppgi institusjonens navn i forbindelse med det aktuelle arbeidet. Forfatteradresse kan oppgis på omslagssider, kolofonsider, i egne seksjoner foran eller bak i tidsskrifter, eller (oftest) i tilknytning til enkeltartikler.

Publikasjonsandeler som er kreditert institusjonenes randsone skal ikke telles.

"Corresponding address" kan godtas som forfatteradresse kun i de tilfeller der utgiver ikke påfører ordinær forfatteradresse, og "Corresponding address" viser til institusjon(e) forfatter var tilknyttet da arbeidet med publikasjonen ble utført.

Forfattere skal samtidig ha en dokumentert tilknytning til institusjonen, som ansatt, stipendiat, midlertidig tilknyttet, student o.a., enten på tellepunktet eller i perioden da publikasjonen ble utformet.

Se avsnitt 3.2 for adresseringsinstruks.

Om endringa og bruken av publiseringspoeng (DBH-rapporterng 2015-)

Både for universitet, høgskular, forskingsinstitutt og helseføretak er publiseringsindikatoren endra med verknad frå 2016. Det vert etter endringa nytta kvadratrot ved utrekninga av institusjonsdelar og ein faktor på 1,3 når publikasjonen har utanlandske medforfattarar.

For nærare informasjon om endringa og bruken av publiseringspoeng:

Notat frå Det nasjonale publiseringsutvalet. Mars 2016.

Informasjon frå Cristin/UHR.

Lokal bruk av publiseringsindikatoren:

Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg (UHR) og Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) har gått saman om ei tilråding vedkomande bruken av publiseringsindikatoren på lokalt nivå:

Om bruk av publiseringsindikatoren på lokalt nivå eller for enkeltforskere