«Kunnskap for framtida»

Krav til gjennomføring av ph.d.-studiet

For å gjennomføre studiet må ph.d.-studentane både gjennomføre ein kursdel og skrive ei avhandling. Kursa er omtala særskilt.

Avhandlinga skal vere eit sjølvstendig vitskapleg arbeid på høgt fagleg nivå når det gjeld problemformuleringar, begrepsmessig presisering, metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform

Kandidat og rettleiar skal levere separate framdriftsrapportar kvart år. I tillegg skal det halvvegs i løpet gjerast ei midtvegsevaluering av framdrifta.