«Kunnskap for framtida»

Kommunikativ planlegging og utvikling

Strategisk instituttprogram (SIP) i kommunikativ planlegging og utvikling
Finansiert av Noregs forskingsråd. Målet med dette strategiske instituttprogrammet er å vidareutvikle kompetansen og spesielt å rekruttere og lære opp fleire medarbeidarar på forsking og undervisning knytt til kommunikativ planlegging og utviklingsarbeid – spesielt knytt til lokalt og regionalt nivå. Fagmiljøet ved Møreforsking Volda er på dette feltet tett integrert med fagmiljøet ved HVO og har i fellesskap danna den fleirfaglege forskingsgruppa ”POS” (planlegging, organisering og styring) med professor Jørgen Amdam som leiar. Dei har fått midlar for perioden 2000-2004, med sannsynleg forlenging til 2006.

.