«Kunnskap for framtida»

Aktivitet i Speed-prosjektet

SePU utviklar system for å kvalitetssikre spesialundervisninga. Les meir her: http://www.hihm.no/Prosjektsider/SePU/Nyheter/Utvikler-systemer-for-aa-sikre-kvalitet-i-spesialundervisning 

17. - 19.06.13 var heile gruppa i Speed-prosjektet samla i Loen på seminar. Les meir her.

12.09.13: Speed-prosjektet er no i gang med runde to av datainnsamlinga. I denne samanhengen har Peder Haug og Thomas Nordahl vore ute i kommunene og informert.

Les meir om møtet i Lillehammer på: http://www.gd.no/nyheter/article6857079.ece  og http://www.gd.no/nyheter/article6856998.ece

Les meir om møtet i Ålesund på: http://www.nrk.no/mr/forsker-pa-spesialundervisning-1.11243879

14.10.2013: Forskarane inn i Lillehammerskulen. Målet er å kartleggje spesialundervisninga, som ikkje er god nok. Les meir her: http://www.gd.no/nyheter/article6917458.ece

09.12.13 vart det publisert eit intervju med Peder Haug i bladet Utdanningsnytt, i samband med eit foredrag han heldt på konferansen Spesialpedagogen 2013 i Oslo. Spørsmålet han drøfta var om skulen for alle er realistisk. Les intervjuet her:  http://www.utdanningsnytt.no/4/Meny-B/Grunnskole/Utviklingsarbeid/Innholdet-i-spesialundervisningen-skal-kartlegges/

11.06.2014 Halverte spesialundervisninga. Les om dette på: https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nrk.no%2Fho%2Fhalverte-spesialundervisningen-1.11754668&ei=kI_oU9uZDaTuyQO344HIDg&usg=AFQjCNFxlpozj1x80PT9ltKaE2nBZrfx9Q&sig2=GpjmcR5NMFlwKRRxyGr0dg

29.07.14 Bruk av assistenter i spesialundervisning. Intervju med Thomas Nordahl på NRK P1, Dagsnytt.

01.08.2014 1/3 av spesialundervisninga vert utført av personar utan lærarutdanning. Les meir på: http://www.nrk.no/norge/spesialunderviser-uten-utdanning-1.11858351

21.08.2014 Peder Haug presenterte funn frå Speed-prosjektet i Lillehammer. Innlegg i Gudbrandsdølen: "Lærerne er avgjørende". Les meir : GD_21.08.2014_Larerne_er_avgjorende.pdf

03.-04.02.2015 Peder Haug deltok på konferanse med innlegg om Bedre barnehage og skole gjennom økt kvalitet i PP-tjenesten i Oppland. http://www.fylkesmannen.no/Oppland/Barnehage-og-opplaring/Nyheter---Barnehage-og-opplaring/Bedre-barnehage-og-skole-gjennom-okt-kvalitet-i-PP-tjenesten/ 

08.05.2015 Utvikling av det profesjonelle læringsfellesskapet i Lillehammerskolen. http://hihm.no/om-hoegskolen/nyheter/utvikling-av-det-profesjonelle-laeringsfellesskapet-i-lillehammerskolen 

11.08.2015 Artikkel i Sunnmørsposten om store skilnadar i fag og trivsel mellom skular i same kommune. http://www.smp.no/nyheter/alesundogomland/article11408319.ece

16.08.2015 Å starte tidleg læring er betre enn å starte seint. Ikkje ver redd for litt ekstra hjelp, er rådet frå lærar Bjørn Ødergaard i Ålesund. http://www.smp.no/nyheter/article11427838.ece

20.08.2015 Ein liten tankevekkar i form av eit blogginnlegg av Ørnulf Opstad kan vere på sin plass i desse valtider - og spesialundervisning er, naturleg nok, eit sentralt tema. https://oopstad.wordpress.com/2015/08/16/spesialundervisning-retten-til-a-bli-en-skoletaper/

04.04.2016 "En skulle tro at det er de elevene som strever mest som får spesialundervisning i norsk skole. Men slik er det ikke, sier Peder Haug, professor ved Høgskulen i Volda (...)". Meir om dette kan du lese på Finnut sine sider: http://www.forskningsradet.no/prognett-finnut/Nyheter/Skoler_sliter_med_a_finne_elevene_som_behover_spesialundervisning/1254017812724/p1253990820613

05. - 07.08.2016 hadde LAMIS – Landslaget for matematikk i skolen konferanse i Ålesund, og Arne Kåre Topphol deltok med eit vitskapleg føredrag som hadde tittelen "Korleis forstår elevar desimaltal? Resultat frå SPEED-prosjektet".

16.11.2016 Artikkel i Aftenposten "Barneombudet advarer: -Halvparten av spesialundervisningen er uten kvalifiserte lærere". Prosjektleiar professor Peder Haug har også kommentert Barneombodet sine funn. http://www.aftenposten.no/norge/Barneombudet-advarer--Halvparten-av-spesialundervisningen-er-uten-kvalifiserte-larere-608901b.html 

06.03.2017 Peder Haug og Hege Kundsmoen deltok på konferansen der Barneombudet presenterte sin fagrapport Spesialundervisning - uten mål og mening? Haug presenterte resultat frå Speed-prosjektet med tittelen Spesialundervisninga, innhald og funksjon. Knudsmoen hadde eit innlegg som tematiserte Tverrprofesjonelt ansvar for likeverdige læringsmiljø - forebyggingsperspektivet og det psykososiale læringsmiljøet.

10.03.2017 Peder Haug deltok på konferansen Spesialpedagogisk - og/eller sllmennpedagogisk kompetanse? ved Høgskolen i Sørøst-Norge med innlegget Ordinær opplæring og spesialundervisning.

04.04.2017 Peder Haug hadde eit innlegg på landsmøtet til Norske fag og friskolers landsforbund som gjekk av stabelen i Ålesund. Tittelen på bidraget var Skulen sitt ansvar for likverdig opplæring - også for gutane!

18.-19.04.2017 På konferansen Inkludering, tidlig innsats og tilpasset opplæring i Flekkefjord skal Peder Haug snakke om Ambisjonen er inkludering og tidleg innsats. Kva er ideala, tilhøva og dei gode tiltaka?

9.-11.05.2017 Sofie Holmen frå SPEED - gruppa deltek denne veka på konferansen Skriv! Les! 2017 i Trondheim. Tittel på innlegget: Å stave korrekt: Pedantisk pirk eller uttrykk for nasjonal danning? Om staveutfordringar til elevar på 8. og 10. trinn. For meir informasjon: http://www.skrivesenteret.no/ressurser/skriv-les-2017/ 

30.05.-02.06.2017 Fleire av forskarane i gruppa deltok på matematikkonferansen NORMA17 i Stockholm. Meir om konferansen finn du her: http://www.mnd.su.se/om-oss/evenemang/norma-17 

13.06.2017 Seminar om spesialundervisning og lansering av boka frå prosjektet: Spesialundervisning. Innhald og funksjon. Redaktør: Peder Haug. Seminaret fann stad på Høgskulen i Volda. Seminaret vart filma, og du kan sjå sendinga her: https://youtu.be/2HUDNmruLA4

19.-20.09.2017 Den 5. nordiske LP-konferansen går av stabelen på Hamar, ved Høgskolen i Innlandet. Speed-prosjektet skal ha eit eige symposium på konferansen. Meir informasjon kjem fortløpande her: https://www.inn.no/konferanser/ny-kunnskap-i-dag-ny-praksis-i-morgen 

Konferansebidrag

Aske, J. & Holmen, S. (2016). Staveferdigheter i norsk bokmål på 5. trinn. Innlegg på Nasjonal forskerskole for lærerutdanning – førstelektordager 12.5.2015 (Høgskulen i Sogn og Fjordane).

Aske, J. & Topphol, A K. (2014). Special education in reading, writing and mathematics. NERA 42nd Congress, 2014 på Lillehammer.

Festøy, A.R.F. (2016). Spesialundervisning: kva handlar den om? Innlegg på seminar i Bærum kommune, 13. januar 2016.

Festøy, A. R. F. (2015). What Characterizes The Relation Between Special Education And Ordinary Education? Paper at the ECER-conference in Budapest 2015.

Haug, P. (2015). The state of play of inclusive education. Foredrag i Salzburg, EASPD,
23. oktober 2015.

Haug, P. (2015). Teaching in Special- and Ordinary Education. Paper at the ECER-conference in Budapest 2015.

Haug, P. (2016). Tilpassa opplæring og spesialundervisning. Kva skjer i gråsona?Utdanningsdirektoratet, Stavanger 1. mars 2016.

Haug, P. (2016). Tilpassa opplæring og tidleg innsats. Kva er gode tiltak? Kva fremjar inkludering? Utdanningsdirektoratet, Stavanger 1. mars 2016.

Haug, P. (2016). Utfordringar i opplæringa og spesialundervisninga og konsekvensar for arbeidet i PPT, refleksjonar ut frå SPEED-prosjektet. Statpedkonferanse for PP-leiarar, Stjørdal, 16. mars 9. mars 2016.

Haug, P. (2016). Hvilken funksjon har spesialundervisning? Tilfeldighetenes spill?Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, ved Aalborg Universitet, 24. mai 2016.

Haug, P. (2016). Forskingsresultat om effekten av spesialundervisning. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 24. august 2016.

Haug, P. (2016). Kva handlar spesialundervisning om?. Kunnskapsdepartementet, 6. september 2016.

Haug, P. & Festøy, A. R. F. (2014). Inclusion in Norwegian schools. Paper at the NERA-conference, Lillehammer, 2014.

Holmen, S. (2016).  Staveferdigheter i bokmål på 5., 6., 8. og 9. trinn. Innlegg på konferansen MONS 16 (møte om norsk språk) 25.11-27.11.2015 (Universitetet i Agder).

Knudsmoen, H., Lekhal, R. & Løken, G. (2014). Children with behaviour problems in school. Paper at the NERA-conference 2014, Lillehammer.

Knudsmoen, H. (2015). Students in and with Conduct problem in Education. Paper at the ECER-conference in Budapest 2015.

Mølster, T. & Nes, K. (2014). ICT in (special) education - does it support or prevent inclusion? Paper at the NERA-conference 2014.

Mølster, T. (2015). The function of ICT for students with reading and writing difficulties. Paper at the ECER-conference in Budapest 2015.

Nes, K. (2016). Hva handler spesialundervisningen i grunnskolen om, og hvilken funksjon har den?. Brukerforum, Utdanningsdirektoratet, Oslo, 24. mai 2016.

Nes, K. (016). Lærerutdanning for en skole for alle? Brukerforum, Utdanningsdirektoratet, Oslo, 24. mai 2016.

Nes, K. (2015). INCREASING EXCLUSION IN LOWER SECONDARY EDUCATION? Norway as an example. Paper at the ECER-conference in Budapest 2015.

Nes, K. & Demo, H. (2014). Inclusion at risk? Pull out phenomena in inclusive school systems: the Italian and the Norwegian experience. Paper at the NERA-conference, Lillehammer, 2014.

Nes, K. & Demo, H. (2015). The meaning of pull-out and push-out phenomena in inclusive school systems. An analysis of the Norwegian and the Italian case. Paper at the ECER-conference in Budapest 2015.

Nordahl, T. (2016). Kvalitet i spesialundervisning og tilpasset opplæring. Fylkesmannen i
Sør Trøndelag, 13. september, 2016

Nordahl, T. (2016). Hvordan møte elever med læringsmessige utfordringer i skolen? Forum for psykologer i kommunene. Storefjellkurset 9.-10. juni, 2016.

Nordahl, T. (2016). Ledelse og kvalitet i spesialundervisning. Karlstad Universitet,
31. august 2016.

Nordahl, T og Haug, P. (2016). Utfordringer i spesialundervisningen i lys av data fra SPEED-prosjektet. Barneombudet 7. september 2016.

Remøy, A-K. (2014). Fleirspråklege elevar og spesialundervisning. Paper på NERA-konferansen i Lillehammer, 2014.

Opsal, H. og Tonheim, O.H.M. (2017). Students with low reading abilities and word problems in mathematics. Paper på matematikkonfernasen NORMA17 i Stockholm. http://www.mnd.su.se/polopoly_fs/1.331092.1493806589!/menu/standard/file/Opsal%20and%20Mjellem%20Tonheim_Students%20with%20low%20reading%20abilities%20and%20word%20problems%20in%20mathematics.pdf

Opsvik, F. (2013).  Analyse av elevsvar på kartleggingsprøve i matematikk for mellom- og ungdomstrinnet. Etterutdanningskonferansen 2013: Framtidas matematikklærer; Halden 2013-09-16 - 2013-09-19

Opsvik, F. (2014).  Mapping test in mathematics: What characterises the achievements for various student groups? Project: The function of special education.. NERA 42nd Congress; Lillehammer 2014-03-05 - 2014-03-07

Opsvik, F., Skorpen, L. B. og Topphol, A. K. (2017). "Speed-prosjektet - matematikkresultat. Javel, og kva so?" Fagleg innlegg på MAGLU-seminar. 13. - 14. februar i Loen.

Skorpen, L. B. (2013). «Utfordringar knytt til utvikling av kartleggingsprøvar i matematikk for mellom- og ungdomssteget.» Presentasjon på ein parallellsesjon på konferansen: «Framtidas matematikklærar», arrangert av Høgskolen i Østfold,  16. – 19. september i Halden.

Skorpen, L. B. (2014). «Mapping tests in mathematics. The development of tests and some results from the mapping.» Presentasjon som del av symposiet “The function of special education” ved NERA 42nd Congress på Lillehammer.

Skorpen,  L. B. (2016). «Elevar med matematikkvanskar, og deira utvikling gjennom eit år». Presentasjon ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Skorpen, L. B. (2016). Utfordringar knytt til utvikling av kartleggingsprøvar i matematikk for mellom- og ungdomssteget. Innlegg på Framtidas matematikklærer, Fredriksten festning, Halden.

Skorpen, L. B. (2017). Organization and work methods in mathematics special education
Presentasjon på matematikkonferansen NORMA17 i Stockholm. https://pp-prod-admin.it.su.se/polopoly_fs/1.330059.1494508425%21/menu/standard/file/Skorpen_Organization%20and%20work%20methods%20in%20mathematics%20special%20education.pdf 

Topphol, A. K. (2015). SPEED-prosjektet – Kva kan vi lære av det? Føredrag på «Fra vanske til mestring V», Kristiansand.

Topphol, A. K. (2016). Korleis forstår elevar desimaltal? Resultat frå SPEED-prosjektet. Føredrag på LAMIS sommerkurs 2016, Ålesund

Topphol, A. K. (2017). A correlation study of mathematics proficiency VS reading and spelling proficiency. Paper på matematikkonferansen NORMA17 i Stockholm. http://www.mnd.su.se/polopoly_fs/1.331880.1494319460!/menu/standard/file/Topphol_A%20correlation%20study%20of%20mathematics%20proficiency%20VS%20reading%20and%20spelling%20proficiency.pdf